**ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 1,000 ท่านแรก ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ที่ได้รับตุ๊กตาอาววี่ ขนาด 10 นิ้ว

ลำดับ ชื่อ
1 กวินธิดา แก้วลอย
2 กันยาวีร์ แก้วดวงเทียน
3 กัญจณา กันทะวงษ์
4 กมลชนก กัณหวรรณ
5 กรทิพย์ เกริกกิตติกุล
6 กิตติวันท์ กุลฉวะ
7 กมลรัตน์ คำลือฤิทธ์
8 กิตติศักดิ์ คำหล้า
9 กัญจนพร คงเรือง
10 กนกกร งามลุน
11 กนกววรณ จิตรชื่น
12 กุลภา เจาฑะเกษตริน
13 เกษศิรินทร์ แจ้งกระจ่าง
14 กีรติ แจ้งไพร
15 เกศษริน ฉิมวัย
16 เกศรินทร์ ชัยชนะ
17 กัญญะวีช์ ชูผะอบ
18 กานต์ ดุษฎี
19 เกศนา ติระถา
20 กัณฐิกา โต้งค่อม
21 กุลนิษฐ์ ต๋องเรียน
22 กรกนก ตาเมือง
23 กมลพรรณ โตเดช
24 กนกพร ติรดุลยาพงศ์
25 กุลทิดา ทิพเนตร
26 กวินธิดา ทองยิ้ม
27 กัญญาภัมร นาคสุข
28 กาญจนา นพรัตน์
29 กัลยารัตน์ น้อยพิทกษ์
30 กาญจนา เนตรโสภา
31 กัลยารัตน์ นิทรัพย์
32 กุลธิดา เนื่องพุก
33 กัลยา เนตรโสภา
34 กิ่งสวรรค์ บัววิจิตร์
35 เกศสุรา เป็งปาง
36 กาญจรัตน์ พยัคฆ์เรืองทอง
37 กัญธนัช พรสุขศิริรักษ์
38 กฤษศินันท์ เพชรสุทธิ์
39 กนกวรรณ พิกุลทอง
40 กนกวรรณ พรรณโภชน์
41 เกณิกา เพ็งน่วม
42 กัณติกา พลายเถื่อน
43 กรกมล ภาโนมัน
44 กิตติรัตน์ ภักดีสุวรรณ
45 กุลธิดา ภักดี
46 เกศวิดา มอมขุนทด
47 กนกมณี มีมัง
48 กุลนันท์ เมืองแก้ว
49 กาญจนา ราชตะบุตร
50 กานต์ชนก ราชกรม
51 กัณฐิกา วงษา
52 แก้ม เวียงชัย
53 การะเกด วงศ์ราษี
54 เกนิกา ศรีมนตรี
55 กิตติยา ศรีลำไพ
56 เกวลิน ศรีชัยวงค์
57 กนกวรรณ สิทธิ
58 กิ่งแก้ว แสงส่ง
59 กุลธิดา สีมา
60 กาญจนา แสนพินิจ
61 กันยา แสงทวีวรรณ
62 กัญญา สอนเฉลียว
63 กชกร แสนคำราง
64 กัญญาณัฐ หอมจันทร์
65 กชกมล เหล่าหมวด
66 กานต์ธิดา อุ่มสวัสดิ์
67 กนกวรรณ เอียมใจสุข
68 กาญจนา อารมสวะ
69 กรองกาญจน์ อยู่อินทร์
70 กิตติยา อรุณชัย
71 เกตน์นิภา อ่อนโพธา
72 กมลชนก อินทปัน
73 กัญญาภิษฐ์สินี อัครดิษย์สกุล
74 กัญญารัตน์ อินทร์เทียน
75 กิตติญารัตน์ อินคง
76 กรรณลดา อิ่นคำ
77 ขนิษฐา ซึ่งพรหม
78 ขวัญจิรา ตนอ่อน
79 ขนิษฐา ทองทัย
80 ขวัญหทัย พรายอินทร์
81 ขนิษฐา พุ่มเงิน
82 ขวัญชนก ภาคีศิลป์
83 เขมษิญากรณ์ ศักดา
84 ขวัญวงศ์ ศิลปประกร
85 ขวัญฤทัย สุวะจี
86 คอลียะห์ เจ๊ะสะนิ
87 คำหล้า จิ่งหลู่
88 แคทเทอรีน ซิงห์
89 คคนัมพร ดวงปัญญา
90 คอดีเยาะ ประทุมมา
91 คฑาเพชร ปกรณ์วชิระ
92 คณิศร พิกุลศรี
93 คณิตา โยฮันเซ่น
94 คริมา ยีสะมะแอ
95 คณิตา วงศ์บุญ
96 จันทิมา กุศิริ
97 จันทร์จิรา กะสิรักษ์
98 จินตนาวรรณ แก้วสิดพา
99 จันทร์แรม กงทิพย์
100 จรูญ กาฬสิน
101 จิราภา กลั่นทอง
102 จิตรา แก้วอุ่นเมือง
103 จิราภรณ์ ขันบุรี
104 เจริญ ขันละ
105 จีรถประภา เขต์เมืองปัก
106 จิราวรรณ คุ้มไพรันต์
107 เจนจิรา คำปัญญา
108 จันทิวา โคชา
109 จารุวรรณ คำมี
110 จิรนันท์ จำเนียรศรี
111 จันทร์เพ็ญ จุ้ย
112 จริยา เจริญสุข
113 จิราภา เจริญกุศล
114 จุฑาภรณ์ เจริญผล
115 จุฑารวดี จันดาเบ้า
116 จุฑารัตน์ ไชยภักดี
117 จารุวรรณ ชวลิตร
118 จิราภรณ์ เชื้อทะเล
119 จันทร์จิรา ด้วงชาน
120 จิราภรณ์ เต่าทอง
121 จิราพร ทาติพันธ์
122 จักรพันธ์ นิติธัญญรัตนา
