สัปดาห์ที่ 2 การตั้งครรภ์: เตรียมลูกในครรภ์ เพื่อให้สมองพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

จากการศึกษาพบว่า ในช่วงตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึง  3 ปีแรก หรือ 1,365 วันแรกของชีวิต สมองของทารกจะเริ่มสร้างเครือข่ายเส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ อย่างมากมายและรวดเร็วถึง 80 %

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

สมองคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการและการเรียนรู้  การที่สมองสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย  โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ โภชนาการที่ครบคุณค่าและการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย

พ่อแม่ทุกคนต่างต้องการให้ลูกมีระดับสติปัญญา มีอัจฉริยภาพในการเรียนรู้  เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีสมองที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั้น  สะท้อนให้เห็นได้จากการมีพัฒนาการที่สำคัญ  ได้แก่ ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้  ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว  ด้านภาษาและการสื่อสาร  และด้านอารมณ์และสังคม ซึ่งแต่ละด้านล้วนเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตเด็ก ดังนั้น จึงเป็นบทบาทสำคัญของพ่อแม่ในการส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีทุกๆ ด้าน   

 ในช่วงตั้งครรภ์นั้น คุณแม่สามารถเตรียมพร้อมสมองของลูกได้ด้วยการกระตุ้นพัฒนาการลูกตั้งแต่ในครรภ์ เพื่อให้ส่งผลต่อเนื่องต่อการทำงานของสมองและพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกหลังคลอดต่อไป