ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ Iphone 11

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 รางวัล

 

1. คุณขวัญกมลใจ เบ้าคำผุย

      หมายเลขโทรศัพท์ 0989452xxx

2. คุณพนิดา แก้วลอย

      หมายเลขโทรศัพท์ 0631067xxx