123 จันทร์เพ็ญ บุญยิ่ง
124 จีรนันท์ บุตรวัด
125 จีรพา บุญมา
126 จันทิมา ปะสาวะเท
127 เจตติยา โปธาปั๋น
128 จิระภา ผิวผ่อง
129 จินดาพร พาอ่อนตา
130 จุฑามาศ เพ็งชิต
131 จินตนา พิมดา
132 จิราภรณ์ ภูสีดาว
133 จิตจริยา มีชัย
134 จันจิรา ยมสวัสดิ์
135 จีรประภา รัตนวงค์
136 จิราภรณ์ ราชชมภู
137 จีราพร วันลีลา
138 จิตติยา วงศ์เครือสอน
139 จันทรชา ศรีไกรสุข
140 เจนจิรา ศรีสืงห์
141 จารีพร ศรีชัยวรรณ
142 จิราวรรณ ศิลโซ
143 เจนจิรา สุวรรณมณี
144 จุไรลักษณ์ สิริแสงอรุณ
145 จิรพงศ์ สารโชติ
146 จิราภรณ์ สมบุญ
147 เจนจิรา สาเเก่งทราย
148 จริยา สุขจ้อย
149 จิตติมาธร ส่งทวย
150 จีราภรณ์ เสนเกลี้ยง
151 จิราภรณ์ สมเสนาะ
152 จิราวรรณ สกูลหรัง
153 เจษฎาวรรณ หมื่นมา
154 จินดา หมากดก
155 จริยา หลอดคำ
156 ฉวีวรรณ แก้วพล
157 ฉัฐเมศร์ ขันธ์เจริญ
158 ฉัตรนภา จันทรเสนา
159 เฉลิมชัย เทพมณี
160 ฉวีวรรณ บรูณะ
161 ฉาง เหวีนนธิ
162 ชุติมา เกิดขุนทด
163 ชฎารัสมิ์ กุลรัตนวาณิชย์
164 ชิดการ เก่ง
165 ชัชฎาภรณ์ ขอดเรือนแก้ว
166 ชรินทร์ทิพย์ เขียวอรุณ
167 ชานนท์ คงทิม
168 ชุดาภา โฉมราช
169 ชาริณี โชค
170 ชไมพร ไชยนนท์
171 ชนะโชติ เซี่ยงฉิน
172 ชุติมา เซี่ยงเห็น
173 ชิชชญา ดิษเสถียร
174 ชลธิชา ทาสุรินทร์
175 โชติรส เทพวงศ์
176 ชุติมา ทีปีเนตร
177 ชลดา นิลละเอียด
178 ชนกสุดา เบี้ยจั่น
179 ชนันรัตน์ บุญช่วย
180 ชลธิรา ประเสริฐ
181 ชนิดาภรณ์ เพ็งโข้
182 ชุติกาญจน์ พุทธลก
183 ชลธิชา ยิ้มหริ่ม
184 ชัยณรงค์ วุฒิการณ์
185 ชุติมา วะสมบัติ
186 ชินานันต์ วัชรวิศิษฏ์
187 ชนิศรา สิงหสวัสดิ์วงษ์
188 ชินดนัย สิงห์โตทอง
189 ชนันชิดา แสนทวีสุข
190 ชลธิชา เหลืออ่อน
191 ชุติกานต์ หอมอุดม
192 ชุติกาญจน์ หนองพร้าว
193 ชลิดา เอียดใกล้
194 ชุติมา อินทสโร
195 ชลาทิพย์ อ่วมเนตร
196 ซารีนะย์ ซูกองปาน
197 แซมซียะห์ ดาหะยอ
198 โซเฟีย บากา
199 ซีตีลาตะฟะห์ สะมะแอ
200 ฌาฐิตา สมยา
201 ญาณิกา อยู่พันดุง
202 ฐิติยา ฉัตรทอง
203 ฐิตาพร ชานะกิจ
204 ฐิติวรดา ประเสนเกาะ
205 ฐิติญากรณ์ โยธารักษ์
206 ฑิฑัมพา สุพอ
207 ณัฎฐา แก้วกันรัตน์
208 ณิชานันท กล่อมเสนาะ
209 ณัฐกานต์ คชสิงห์
210 ณัชพร งามจันอัด
211 ณัฐจีระพงษ์ จันเรียม
212 ณัฏฐิณี เจริญจิตปัญจ์
213 ณัฐวรรณ ชดช้อย
214 ณัฐชา ธารพร
215 ณัฐพล เนียมขำ
216 ณัฐนิชา ปีลาตี
217 ณัฐวิภา ปริยงค์
218 ณัฐิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
219 ณัฐภัสสร ปราบพาล
220 ณัฐวรัญช์ ผานาค
221 ณัฐาพร พรหมจักษ์
222 ณัฐณิชา พรหมลี
223 ณัฐกุล พูลสวัสดิ์
224 ณพัสสอร เมธีไชยพงศ์
225 ณัฐมน ยุบลชู
226 ณัฏฐกันย์ รัตน์น้อย
227 ณปภัช สันติกร
228 ณัฐวัตร อำนวยพรรณ
229 ณัฐกานต์ ออมแก้ว
230 ณิชาภา อุ่นญาติ
231 ดารณี แก้ววิเศษ
232 ดวงทิพย์ กลิ่นเอี่ยม
233 ดาวรินทร์ เกิดโภคา
234 ดวงใจ กระดานราช
235 ดวงกมล ชากะจะ
236 เดือนฉาย ทรัพย์นันท์
237 ดวงจัรทร์ ทองโพธิ์
238 ดวงมณี บุญขาว
239 ดาราวรรณ พุกศรี
240 ดาว ไม่มีนามสกุล
241 ดอกไม้ มูลวารี
242 ดวงตา ยาสาไชย
243 ดวงนิภา ราวรัมย์
244 ดรรชนี วงษ์ล่าม
245 ดวงกมล ศรีวงศ์
246 เดชอนันต์ สู่โนนทอง
247 ดามิสา หงษ์คำ
248 ดาวสวรรค์ หาระวงค์
249 ตุ้มเม้ง จร้า
250 แตน บุญยอด
251 ตูแวซารีปะห์ หะยีมูดอ
252 ทิราพร คำแก้ว
253 เทียนทิพย์ ชัยสงค์
254 เทียนชัย ทองอยู่
255 ทินกร ธัญญะ
256 ทิพามณี บิลยะแม
257 ทิพย์สุดา ผือฮีเขวา
258 ทัศนีย์ ม้านกระโทก
259 ทิพวรรณ ศรีวิไล
260 ทศพล สุขจันทร์
261 ทวินตรา สินปรุ
262 ทิฆัมพร สนทอง
263 ทิพวรรณ หอมเสียง
264 ทองเพียร หงษ์สีลา
265 ทิพาวรรณ อยู่ทัพ
266 ธีริศรา กาวิทุ
267 ธันยกานต์ ขำสำราญ
268 ธวัลรัตน์ จตุธรรมสันตยา
269 ธัญญลักษณ์ จันทร์ดงยาง
270 ธันย์ชนก แซ่เฮ้ง
271 ธวัชชัย ตามไธสง
272 ธนิตา เตชมหาศรานนท์
273 ธิติมา ทิมพิทักษ์
274 ธัญวรัตน์ เทียนทับทิม
275 ธนิศรา ทองเดช
276 ธนษา ธนาโชติชัยกุล
277 ธนันพัชร นีสกุล
278 ธีรนิต บุญช่วย
279 ธัญญรัตน์ เปรมใจ
280 ธีนิดา พรมคำน้อย
281 ธาริณี ภวเวส
282 ธัญรดี มโนรัตน์
283 ธีรยุทธ มหาชัย
284 ธนพร เรืองนิคม
285 ธฤษณุ วัฒนคุ้ม
286 ธนัญญา เสวะนา
287 ธัญญาลักษณ์ สุขชู
288 ธิดารัตน์ แสนมี่
289 ธิดามณี เหล่าชุมพลล
290 ธนัชญา ฮอฟฟ์มันน์
291 นฤมล กันหามี
292 นูรีซัน กลิ่นกรุ่น
293 นาลิน กันทะไชย
294 นภัสฉัตร์ กระชั้น
295 นงนุช กลายสุข
296 นัทกรานต์ โกสุม
297 นัยนา ขุนทอง
298 นาตยา คุ้มขำ
299 นิตยา คำลือ
300 นันทวดี คุณวาที
301 นิดา คนยงค์
302 นัณฐิกา จันทรจิตร
303 นิธินันท์ จันทร์เพ็ง
304 นภัสพร ใจซื่อ
305 นิธิพร จันทร์เมือง
306 นิตยา เฉยพรมราช
307 นรินธร ไชยปาน
308 นุสรา ชูทอง
309 นันทมน ไชยนาง
310 นารีนาท แซ่โลก
311 นิตยา ซิทโก้
312 นูรไลลา ซาราเซะ
313 นรินทร์ ดวงมณี
314 นิรินทร์ ตุหรัน
315 นภณัฐ ทองทิพย์
316 นิธิ ทองเป็นใหญ่
317 นัจวา เนตร์สว่าง
318 โนรี โนราช
319 นงลักษณ์ นงลักษณ์
320 นุสบา นาทันคิด
321 นิตยา นันทาทอง
322 นงลักษณ์ บุญเลี้ยงมา
323 นภาวรรณ บรรจบสมัย
324 นรินทร์ บุญยงค์
325 เนตรนภา บุญโชติ
326 นฤมล บุตโรบล
327 นาริน เปี้ยมะโน
328 นิลนภา ปัญญาใส
329 นูรีซัน ปูมูลูกือจิ
330 นุ้ย ผัด
331 น.ส.อรพรรณ ผิวบาง
332 นิตยา พิลาพรม
333 นิชนันท์ เพ็งยิ้ม
334 นาราทิพย์ พิมพาจันทร์
335 นูรวาณี พรหมเดช
336 นฤมล เพียรสามล้อ
337 นันทิยา พระโยธา
338 นพมาศ ฟักนาค
339 นภาพร ภูสมนึก
340 นิภารัตน์ ภูดีทิพย์
341 นราวดี มินสุวรรณ
342 นีรนุช มะลิรื่น
343 นภาพร เมรัตน์
344 นูซีลา แย
345 นวรัตน์ รัศมีภิวัฒน์
346 นาญิฐา วงษ์จารุกุล
347 นงนภัส วรรณสินธุ์
348 นูรีซา วาจิ
349 นรมล วงค์เบาะ
350 น้ำฝน วรรณทอง
351 นาฏจารี ศรีแก้วคง
352 นัตฐากานต์ ศรีทอง
353 นฤมล ศุวัฒน์
354 นิรมล ศรีเสริม
355 นพรัตน์ สว่างอารมณ์
356 นิตยา เสาวรส
357 น้ำฝน สนธิพันธ์
358 นิราวรรณ สืบสกุล
359 นงนุช สุสเกตุ
360 นิโลบล สาดศรี
361 นฤดี สมัครมิ่ง
362 นวลปราง สายทอง
363 นงนุช สุทำเลา
364 นุชจรี สุขคำ
365 นูรมา สุหลง
366 นูรวีนา สะมะโต
367 นพวรรณ สังฆคุณ
368 นริยา แสงสุข
369 นิภารัตน์ แหลมหลัก
370 นัสเร๊าะ เหล็มและ
371 นุจรินทร์ หะยีเจะนะ
372 นิภาพร อัครทรงธรรม
373 นุกูล อินก๋ง
374 น้องติว เอาอยู่
375 เนาวรัตน์ เอกอนันต์ธรรม
376 นิคม อินถาขาว
377 น้ำฝน เฮงจินดา
378 บวรรัตน์ โค้วฮวด
379 บุษบง เครือวงค์
380 บุญยานุช คุ้มคำ
381 บัณฑิตา จันทร์บุญเรือง
382 ใบเฟิล์น จันทร์แพง
383 บุษณีย์ ดีขาย
384 เบญญารัศม์ บัวแก้ว
385 เบญจมาพร บุญเรือง
386 บุษกร บุญชอบ
387 เบญญาภา พากเพียร
388 บุศรินทร์ พรหมสุขพัฒน์
389 บูรพา เมฆา
390 บุณยานุช เรดยานี
391 บัว สมัครการ
392 ปิ๊ก เกิดแก้ว
393 ปาหนัน เกิดลำเจียก
394 ปนัสยา กองคำ
395 ปิติอร โกสิยะสถิต
396 เปรมฤทัย เกตุเรน
397 ปรีญานันท์ เกษหอม
398 ปาลิตา ขุนพลพิทักษ์
399 ปัญญา คำบอน
400 ประมวล คบทองหลาง
401 ปวัศิตา จันทร์โสม
402 ประภาศิริ จังอินทร์
403 ปณิตา จงเทพ
404 ปิยะนุช จันทร์ตรี
405 ปริยฉัตร ชาญชิต
406 ประภัสสร ซ้อนสี
407 ปทุมวัน ดาทอง
408 ประกฤต เด็ดใจ
409 ประวีณา ดาวะที
410 ปวีณา โตละหาน
411 ปรัชญาพร ทองใบ
412 ปิยะนุช แท่นแสง
413 ปณิดา ธนะอุตร
414 ปรียารัตน์ บรรจงใหม่
415 ปฏิมาภรณ์ ประเวรไพ
416 ปรารถนา พลเยี่ยม
417 เปรมฤทัย พิพิธพัฒนกุล
418 ปิยฉัตร พึ่งแพง
419 ปัทมา พวงแก้ว
420 ปุญญิสา ภูมิจิตร
421 ปภัสรา มุ่งหมาย
422 ปัทมา มุณีแนม
423 ปัทมา เมืองน้อย
424 ปวีณา มุ่งปั่นกลาง
425 ประภารัตน ยันพิมาย
426 ปวีณา รัตนมาศ
427 ปัทมา วันศุกร์
428 ปุญญาพร วีศรี
429 ปัทพร วิเชียรรักษ์
430 ปิยาภัสร์ วิไลจิตต์
431 ปรียานุช สาอิ้ม
432 ปัทมาภรณ์ สันติวัฒนานนท์
433 ประภา สัทธรรม
434 ประภารัตน์ สุภาพ
435 ปวีณา สมพงษ์
436 ปัญณิภา สุวรรณ์
437 ปราณี สินชัยยา
438 ปราณีต สุนทรรส
439 ปทิตตา เสื้อทีม
440 ปวีนา หวังคลี
441 ปิญชาน์ แอ่งสุข
442 ปรีดิ์ อ่อนช้อย
443 ปุณณาภา เอื้อทรงธรรม
444 ผกามาศ จันทกาญจน์
445 ผกาวดี ตันตระวรศิลป์
446 ผกายแก้ว พุ่มช่วย
447 พราวฝัน โกมล
448 เพ็ญพิสุทธิ์ กาญจนาพิทักษ์ชัย
449 พนิดา การุญ
450 พรศิลป์ แก้วบุญเรือง
451 พลอยกาญจน์ ขวาไชย
452 พักตร์วิภา ขาวดี
453 พรรณธิพา เขื่อนวิเศษ
454 พัชรี เครืออยู่
455 พัทธ์ธีรา คำศรี
456 พัชรี คุรุจรรยา
457 พรภิลาภ จั่นแตง
458 พีรยา จอมวงค์
459 พิจิตตา จิตสูงเนิน
460 พรรณรายณ์ จันทรเสนา
461 พัชรี ฉิมพลี
462 พิชญ์นนี ช่วยเวช
463 พรรัตน์ ชูศรี
464 เพลินตา ไชยวัฒน์
465 พนิดา ด่านกระโทก
466 พลอย ดาระกะมาศ
467 พลับพลึง เต็มจิต
468 พนิดา ทองนาม
469 พัชรี ทองดอนใหม่
470 พัชราวาฤทธิ์ เทียนนาวา
471 แพรวพราว ทองนาค
472 พัชรินทร์ ทิยะ
473 เพ็ญศีร ทุมพัฒธ์
474 พรพิมล นาดเจริญ
475 พีรญา บุญภักดี
476 พุทธรักษา บุญหลัง
477 พัชรี บุประเสริฐ
478 พรพรรณ ประโยค
479 พัทธนันท์ พุ่มทอง
480 พิชชาภา พรหมั่น
481 พีรพล พรพนมเวศน์
482 พรรณพา พิมพ์ทวด
483 พรเทพ พวงทอง
484 พรรณิภา พูนแสง
485 พัชราภรณ์ โพธิ์สาวัง
486 พจนา โพธิคำ
487 พิไลวรรณ โพธิบุตร
488 พนิดา ภัทราวุฒิชัย
489 เพชรไพลิน ภักดีวุฒิ
490 พัชรพร มฤคี
491 พรรณราย เมืองดี
492 พรทิวา มาหล้า
493 พัชรพรรณ มณีไชย
494 พิมพิไล มีงาม
495 พัตรา แย้มเหมือน
496 พิชญ์สุชา รัตนประทุม
497 พัชรี รักกระโทก
498 พุทธพร รัตนสุวรรณ
499 พรทิพย์ วิโรตม์สกุลธร
500 พิสมัย วรวงสา
ลำดับ ชื่อ
501 พักตร์พิมล วณิชย์คูพลังกูร
502 พรรณกมล วงศ์นิล
503 พรพรรณ วงศ์เป็ง
504 พัชรภร ศรีสวัสดิ์
505 พรเพ็ญ ศรีมะโน
506 พิชญาภา ศรีบุญเรือง
507 พรพรรณ ศรีตรัย
508 พัชราพร ศิลปชัย
509 พรวลัย ศรีสะอาด
510 พรทิพย์ ษุบผาชาติ
511 พัฒฐรันร์ สมศักดิ์สุรพล
512 พิชญ์สินี สนธิคุณ
513 พรพิลัย สุวรรณรัตน์
514 พรรณิภา สัญญารัตน์
515 พัชรินทร์ สลัดใด
516 เพ็ญนภา สมดังใจ
517 เพ็ญพักตร์ สุทธิเมฆล้อม
518 พิเชษฐ์ สีลารักษ์
519 พรรณิกา หนูสวน
520 พัชรินทร์ธร หาโคตร
521 พัชรินทร์ หน่องพงษ์
522 พรพิมล ใหม่ผุย
523 พูลวดี หล่อวิลัย
524 พรพรรณ อมรสัน
525 พิมพิกา อุตระธิยางค์
526 เพ็ญนภา เอื้อนสุภา
527 พิชญานันท์ อมรจินดาธิวัฒน์
528 พิมมณัฐฐา อยู่สบาย
529 ฟารีดา โดยมังสา
530 ฟาดีละห์ มีนา
531 ภานุมาศ ไกรวินิจ
532 ภักดิ์ จันทร์เหมือนเผือก
533 ภัควลักษณ์ เจริญกิจพัทธ์กุล
534 ภาวินี เตชะนันท์
535 ภารดี บุญมี
536 ภัสพร บุญสุนานนท์
537 ภรณ์ทิพย์ บุญคง
538 ภัทรภร ปัญญา
539 ภาวิณี พรมผา
540 ภัทราพร เพิ่มพูลพรอุทัย
541 ภัทธิชา วังบัว
542 ภัทริน สังฆะมณี
543 ภัคจิรา แสนเรืองเดช
544 ภาวิณิ สวนพาณิชย์
545 ภิญญาพัชญ์ สมเพ็ชร
546 ภัทรสุดา แหยมคง
547 ภัชภิชา หาญกล้า
548 ภัสรา อุดม
549 มณฑล กลิ่นแพทอง
550 มณีรัตน์ ไกรดงพลอง
551 มณีวรรณ์ เครือเนียม
552 มะลิวัลย์ เคนแสนโครต
553 มนทริกา จันทร์เปล่ง
554 มนัสวิน ชำนาญสืบ
555 เมทินี ชำนาญวงษ์
556 มาลัยพร ชูเสนาะ
557 มณทิชา ฑีฆะภรณ์
558 มนชญา ดุลยากร
559 มนัชญา ดวงแก้ว
560 มยุรี ตาตะบุตร
561 มัทนา ตุ่ยชัย
562 มาราตรี เทียนคำ
563 มุกระวี ทศานนท์
564 มัดฉา โนนหมอ
565 มารีนา นิยมราษฎร์
566 มณีรัตน์ นกยุงทอง
567 มัณฑนา บุญจิตต์
568 มณฑา บุญเรือง
569 มัลลิกา ปาจันทร์
570 มัณฑนา ประกาศสัจธรรม
571 เมทินี เป๋ากระโทก
572 มาริษา พรหมเมตตา
573 มนัสนันท์ พันธ์สุวอ
574 มนัชยา ลับเนตร
575 มินตรา เลิศจิรธัญรัตน์
576 มณนภัทร วงษ์แววดี
577 มุธิตา ศรีชัย
578 เมตตา สิทธิ
579 มนทกานต์ แสนที
580 เมธินี สุตวงค์
581 มลธิรา สหะชีพ
582 มัชฌิมา หนิมพานิช
583 ยุทธศักดิ์ กองมี
584 โยธกา จับจิต
585 ยุธิตา จันทร์อร่ามนภา
586 ยุพา เดือนหงาย
587 โยธกา ตอนสาด
588 ยูกิบลี ตันหยง
589 ยุพา ทัพสิทธิ์
590 ยุภาวรรณ บุญมา
591 ยุวดี เพ็ชรดีทน
592 เยาวลักษณ์ รินนอก
593 ยุวดี เรือศรีจันทร์
594 ยุวดี ราชูพิมล
595 ยุภาภรณ์ แสนทวีสุข
596 ยุพิน สมบูณณ์สุข
597 ยมลพร อนิรุธ
598 ยุพิน ฮาดกัญญา
599 รุ้งฤดี กั้วมาลา
600 รัชนีกร แข็งแรง
601 รุ่งนภา คงเฉลิม
602 รัชฎาวรรณ คำก้อน
603 ราชาวดี เจียมตระกูล
604 รัชรินทร์ เช็งสุทธา
605 รัตติกาล แซ่เตียว
606 รุ่งอรุณ เดชาดิลก
607 รัญชนา ไตรแก้ว
608 รัตนา ทองดี
609 รติกร นวลเจริญ
610 รัตน์นรี บุญปัญญา
611 รัชนี พูลศิลป์
612 รัฐฒิกาล ภาสอาจ
613 รจนา มาวัง
614 รัดติยากร แยงสอง
615 รุซดาย์ ราชมัน
616 รัตติกาล ลี้บุญส่ง
617 รัตนาภรณ์ วันทองทักษ์
618 รสรินทร์ เศวตวงศ์
619 รสรินทร์ ศรีนงนุช
620 รัตนากร ศิลปศักดิ์
621 รัตติญา ศรีพรหม
622 รุ่งสาง สรรณชาติ
623 รุ่งนภาวรรณ เสถียรดำรงค์กุล
624 ริญญภัสร์ สิริพัฒน์ธิติ
625 รวงทอง เสือสังข์
626 รัตน์ติกาล แสงแก้วสุข
627 รจนกรพรรณ แสงมูล
628 รัตนาภรณ์ แสงลห้า
629 รุ่งนภา ใหม่วงค์
630 รัฐภรณ์ อรุณโรจน์ศิริ
631 ฤทัยรัตน เทียงตรง
632 ลักขณา แก่นจันทร์
633 ลูกปลา ขจัดภัย
634 ลีน่า คุ้มบ้าน
635 ลักขณา เฉยชู
636 ลัดดาวัลย์ ชวนงูเหลือม
637 ลัดดาพร แซ่ลี
638 ลัดดา นาคนาม
639 ลัดดา ประชุมสงค์
640 ลฎาภา ผ่านพินิจ
641 ลาวัลย์ แย้มนาศักดิ์
642 ลลิตา ลาจันทร์
643 ลลิตา วงค์มั่น
644 ลัดดา อยู่แท้กูล
645 ลัดดาพร อุตส่าหะ
646 วิจิตรา กาลจักร
647 วลัยภรณ์ เกื้อรอด
648 วรรณดี แก้วจันทร์เพชร
649 วันวิสา เกียรติวีระสกุล
650 วัชรี กองเงิน
651 วรรวิสา กาศรัมย์
652 วสุกัญญา แก้วมณี
653 วิรัญชนา ไกรทัต
654 วิภาดา ขันธรรม
655 วนิดา เขมา
656 วารินทร์ คำยา
657 วิชุดา คะรัมย์
658 วนิดา โคจะการ
659 วิภารัตน์ คชราช
660 วรัญญา จงใจรักษ์
661 วารุณี จันทร์ศรี
662 วิภานันท์ เจียงพุดซา
663 วัลลี จิตรงาม
664 วไลลักษณ์ ใจสอน
665 วงเดือน จำเริญ
666 วารุณี เจ๊ะเค๊ะ
667 วิลาวรรณ ชิณบุตร
668 วรวุฒิ แซ่ไล่
669 วัชราภรณ์ ณะคราม
670 วราลักษณ์ ดาลุนลิน
671 วลัยพร ตรัยภัตร์
672 วราภรณ์ ตะนานาตย์
673 วิราภร ตันติรักษ์
674 วรรณวิไล ตัณติวงวานิชณ์
675 วิภาดา ทองเอี่ยม
676 วรรณี ธรรมโม
677 วิริญญา นึ่งน้อย
678 วิลาวัลย์ บุตรศรีสิงห์
679 วาริน บัวเผือก
680 วิภารัตน์ ปัญญา
681 วนิดา เปียปาน
682 วันเพ็ญ ผ่านคำ
683 วันวิสาข์ เพ็ชร์หมื่นไวย
684 วิฑูรย์ พูลบางยุง
685 วชิราภรณ์ พิมพะสาลี
686 วาสนา พึ่มกุล
687 วนิดา พรานบุญ
688 วัชรพล โภชน์สูงเนิน
689 วาสนา มะติมุ
690 วัลยา มั่นศรี
691 วิไลพร ไม้น้อย
692 วิจิตรา มั่นอ่วม
693 วรรนรัตนื มหาะาราทอง
694 วารุณี มัฎฐานธง
695 วรลักษณ์ ยิ่งโสภณวณิชย์
696 วรรณภา ยิ่ได้ชม
697 วิไลลักษณ์ วาสนา
698 วิไลวรรณ วรรณพิรุณ
699 วราภรณ์ วงษ์บ้านขาว
700 วัชราภรณ์ เวรุณาธร
701 วนิดา วรพจน์พิพัฒน์
702 วิชิตา แววเพ็รช
703 วิไลวรรณ ศรีโมรา
704 วันวิสา ศรีวิชัย
705 วัชราภรณ์ ศิริภาพ
706 วลัยลักษณ์ แสนเมือง
707 วงเดือน สมผล
708 วิลาสินี เสนทอง
709 วลัยลักษณ์ สุระเเสง
710 วิลาวัณย์ สุนิ
711 วิทยา สุภะเกษ
712 วรพิชชา สุ่มคอย
713 วรรณา เสนาดี
714 วิมัณตา หมีนอน
715 วีระวรรณ หาญณรงค์
716 ศักดิ์สุรินทร์ กรสวรรค์
717 ศรีรัชต์ กีรติอาภากุล
718 ศิริขวัญ แก้นิล
719 ศิวาพร เกิดมงคล
720 ศิริพร ขลิบกลาง
721 ศิริวรรณ เขตต์อนันต์
722 ศิริวรรณ ขุนนุช
723 ศุภมาศ จันทรพงศ์
724 ศิรัญญา เจนสุข
725 ศิรินทร์ทิพย์ จันทร์สุวรรณ์
726 ศิริรัตน์ จันทร์เดช
727 ศุภศิริ เฉิน
728 ศุภเดช ชัยดี
729 ศิริกัญญา ชมภูราช
730 ศลิสตา ช่างบุ
731 ศิวพร ชัยนิวัฒนา
732 ศิรินภา ชะอุ่มพันธ์
733 ศุภรัตนา เซ่งเอียง
734 ศิริลักษณ์ ทองสวัสดิ์
735 ศศิธร แทนสุวรรณ
736 ศจิกา เนียมกุญชร
737 ศศิวิมล บุญทวี
738 ศิริลักษณ์ ปินตา
739 ศันสนีย์ ป้องทับทัย
740 โศรญา ผดุงชาติ
741 ศิริพล ผิวฉ่ำ
742 ศิริพร ผิวพรรณ
743 ศุภลักษณ์ พิสแก้ว
744 ศศิวิมล โพธิ์พันธุ์ทอง
745 ศศิวิมล พลสินธุ์
746 ศุกวิมล มีประจักษ์
747 ศิริรัตน์ มีราคา
748 ศันทนีย์ มะลิฉ่ำ
749 ศิริลักษณ์ ลอเฒ่า
750 ศิริพร วรรณมหินทร์
751 ศิริพร เวชกามา
752 ศิรประภา ศิริวิกวัฒนากุล
753 ศศิธร ศรีเวียง
754 ศรุตยา สวยรวย
755 ศิริวรรณ สาสาร
756 ศศินา สุวรรณอาภรณ์
757 ศิริพักตร์ แสนกงชัย
758 ศิวิมล สืบศรี
759 ศิริลักษณ์ อินทะชัย
760 ศิรัณโย อุทัยรัตน์
761 ศุภลักษณ์ อยู่สวัสดิ์
762 ศาลานุกรม อมหวาน
763 ศุภาวรรณ อรอินทร์
764 สุดารัตน์ แก้วบุตร
765 สิริญกมล เกตุสุริวงษ์
766 สุรีพร แก้วเจ็ก
767 สุนันทา แกล้วทนงค์
768 สรินญา กองพูนกลาง
769 สิริยุพา กาญจนเชษฐพงศ์
770 เสาวลักษณ์ กอไผ่กลาง
771 สุวิภา กรพรรณ
772 สุภาพร ขวัญวิเศษ
773 สุวนันท์ คงดี
774 สดุลทิพย์ คล้ายพลับ
775 สไบทอง คำมีแสง
776 สุวนันท์ คำเล
777 สุภาพร จีนนุพงศ์
778 สกาวเดือน จันทราภรณ์
779 สุภาพร จูมจันทา
780 สุกัญญา จันทร์ตา
781 สุนารี จะก่าโน
782 สุมิตรา แจ้งเสนาะ
783 สุวรรณี แจ้งมี
784 สายสุณีย์ จันทร์พึ่งพราย
785 สุมาลีน จันประโคน
786 สุรภา ใจน้อม
787 สุจิน เฉลิมสุข
788 สริตา ช่อผูก
789 สุทธิดา ชามา
790 สิรินดา เชิดชู
791 สายฝน ช่วยชาติ
792 สุทธิกานต์ ไชยรด
793 สุดาทิพย์ ชนะสงคราม
794 สุรัฐดา แซ่เตี่ย
795 สุพัตรา แซ่ใช่
796 สายฝน ได้สันเทียะ
797 สุกานดา ดีนทอง
798 สุนัน ด้วงน้อย
799 สุพัตรา ได้ด้วยเพียร
800 สยามินทร์ ตำแหน่งจีน
801 สิริเพ็ญ โตคมขำ
802 สุภาวดี ถาน้อย
803 สุกัลยา ถิร
804 สุนิตา ถานุวัฒน์
805 โสรยา ทองดี
806 สุนันทา ทองสีนุช
807 สุนทรีภรณ์ ทองคหะ
808 สุภาวดี ทบทวนน้อย
809 โสรยา ทวีทอง
810 สุวรรณา ทองกระจ่าง
811 สุชาดา ธิติมูล
812 สุภาพร นามฮง
813 สาวิณี นิลี
814 สุธินันท์ เนียมประพันธ์
815 สุดใจ นามพร
816 แสนธิดา นิธิทวาสิน
817 สุา่รัตน์ นวลจันทร์
818 สุกัญญา บาระมี
819 สีผ่อง บัวสระ
820 สุริโย บุญทา
821 สากล บุบผามาเต
822 สิริลักษณ์ บุญอุปละ
823 สรัญญา บำรุงผล
824 สุภัสสร เปียนุ่ม
825 สุนีรัตน์ ปัตติทานัง
826 สมฤดี ปลาทอง
827 สุนิสา ปิ่นนิล
828 สุมาลี ปิ่นแก้ว
829 สุภัทรา ประสมทรัพย์
830 เสาวลี ผุดวรรณณา
831 สุภาภรณ์ พุทธจิระ
832 สมประสงค์ พันที
833 เสาวนีย์ พิมกำเนิด
834 สุจินดา พรายแก้ว
835 สุพัตรา เพชรรัตน์
836 สุภาพร พรมนิก
837 สิดารัตน์ พิมพา
838 สุทธิตา พรรษา
839 สุทธิกานต์ เพิ่มสุข
840 สุภาภรณ์ พลรักษ์
841 สุมาลี โพธิ์รัง
842 สมศักดิ์ พันธ์เพชร
843 สร้อยสุวรรณ พรมณี
844 สุนันทา เพ็ชรมุณี
845 สุจิตรา โภชน์พันธุ์
846 สุฮาน่า เภอหะ
847 สกุลทิพย์ เภตรา
848 สุธาสินี มารูปหมอก
849 สุวรรณี มันทนะชาติ
850 สมยง ยศโยค
851 สุภาพร ยอดมณีสกุล
852 สัณฐิตา ยุทธนาการกุล
853 สรัญรส เรืองกลั่น
854 สุธินี รัตนวัย
855 สุพัฒตรา ระโรงสูงเนิน
856 สุวรัตน์ รักช่วย
857 สุกัญญา ราชลักษณ์
858 สุธิตา ฤทธิ์มาก
859 โสภาพรรณ ฤกษ์สงเคราะห์
860 สุปราณี วรชินา
861 เสาวลักษณ์ วงค์ตัน
862 สวรส วิสุทธิกาญจน์
863 สุวนันท์ วัฒนาชัยงมงคล
864 สุพัตรา วรรณจิตร
865 สิเรียม วาสไธสัมภ์
866 สุมล ศิริโสม
867 สุนทราภรณ์ ศรประเสริฐ
868 เสาวภา ศรีวิชัย
869 สกุลตรี ศรีมงคล
870 สุมิตรา ศรีโท
871 เสาวคนธ์ สุดตส
872 สุภาพร เสาวภา
873 สุนิสา สมจิตร์
874 สุภาภรณ์ แสนประสิทธิ์
875 สุกัณยา แสงคุณ
876 สาวิตรี สุวรรณประภา
877 สาวิตรี สีไสยา
878 สุพิชญ์ชญา แสงพันธ์
879 สุพรรษา สว่างอารมย์
880 สุภาพร สืบเพ็ง
881 สุวรรณา สุขสา
882 สุชาดา สุวรรณเลิศ
883 สุภรัตน์ สมบัติเจริญรัตนฺ์
884 โสรวี สาระมาน
885 สุวรรณา เสนสุวรรณ
886 สุนิษา หวังเย็นกลาง
887 สาวิกา เหล็กเพ็ชร
888 เสาวนีย์ หมั่นการไร่
889 สุทธิ หาญคำภา
890 สิตราพร หนูจันทร์แก้ว
891 สิราวรรณ หาญมนตรี
892 สารีนา หะยีลาเตะ
893 สุวรรณา อู๋เวียงคอย
894 สุนิสา อินตาป๊อก
895 สายวารี อาแว
896 สุรินทร แอร์
897 สโรชา อบปัญญา
898 สุภารัตน์ อนุสาร
899 หมิว กรุณาก้อ
900 หทัยรัตน์ จันสว่าง
901 หทัยรัตน์ พิไย
902 หมิว ศิริญญา
903 หทัยชนก สรรพช่าง
904 อรวิภา เกษมศักดิ์
905 อิศลาห์ กิ่งหมัน
906 อุไรวรรณ กุลดี
907 อริญรดา ก้อนดินจี่
908 อุทัย กัลโยธิน
909 อทิตยา กลางบน
910 อภิญญา กมลวิทยานนท์
911 อินทุอร เข็มหอม
912 ไอลดา ขำเอี่ยม
913 อัจฉรา เข็มทอง
914 อนัญญา คงเพียร
915 อาทิตยา คลังทอง
916 อัจฉราพรรณ เครือนพรัตน์
917 อภิชญา คล้ายมนต์
918 อภัทสรณ์ เงาะเศษ
919 อภิญญา จำรัส
920 อริศรา จา
921 อรัญญา จันทะคุณ
922 อนุวัฒน์ เจตมาส
923 อ้อม จัง
924 อรวดี จางจะ
925 อัมนานี เจะมะ
926 อริยาภรณ์ จรเด็จ
927 อนันตญา ฉายวิเชียร
928 อดิศักดิ์ เฉียงขวา
929 อุมาพร ชาโท
930 อภิสรา ไชยศักดิ์
931 อภิรุม ไชยสมบัติ
932 อมรรัตน์ ชูบูระ
933 อริศรา ไชยรัตน์
934 อังสุมาลี ชอบทางดี
935 อรอุมา ไชยชนะ
936 อาหม่วย แซ่เจน
937 อริสา ดวงแก้ว
938 อามีเราะห์ ดือราแมหะยี
939 อุษา ดวงตา
940 ไอลดา แดงเผือก
941 อลิสา นามบุบพา
942 อัสมัตต์ บุญวรรโน
943 อังคณา บุญนันท์
944 อรทัย ปานา
945 อาทิตยา ปาทาน
946 อัญชฎา เปรมจิตต์
947 อรวรรณ์ ผิวพรรณ์
948 อริศรา ผลแก้ว
949 อริยา ผันสันเทียะ
950 อานนท์ พันธ์ดีอุโมงค์
951 อชินันทร์ พิพัฒน์เกษตรกุล
952 อรอนงค์ เพ็ชรจันทร์
953 อัจฉรา เพลงอินทร์
954 อรศา พรมศีร
955 อาทิตยา เฟื่องย้อย
956 อุมาพร มาลัยเนา
957 อภิวัฒน์ มุ่งจูงกลาง
958 อริสรา มัดฉากล่ำ
959 อังศุมารินทร์ ยะมะหาร
960 อนัญญา ยิ้มถนอม
961 อาภัสรา รานอก
962 อรวรรณ รักพันธุ์
963 อรอุมา รัตนสมบูรณ์
964 อรพรรณ รัตนอิ่นคำ
965 อัญชลี ฤทัยประเสริฐสูง
966 อรปรียา ละอองเดช
967 อรวรรณ ละไม
968 อาริสา ละเต็มซัน
969 อิสรีย์ภร วโรฒภูริพงษากุณ
970 อัมพร วงค์เจริญ
971 อำพัน แววสูงเนิน
972 อรพรรณ วุฒิจันทร์
973 อรพรรณ ศรีสารคา
974 อัญญารักษ์ ศรีชาย
975 อภิญญา ศรีพลอย
976 อรุณวิภา สิมะลี
977 อารยา สัพโส
978 อรอนงค์ สีสว่าง
979 อารยา สังฆะมณี
980 อัมพิการ์ เสนาะสรรพ์
981 อริสษา สิงห์ศรี
982 อัญชิสา สงตา
983 อลงกลด โสตถิกุลธำรง
984 อิสราภรณ์ สุพลัง
985 อรญา สายแวว
986 อมรรัตน์ สำราญกาย
987 อรไพลิน หัดคำหมื่น
988 อามีน๊ะ หมันยาหมีน
989 อรณิชา อึ่งอภิวัฒน์
990 อารีรัตน์ เอี่ยมวิจารณ์
991 อำนวย อินทิยศ
992 อังคณา อยู่คง
993 อรอุมา อีสา
994 เอื้อมพร อ่อนผิว
995 อัญชลี อภิรักษ์ชัยพันธ์
996 อมรทิพย์ อรุณธนะวัฒน์
997 อรพินท์ อินวะกูล
998 อรอุษา ฮวบขุนทด
999 ฮามีมะห์ มินโซ๊ะ
1000 ฮานีย๊ะ ละใบแด

หมายเหตุ:

  1. ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ให้รางวัลสำหรับลูกค้าที่ให้ข้อมูลครบถ้วน และจัดส่งของตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
  2. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด