**ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 1,000 ท่านแรก ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ได้รับตุ๊กตาอาววี่ ขนาด 10 นิ้ว

ลำดับ ชื่อ
1 เกษรินทร์ ไกยะฝ่าย
2 กมลวรรณ กันยา
3 กฤติยา กลิ่นจันทร์
4 กันยารัตน์ กองแก้ว
5 กานต์มณี กุลรัตนาวิจิตรา
6 กัญชริกา ขุนอินทร์
7 แก้วกาญจน์ คนเพียร
8 กมลชนก ครุฑนาค
9 กมลรัตน์ คำริน
10 กรรณิการ์ เคลือบสูงเนิน
11 กัญญาณัฐ โคกทัพ
12 กมลพร จะเด๋อ
13 กมลลักษณ์ แจ้งสว่าง
14 กรรณา เจ็กชำนาญ
15 กรรณิการ์ จิตจารักษณ์
16 กานต์ชนก ใจสว่าง
17 กัญญา ชาญกสิคุปต์
18 กาะเกด ไชยวรรณ
19 กิ่งเเก้ว เเซ่ติว
20 กอมารียะห์ ติบอสู
21 เก็จขวัญ ทักษิณา
22 เกศรา ทานอักษร
23 กัญญารัตน์ ไทยกรณ์
24 เกวลิน นินพิมาย
25 กนกวรรณ นามอุทา
26 กัญญาณัฐ นาคสุก
27 กันธมาส โนธี
28 กัลยาณี นวลสนอง
29 กิติกานต์ เนียมชุมเเสง
30 เกศรา บุญยัง
31 กชกร บุดดี
32 กนกรัชต์ บุญมี
33 กวีวัฒน์ บรรลือเขตร์
34 กุลนันท์ บุญจันทร์ศรี
35 กนกวรรณ ปะติเพนัง
36 กมลชนก ปักษิณ
37 กัญญาพัชร ปัญญาเรือนแก้ว
38 แก้วกาญจนา พรมเมือง
39 กนกวรรณ พูนเพิ่มพงษ์
40 กัญญพัชร พรรดา
41 กัญญ์วรา โพธิ์บัวทอง
42 กัณณ์อลิน โพธิเดชาวรรณ
43 กาญจนา โพธิ์แก้ว
44 เกษร มากคิด
45 แก้วขวัญ ม่วงคราม
46 กชกร มงคลสกุลฤทธิ์
47 กชกร มณีขวัญ
48 กนกวรรณ มูลเข้า
49 กมลชนก มุ่งกั้นกลาง
50 กามีละ มะกะ
51 กนกพร แย้มเยื้อน
52 กนกวรรณ ยอดไสว
53 กนกอร ยุพันธ์
54 กวิสรา วิเชียรครุฑ
55 กัณฑ์คุณัญช์ เวชชบุษกร
56 กาชนก วงค์สาร
57 กุลนิษฐ์ วิลัยยะ
58 เกวลิน ศิริ
59 เกษรา เศษขุนทด
60 กมลลักษณ์ ศรีวรรณะ
61 กัลยา ศรีสุธรรม
62 กัลยาณี ศรีพล
63 เกษรา สุขสมร
64 กรรณิการ์ เสือทอง
65 กฤษนล สระปัญญา
66 กิติยา สาททอง
67 กนกกาญจน์ หงษ์วงษ์
68 กมลเนตร หมื่นหาญ
69 กอรีน่า หมัดอาหลี
70 กัญญพัชร หาสุข
71 กัลยาณี หร่องบุตรศรี
72 เกศินี อัตถะกาศ
73 กฤติยา อุ่นแก้ว
74 กัณณัจสร เอกพงศ์ธนนท์
75 ขนิษฐา งามสมหาญ
76 ขวัญพิมล ณ พิจิตร
77 ขนิษฐา เบ้าเรือง
78 ขวัญจิตร ประเสริฐสังข์
79 ข้าวปุ้น วรัญญา
80 ขณิษฐา ศรีจันทร์
81 ขนิษฐา ศรีสุวรรณ์
82 ขนิษฐา เส็งไธสง
83 ขนิษฐา แสงพล
84 ขวัญเรือน เสนานนท์
85 ขวัญเรือน สุตาคำ
86 เขมณิภัสสญ์ เอกพยากรณ์
87 คชาภรณ์ คล่องแคล่ว
88 เครือวัลย์ จันทะรักษา
89 แคตทรียา จันทาทอง
90 คุณัญญา บุญศักดิ์
91 คุณากร หลีประเสริฐ
92 เจี๊ยบ แก้วไพบูลย์
93 จิราภรณ์ กิจธิมน
94 จิราภรณ์ เข็มกลัดทอง
95 จุฑารัตน์ เขื่อนเพชร
96 เจษฐา คำแก้ว
97 จิราพร คะนึง
98 จุฬาลักษณ์ คล้ายมาน
99 จมิกร จุลพันธ์
100 จันทร์เพ็ญ จันทร
101 จันทรจิรา แจ่มกระจ่าง
102 จิณัฐตา จำปาราช
103 จิตติมา ใจถวิล
104 จิตินันต์ จรุงพันธ์
105 จุฑามาศ จิตราวุธ
106 จุรีภรณ์ เจริญพงศ์
107 จรรยพร ชัยรินทร์
108 จริยะ ชาวเวียง
109 จันทร์เพ็ญ ไชยวงค์
110 จิราภรณ์ ชาลีชาติ
111 จิรารักษ์ เชื้อปะทุม
112 จิราพร ซ่านทอง
113 จันทิมา เดชขุนทด
114 จิราภรณ์ ดีมานพ
115 จริยา ตังพิริยะพงศ์
116 จิราวรรณ ตะสูงเนิน
117 จิราพร เทศกาล
118 จุไรภรณ์ ทองไชยศรี
119 จุฑามาศ ทองขาว
120 จุฑามาศ ทองอร่าม
121 จรัญญา บัวทอง
122 จารุพันธุ์ เบญจะรัตนพัฒน์
123 จารุวรรณ บุนนาค
124 จุรีพร บ่อหนา
125 จีรวรรณ ประกอบสุข
126 จินดาภรณ์ แผลงประพันธ์
127 จริยา พินิจ
128 จันเพ็ญ พงษ์สุทธิ์
129 จิตรลดา พรมปัญญา
130 จินตนาพร เพชรแสง
131 จิรายุ เพิ่มชื่น
132 จินจุฑา รักขพันธ์
133 จาริณี ลิครบุรี
134 จิรนนท์ ศาสตรานนท์
135 จงจิตต์ สุขจับจันทร์
136 จริยา สิงห์กล้า
137 จามจุรี แสนปูน
138 จุฑาทิพย์ สิงห์ห่วง
139 จุฑารัตน์ แสงสว่าง
140 จุฬารักษ์ สารางคำ
141 จุฬารัตน์ สมจันทร์ตา
142 เจตวินัย หน่อนรินทริ์
143 จรรยพร หวันมุ
144 จิราพร เหมุทัย
145 จิตรวดี อาสานอก
146 จินดา เอี่ยมสุวรรณ
147 จิราพร อินทนะนก
148 จุฑาทิพย์ อินธิแสน
149 ฉัตรฑริกา โสนเส้ง
150 ฉัตรมณี สุกใส
151 ชญาภา กิ่งทะวงษ์
152 ชนัญชิดา กลทิพย์
153 ชมพูนุช กุนาสิงห์
154 ชุติมา แก้วอารี
155 ชลธิชา คงทอง
156 โชติมา จันทร์กอง
157 ชนิกานต์ จันทา
158 ชวนพิศ จุลศรี
159 ชานนท์ จรรยา
160 ชุติกาญจน์ จันทร์แจ่ม
161 ชุติมา จันทบุตร
162 ชไมพร เชื้อคำจันทร์
163 ชิดชนก ชุ่มชื่น
164 ไชยา เดือนสุข
165 ชนันสิริ ทองแกมแก้ว
166 ชลธิชา ที่ชอบ
167 ชุติมา ทอสาร
168 ชลธิชา ธรรมภารา
169 ชนิดาภา นวลตา
170 ชัชฎาภรณ์ นวลจันทร์
171 ชัยยงค์ นุ่มอุรา
172 ชุติกาญจน์ บุญภาย
173 ชมพูนุช ประวรรณเน
174 ชลลดา ปุยวันทา
175 ชลิดา ไปวันเสาร์
176 ชลินทรา พันศรีทุม
177 ชัญญานุช พันถา
178 ชาญานินทร์ พิศาลอัครธนากร
179 ชุติมา พลสำโรง
180 ชญานุช ภูเพชร
181 ชลิตา มหาไชย
182 ชลดา ฤทธิ์ไธสงค์
183 ชนิตา เลิศวรัญญู
184 ชรินทร์ทิพย์ ลิขิตธนานันท์
185 ชนกานต์ วงค์ไพศาล
186 ชนาพร วิทูเจริญยิ่ง
187 ชนิชา วงศ์แหลมทอง
188 ชาญนภัส เวอร์มา
189 ชนากานต์ สุทธการ
190 ชาลินี แสงแจ่ม
191 ชุตินันท์ สระทองโน
192 ชญานิศ เหลืองอ่อน
193 ชณาพา อุทธิยา
194 ชลธิชา อุ่นชัย
195 ซะวานีย์ เจ๊ะมะ
196 ซุรายดา โตะนาฮุน
197 โซเฟีย นาคสง่า
198 ซัลมา มะหาจิ
199 ซาอีเร๊าะ เลาะเย๊าะ
200 ซูไรดา หะยีดามะ
201 ฌัฏฐณิชา เพ็ชรมณี
202 ญาษุมินทร์ มิตรพันธ์
203 ฐิติมา ฉุยรักษ์
204 ฐิติชญา ชารัญจ่า
205 ฐิตาวัลย์ ธรรมสุระกุล
206 ฐิติมา นามวงษา
207 ฐิตินันท์ บุญยวง
208 ฐปนนท์ พนหมมี
209 ฐิติศรี แพงศรี
210 ฐาปนีย์ ภู่พลับ
211 ณัฐญา กูลนะ
212 ณัฐนันท์ กรุดลอยมา
213 ณัฐพร คงมั่น
214 ณิชากร งามขำ
215 ณัฐกฤตา จันทรโส
216 ณิชาภัทร ชัยดี
217 ณัฐธิดา นะสูงเนิน
218 ณัฐพร นันตะกูล
219 ณัฐฐริกา บัวทนงค์
220 ณัฐทิตา บุญธรรม
221 ณัฐพัชร์ บานประทุม
222 ณัฐนรี ประทุมวัน
223 ณัฐญาภรณ์ เผือกกุญชร
224 ณัชรินทร์ พงษ์สงวน
225 ณัฐพจน์ มากบารมี
226 ณัฐติญา รอดสุทธิ์
227 ณัฐรุจา วิเลปะนะ
228 ณฐนัท ศสิประภา
229 ณัฐกฤตา สร้อยทอง
230 ณิชา สุขศิริ
231 ณภัคมน อาจจินดา
232 ณัฏฐกานต์ อยู่สุขสวัสดิ์
233 ณัฐทริกา อ่วมเกษม
234 ณัฐธิดา อินเนตร
235 ณันทิกา อ่อนดี
236 เดือนเพ็ญ ก้านเกษ
237 ดวงใจ คำบุญเกิด
238 ดาราวรรณ คำโฮม
239 ดวงฤดี ญาติทอง
240 ดาริณี ญาณกลิ่น
241 เดือนเพ็ญ บุญทวี
242 เดือนเพ็ญ ประวัติพร
243 ดวงกมล ปีชง
244 ดรุณี ฟักแก้ว
245 ดวงพร มณีรัตน์
246 ดลนภัส เริ่มรัตน์
247 ดาวรุ่ง สุดแก้ว
248 ดลยา หอมศิริ
249 ดลฤดี หอมดี
250 ดวงใจ เอกศิริ
251 ตรีรัตน์ แก้วทอง
252 ตอฮีเราะ แลมะรือสะ
253 ตะวันดา วงค์คำจันทร์
254 ทัศวรรณ กันทะวงศ์
255 ทวินันท์ ธุระสุข
256 ทานตะวัน แปงจิตต์
257 ทองศิริ ฝุ่นจันตึก
258 ทิพวรรณ มีรักษ์
259 ทรงพล วณิชยาพณิชย์
260 ทัศนีย์ เศษฐนาวา
261 ทรายแก้ว สุขกิจ
262 ทัศณีย์ แสนเมือง
263 ทิพวรรณ แสนวัง
264 ทรรณรต อุไรศรี
265 ธวันรัตน์ กิตติทวีธรรม
266 ธัญชนก คำใสย์
267 ธิวารัตน์ คุณเมือง
268 ธัญลักษณ์ จอมโสมสา
269 ธิญดา เจริญรัตน์
270 ธันย์ณิชา เฉลิมจิตรอุทัย
271 ธัญจิรา ชิดหนู
272 ธันยพร ไชยประเสริฐ
273 ธัญญาเรศ ด้วงบ้านยาง
274 ธวัชชัย ทองหยาด
275 ธัญญ์รวี ธีรพัฒนโรจน์
276 ธิติมา ธีระอรรถเวช
277 ธิฆัมพร นะสุโห
278 ธนพร บุญเพิ่ม
279 ธนพร บุญใบ
280 ธัญชนก ปรากรมชัยกุล
281 ธนภรณ์ เพ็ญโคกกรวด
282 ธนัฏฐา พิมพา
283 ธรรมนูญ พันชน
284 ธนภร มหัธธนภะคิน
285 ธีรวรรณ มหาสนิท
286 ธีรยา รักถึง
287 ธนธัญ วงค์สุวรรณ
288 ธัญพิมล ศรีวิพุธ
289 ธิดารัตน์ เสาร์สุวรรณ์
290 ธิดารัตน์ สุขมีไชย
291 ธิดา แหงมดี
292 ธิาาภรณ์ หาญธงชัย
293 ธีระพงษ์ โหว่วงษ์
294 ธนายุทธ อุทธิยา
295 ธิรารัตน์ ฮวบรังสันต์
296 นุจรี แก้วขัน
297 นูรอาซีลา กาหลง
298 น้องผัก ขม
299 นัฐริกา ขุนเทพ
300 นิมิตร ขันโท
301 นิรัชดา ขันสัมฤทธิ์
302 นีรชา คำแก้ว
303 นฤมล จิตต์มัน
304 นายอัฐพร จินตะ
305 น้ำหวาน จ้า
306 นิตยา จิตมงคล
307 นิรันดร์ จิงา
308 นูรีตา เจ๊ะมะ
309 นราพร ชัยชนะ
310 นฤมล ชูมล
311 นัฒฐา ชูชวลิต
312 นันทิพัฒน์ ช่วยบำรุง
313 นาตยา ชัยการณ์
314 นิตยา ชนชนะชัย
315 เนตรชนก แดงประดับ
316 นูรียะ ดือเระ
317 นิชนันต์ ตันติวัฒนไพศาล
318 นันทวัฒน์ เทศเปี่ยม
319 นิดาพร ทิพย์สุภา
320 นุสรา ทัพธานี
321 นภาพร นวลไผ่
322 นภิศ เนตรมุข
323 นินาปีเซ๊าะ นิเดหะ
324 นิฮุสณา นิมา
325 นงเยาว์ บุญประเสริฐ
326 นงลักษณ์ ใบบ้ง
327 นริศรา บัวทิพย์
328 นารีรัตน์ บังขุนทด
329 นุรรอยยาน บาฮอ
330 นพรัตน์ ปานอินทร์
331 นภาพร เปนี้ยวจืดดด
332 นรินทร์ทิพย์ ปินตา
333 นันทิยา ประสาทพร
334 นุศรา ปัญญาทิพย์
335 นธิตา พูลศรีสวัสดิ์
336 นพรัตน์ พ่อชมภู
337 นฤมล พิกุลทอง
338 นิชริน เพิ่มการุณย์
339 นิตยา พัดชา
340 นิธิวดี เพิ่มภักดีสกุล
341 นิพาภรณ์ พวงพี่
342 นฤมล ภูษาทอง
343 นิตยา ภู่สวัส
344 นิภา ภูตาเพิด
345 นาสนีน มณีพฤกษ์
346 น้ำฝน มีธะระ
347 นูรีซัน มะดาเจ๊ะเฮง
348 นภาพร โยธาจันทร์
349 นลินี ยวงเงิน
350 นวพร ย้อนเพชร
351 นูรไอนี ยูโซะ
352 นงลักษณ์ ร้อยเอ็ด
353 น้ำขิง ร้อยอารมณ์
354 นิชาภา รักษาสัตย์
355 นิภาวรรณ รัตนพันธ์
356 นุชจรีย์ เรืองสังข์
357 นัยนา เลงัง
358 นู๋ฝ้าย ลั้ลล้า
359 นภัสฌา แววฉิมพลี
360 นวพร วลัญไชย
361 นอร์ฟิตตรี แวและ
362 นิตยา วิเชียร
363 นวลละออง ศรีวรรณ
364 นิษฐกานต์ ศิระพงศ์เมธี
365 นุชนาถ ศัลศาลา
366 นงลักษณ์ สอนใจดี
367 นภัสวรรณ สุวรรณา
368 นฤมล แสงศร
369 นัฐพงศ์ สุราฤทธิ์
370 นันทินี สาดสวน
371 นาตยา สังข์โชติ
372 นารีรัตน์ สุขสาลี
373 นีตา สะนิ
374 นุชจรี สุขดี
375 นฤมล หาดชัยภูมิ
376 นันทิยา หาเครือ
377 น้ำเพชร หล้าสืบสาย
378 นภัสณัญช์ อินดี
379 น้องกิ่ง เอ็มชี่
380 นิทัยวรรณ อุดม
381 เบญจรัตน์ เกิดไทย
382 ใบบุญ ก้านจันทร์
383 เบญจวรรณ จรแก้ว
384 เบญจวรรณ์ จันทร์เทพ
385 บัณฑิตา ชัยเมือง
386 บุณฑริกา เดชอรัญ
387 เบญจพรรณ เตือนภักดิ์
388 เบญจมาศ ตุงคะศิริ นาคน้อย
389 บุศรา ตุ้มทอง
390 บุญเพ็ง บุญหวาน
391 บิสมี เปาะมะ
392 เบญจวรรณ พิจารณ์
393 บังอร พิมพ์จัตุรัส
394 บุษกร มีลาภ
395 เบญจวรรณ ยี่คิ้ว
396 เบญจวรรณ รัตนบุรี
397 บุศรา วงค์อนันต์
398 บุษบง ศรีอักษร
399 เบญญา เอกวงษ์
400 บุตรตียา อับดุลเลาะ
401 ปติญา กุลรดากรพงศ์
402 ปุณพรรณ กมลมุนีโชติ
403 ปพิชญา คำก๋อง
404 ปิยะมาศ คลังตุ้ย
405 ปณิธาน จันทะแสน
406 ประพันธ์ จันทิมา
407 ปรางค์ตะวัน จันทร์สุตะ
408 ปวีณา จั่นเชย
409 ปาริชาติ เจียมจันทร์
410 ปิยวรรณ จริตคช
411 ปนัดดา ฉันใด
412 ปทุมพร เชิดฉาย
413 ปริญญา ไชยศาสตร์
414 ปวีณา เชิดศรี
415 ปานดวงใจ เดชโฮม
416 ปิยะนุช ดวงแก้ว
417 ปัฐพงษ์ ทองเรือง
418 ปิยธิดา ธรรมลังกา
419 ปรารถนา นาคจินดา
420 ป๊อบ นฤนาท
421 ปิยะพร เนสมงาม
422 ประภาวัลย์ บุญชาวนา
423 ประกายดาว ประสงค์
424 ประทุมพร ประทุมพร
425 ปรางชนก ปิ่นทอง
426 ปัทมา ประจวบเหมาะ
427 ปวีญา เพชรเสน
428 ปวีณา พิมดี
429 ปวีณา พูลชัย
430 ปัญจพร พิมพินิจ
431 ปาริฉัตร พบเรือง
432 ปาริณี พูลทรัพย์
433 ปิ่นฤทัย โพธิ์ทอง
434 ปิยวรรณ พรหมศร
435 ปนัดดา มีโชคสม
436 ปิ่นมณี เมทา
437 ปาณิศา ฤกษ์อ่ำ
438 ปทุมพร ลักษณียนาวิน
439 ประภัสสร วงเวียน
440 ปาริชาติ วงค์ลังกา
441 ปฏิกร ศิริไกรวัฒนาวงศ์
442 ประภัสสร ศรีลาโพธิ์
443 ปิยะดา ศรีสวัสดิ์
444 ปนัดดา สายยืนยง
445 ปัทมา สวัสดิ์จีน
446 ปัทมาภรณ์ โสภาค
447 ปารวี สำเร
448 ปาริชาติ สุขโสภณ
449 ปาริชาติ สุคันธมาลา
450 ปาลิตา สร้างนอก
451 ปิยะนุช สุกแก้วณรงค์
452 ปริฉัตร หอมแก่นจันทร์
453 ปัทมา ฮะยีมะมิง
454 ผกาวรรณ ปันลัง
455 ผักกาด หอม
456 ผกามาศ อุ่นเป็ง
457 พิชยา เเสงทอง
458 พงศธร เกี่ยวศรีกุล
459 พชร กรีคุนา
460 พรพิพัฒน์ แก้วเกือบ
461 ไพรวัล ขาวผ่อง
462 พัชรพร ขันภักดี
463 พิชญาภา ขันธนิล
464 เพียงขวัญ เจอะแก้ว
465 พวงผกา ใจซาง
466 พัชราพร จ่ากุญชร
467 พัชรี ใจเพียร
468 พัชศรัณ จันรุ่งสง่า
469 เพ็ญประภา ชื่นชม
470 พรหมพร โชติช่วง
471 พิมพ์พิญยา เชยกุล
472 พรรณดา ฐานวิเศษ
473 พรนภา ดวงทอง
474 พิชชานันท์ แดงอาจ
475 พิมพ์ลดา ดาฉาว
476 พชรพรรณ ตุ่มระสินปิน
477 พรหทัย ตันติธีรวิทย์
478 พิมพ์รวี เตชะคุณากร
479 พรรณภัทร ทาระเนตร
480 พัชรพล ทนุชิด
481 พิมพ์สุภางค์ ทับทิมบุญอยู่
482 พริสรา ธีรกุล
483 พิชยาพร ธัญญพืช
484 พรเทวา นินเกตุ
485 พงษ์พรพร บัวดี
486 พรทิพย์ บุดดา
487 พิชญาภรณ์ บ่ายฤกษ์ดี
488 พีรดา บุตรนนท์
489 เพ็ญนภา ปฐมวงค์
490 พรพิกา ปุ่มลัด
491 พรสวรรค์ ประทุมพิทักษ์
492 พัชราภรณ์ ปาสำลี
493 ไพลิน ผลกระโทก
494 เพียงตะวัน พรพิศ
495 พัทราภา พูนผล
496 พิชญากานต์ พันโนลิด
497 เพชรกะรัต ภัทรศิริญาดา
498 พัทยา ภาเรือง
499 พินิจนันท์ มะโนแสน
500 พิสมัย มณีศรี
ลำดับ ชื่อ
501 พีรดา ยอดเนียม
502 พรชนก รวงผึ้ง
503 พิมพ์นิภา รวมสุข
504 เพ็ญพร ลี้เลอเกียรติ
505 พัชรินทร์ ลุ่ยพงศ์
506 พัฒน์ธญา ลำมะยศ
507 เพ็ญศิริ วรรณโส
508 พรศิริ วันกิ่ง
509 พัชรินทร์ วิจิตรอนันต์กุล
510 พัชรีรัตน์ โวเบ้า
511 พิมพ์นารา วงค์กันทะ
512 พรกนก ศรีทอง
513 พัชชา ศรด้วง
514 พัชรี ศรีพรงาม
515 ไพรินทร์ สิงห์คะนอง
516 พรชนก สุระรัมย์
517 พรพิชา สุขโภชน์
518 พรสุดา เสียงยา
519 พริมา สวัสดิ์อารีกุล
520 พันนิดา เสือจำศีล
521 พิมพ์พิสุทธิ์ สุโพธิ์
522 พรกมล เหล่าวิบูลย์ชัยกิจ
523 พรศิริ เหล่าสีนาท
524 เพชรรัตน์ อภิรักษ์โยธิน
525 เพ็ญนภา โอฬารลาภ
526 พรปรียา เอื้ออารีมิตร
527 พรรธิภา เอื้อชาติ
528 ฟ้า จาง
529 เฟื่องฟ้า นุ่มเกลี้ยง
530 เฟอร์ เฟอร์รี่
531 ภาวิณี กระแสสินธุ์
532 ภัทรวดี ขาวสังข์
533 ภัทรานิษฐ์ คองสี
534 ภาวิณี คำสุข
535 ภาวิณี งอมสงัด
536 ภารดี เฉียบแหลมดี
537 ภัทรวรินทร์ ไชยสถาน
538 ภรณ์ทิพย์ ดวงประภา
539 ภาวนา โตสำลี
540 ภัชราภรณ์ ถมปัทม์
541 ภารดี พวงจันทร์
542 ภัควีณ์ ภูมีตั้ง
543 ภัทราวดี ยิ้มละมัย
544 ภาวินี รอหันต์
545 ภิญญาพัชญ์ วินิจ
546 ภัทรวดี ศุภวีระกุล
547 ภาศิณี สุทธิวิเศษศักดิ์
548 ภัสสราพร อินธิเดช
549 มณีกานต์ เกียรติสูงส่ง
550 มนัสนันท์ กันแก้ว
551 เมธิการ์ ขันผะกา
552 มยุรี ขันแข็ง
553 มุกดามาศ ขำสุวรรณ
554 มารียาณี เจะเด็ง
555 มุนินทร์ ช่วยวงษ์
556 เมธินี แซ่เล่า
557 มณธิชา ดอกสวย
558 มารตี ดียืด
559 มูณีเราะห์ ดือราโอะ
560 เมรี ต่ายแย้ม
561 มูรณีย์ โต๊ะเจ๊ะ
562 มนพัด เทสเทส
563 มาริษา ทั่งพรม
564 มาลีวรรณ ทองพลัด
565 มัธณา ธรรมคง
566 มัลลิกา ธุรยศ
567 มะกลือซง นุยอ
568 มณีรัตน์ บุญเป็ง
569 มุมีน๊ะห์ บูงอตาหยง
570 มุธิตา เพชร็อำพล
571 มณีวรรณ มิว
572 มลทิรา มุกดาสนิท
573 มะลิวรรณ มูลจันทร์
574 มณีรัตน์ วงษ์สุวรรณ
575 มนัสวี วิวัฒนาวิไล
576 มัสยา วิบูลย์ผล
577 มาลินี วงศ์ศิริอำนวย
578 เมสินี สำราญบำรุง
579 มณีดาว สีตะวัน
580 มนัญญา สุกันศีล
581 มนัส สิงอุดม
582 มนัสชนก สมสมัย
583 มลทิลารัตน์ สิงหราช
584 มาซีเต๊าะ สะดีบือมะ
585 มาริสา สุดสาย
586 มินตรา สุวรรณ์
587 เมรินทร์ เอี่ยมสาย
588 มณทกา อวลนวน
589 มัณทนา อินกานอน
590 มินซู เอ
591 ยุภาพร ทับศิลา
592 ยุทธนา เลิศธรรมธีรกุล
593 ยุพิน แสงเพิ่ม
594 ยุพิน อาคมศิลป์
595 รัชดา การะเกศ
596 รามาวดี คิดดี
597 รินันทา คำน้อม
598 รุ่งนภา คุณาอน
599 รสธร ชื่นชม
600 รัตนาพร ไชยมงคล
601 รัตวดี ช่องประเสริฐ
602 รุจิรา ชุมพุด
603 รอฟีอะห์ ซาติ
604 รัตนา ญาติยั่งยืน
605 รุ่งอรุณ ญาติมาก
606 รสสุคล เดชดี
607 รุจิรา ดุษฎีไพรวัลย์
608 รุ่งรวิน เตชเสถียร
609 รัชฎาภรณ์ ถาวร
610 รัชนี ทองน้ำแก้ว
611 รัตน์เก้า ทองน่วม
612 โรฮานี บินอีตำ
613 รัชนก บุญอิ่ม
614 รัตมณี เบ็ค
615 รุ่งนภา บุญเฉลียว
616 รวิพรรณ ปาสานะเก
617 รีย๊ะ ปังเตะ
618 รัตนาวดี ผันนะรา
619 รุ้งนภา พรหมจันทร์
620 รัตนา มานะโพน
621 รุ้งตะวัน มียิ่ง
622 รัตติยา รื่นสุข
623 รจนา ลาโง้น
624 ร้อยตะวัน วันฤกษ์
625 รัชฎาภรณ์ ศรีคร่ำ
626 รัตติญาภรณ์ ศรีสุวรรณ
627 รัตน์สวี ศรประเสริฐ
628 รุ่งรวิน ศรีโรโรจน์
629 รจนา สร้อยเพ็ชร
630 รมย์รวี สุขสาคร
631 รสมณฑน์ สิทธิโชติพงศ์
632 รัตติยา สล่าปัน
633 รุจีพัชร สถิตยัง
634 รัตนา หงษ์ทอง
635 รัตติกาล อารมณ์
636 เริงระบำ ฮาล่า
637 ฤทัยรัตน์ เนียมศรี
638 ลลิตา แกล้วกสิกรรม
639 ลัดดา ช่วยเกิด
640 ลักขณา ธรรมสุวรรณ์
641 ลภัสรดา เปรมชัยพร
642 ลัดดาวัลย์ เปียวชัยภูมิ
643 ลัดดา พรมคำ
644 ไลละห์ สามะ
645 วัชรพงษ์ กมลเลิศ
646 วันวิสา แก้วมีสี
647 วาสนา กลิ่นเย็น
648 วิจิตรา ก้อนจันทร์
649 วิลาวัลย์ แก่นดี
650 วพัชรา คุณาคำ
651 วรรณนิภา คุ้มวงษ์
652 วรัชยา คำปิตา
653 วราพร คงปาน
654 วรณี จันฟัก
655 วรรณริกา จันทสูตร
656 วรรณฤดี จงนอก
657 วราวรรณ เชิดชู
658 วันเฉลิม เชาวลิต
659 วิชชาพรรณ ไชยเทศ
660 วิลัย ชัยจำ
661 วรวรรณ แซ่เฮง
662 วิภาวี แซ่อั๊ง
663 วรเชษฐ์ ตะสน
664 วิภาดา ตันมิ่ง
665 วิภารา ไตรถาวร
666 วนิดา เทศนา
667 วราพร ทองไทย
668 วันรวี ทับทวี
669 วารีรัตน์ นันทสูร
670 วินันดา น้ำทอง
671 วิภาวรรณ นกนาค
672 วิภาวัลย์ นพรัตน์
673 วีนัฐ นิดปราณี
674 วนิดา เบ็ญสลามัน
675 วรพรรณ บุญประวัติ
676 วราวรรณ บัวจันทร์
677 วันเพ็ญ บุญสมวล
678 วิไลรัตน์ บุญศรัทธา
679 วิภารัตน์ บัวศิริ
680 วรลักษณ์ เปรมปรู
681 วราภรณ์ ปนหารกุล
682 วริศรา ประวิง
683 วสุกาญจน์ ปานขริบ
684 วันดี เป็นขุนทด
685 วิจิตรา ปัญจวิทยาคม
686 วราภรณ์ ผินสันเทียะ
687 วิลาวรรณ ผ่องมณี
688 วรรณนิษา โพธิบุตร
689 วลีภรณ์ พันธ์ดี
690 วิชชุดา เพ็งกระโทก
691 วิรัลพัชร พรหมใย
692 วรินทร ภูนุชอภัย
693 วนิศรา มุกดาสนิท
694 วันเพ็ญ มีมงคล
695 วาสนา มาใจดิน
696 วรธิดา ยุระยาตร์
697 วรรณกมล เย็นประสพ
698 วาณิชญา ยศกลาง
699 วริศรา รัชชัย
700 วัลภา ร่มเย็น
701 วราณัฐ ลำเทียน
702 วันดี ล้วนทอง
703 วัลทรารัตน์ ล่องชุม
704 วรรณฤดี วิลเลี่ยมส์
705 วราทิพย์ วงศ์สอน
706 วันวิสาข์ วัดโสสะ
707 วาสนา วารีวหา
708 วรรณวิสา ศรนุรักษ์
709 วรรธพร ศุภสาร
710 วราภรณ์ ศรีโอสถ
711 วิธาตา ศาสตร์ขำ
712 วิยะพร ศิริขจรศักดิ์
713 วราวรรณ แสงแก้ว
714 วลัยภรณ์ สุทธิรินทร์
715 วันวิสา สุขเข็ม
716 วิชญา สุริยะธรรมจักร
717 วิภาดา สิงแก้ว
718 วิมลรัตน์ สุขดำชา
719 วิมลรัตน์ สุขวัฒน์
720 วิลาวัณย์ สุวรรณเทศ
721 วิสาชล สมิตะมุกสิก
722 วิสุดา สมใจ
723 วีรยา ใสสะอาด
724 ไวยากรณ์ เหมโชค
725 วรรรัตน์ หินพิมาย
726 วรชา อุตมะ
727 วรารัตน์ อุบลบาน
728 วารุณี เอกวิเศษ
729 วิรัตน์ อาคะธัมโม
730 ศรสวรรค์ การสมรส
731 ศิริลักษณ์ กลิ่นปราง
732 ศิริวรรณ กาไชย
733 ศุภกร กำเนิดบุญ
734 ศิริลักษณ์ จุ้ยกระโทก
735 ศศิทร ฉันทะ
736 ศิริรัตน์ ชาดารา
737 ศุภัชญา เดชใจ
738 ศุภศิษฎ์ ธีรเยาวพาน
739 ศศิธร ในไช
740 ศศิวิมล น้ำผึ้ง
741 ศศิปรียา บัวทอง
742 ศิริพร บุญสุข
743 ศตรัศมิ์ ปัญญาศิริ
744 ศศิวิมล เปล่าเล
745 ศุษิร เผือกทอง
746 ศรัญญา พัฒนธรรมานันต์
747 ศรีนวล พุ่มมณี
748 ศศินา พัดกระจ่าง
749 ศันสนีย์ พะปรา
750 ศิริพร เพ็ญนวนสิน
751 ศุภกร พรหมจันทร์
752 ศรันยา มั่นคง
753 ศิรัญญา โยทองยศ
754 ศรัณยา เรืองทอง
755 ศิริรัตน์ รักชูชื่น
756 ศันสนีย์ ลดภูเขียว
757 ศรีนวล เวชกิจ
758 ศศิมา วงษ์ยีเมาะ
759 ศิริลักษณ์ วิวรรณธนานุตร์
760 ศุภชัย วงษ์แก้ว
761 ศรัณยา สังวรศิลป์
762 ศศิวิมล สุวรรณเดชา
763 ศิริวรรณ สาริศรี
764 ศุภนุช สีเทา
765 ศลิษา เห็นทั่ว
766 ศศิวิมล หน่อแก้ว
767 ศักดิ์ศรี หงษ์ชื่น
768 ศิราลักษณ์ หาญปรี
769 ศิรินันท์ หวังคุ้มกลาง
770 ศศิธร อุดทุม
771 สว่างจิตร เเสงทอง
772 สัญญาลักษณ์ กิ่งแก้ว
773 สายใจ กิติศรีวรพันธุ์
774 สาวฟิตตรี กาเร็ง
775 สิรินาฏ แก้วภักดี
776 สุดารัตน์ แก้วประภา
777 สุทธิพร เกิดเหลี่ยม
778 สุนิสา เกตุชนก
779 สุนิสา เกศดี
780 สุนิสา แก้วสาริกา
781 สุภาวดี กล้าหาญ
782 สาวิตรี ขุนทอง
783 สุกานดา ขำเพ็ง
784 สุภัชชา เขื่อนคง
785 สุมาลี ไขบุดดี
786 เสาวลักษณ์ คะเณเร็ว
787 สงกรานต์ คงศรี
788 สุชาดา คำประภา
789 สุทธารัตน์ คัดทะจันทร์
790 สุชาดา โฆษิตวัฒน์
791 สง่า งามเพริดพริ้ง
792 สนธยา ใจยะสาน
793 สมบัติ เจนกิจ
794 สหฤทัย แจ่มจำรัส
795 สายรุ้ง เจริกรัมย์
796 สุดา เจ๊ะเต๊ะ
797 สุปรียา จันทมณี
798 สุภาภรณ์ เจริญพรสุภาพ
799 สุวรรณ์ จันทฤก
800 สุุณี แจ่มจำรัส
801 สิริกาญจน์ เฉลิมสุรกาญจน์
802 สมฤดี ชมภูพื้น
803 สิริวิมล ชอบแสงจันทร์
804 สุดารัตน์ ชาวสุรินทร์
805 สุธาสินี แช่มอ่วม
806 สุนิษา ชูสังกิจ
807 สุพัตรา ชาแสน
808 สุวรรณี ช่วยทอง
809 สุกัญญา เซี่ยงจง
810 สุชาวดี ซื่อตรง
811 สุพร แซ่ตั้ง
812 สุพิน ดวงตา
813 สงสัย ต้องเลิกเหี้ย
814 สาวิทตรี เต็กใจตรง
815 สนิทรา ทองปลอด
816 สาริณี เทียนบุญ
817 สิรินภา ทองคำกัลยา
818 สุพรรณิการ์ ทรัพย์ศิริ
819 สุนิสา ธะวงเงิน
820 สุพัตรา ธรรมสาลี
821 สุภาวดี ธะราธร
822 สกุณา บริรักษ์
823 สุกัญญา บุญธรรมมา
824 สุมิตตรา บัวปัด
825 สุวรรณา บุลันฉาย
826 สมฤทัย ปะวะบุตร
827 สายฝน ปุนหาวงค์
828 สุดารัตน์ล ปาละสิทธิ์
829 สุธิดา ปันตะ
830 สุภีนันท์ ปันแก้ว
831 สุรายา ปิยาเหล
832 สุรีรัตน์ ประจบวัน
833 สาธิยา แผนชู
834 สกาวพลอย พรมมาสุข
835 สวรรยา พึ่งจาบ
836 สิรภัทร พนมบวร
837 สุกัญญา พลธรรม
838 สุดารัตน์ พลดงนอก
839 สุภาภรณ์ พรมน้ำ
840 แสงเทียน เภรีวงษ์
841 สุวนันต์ ภาคเพียน
842 สายฝน มานะศิลป์
843 สุชญา มหาสมบัติกุล
844 สุทธินันท์ มั่นคง
845 สุพรรณี มณีรัตน์
846 สุพรรณี มณูเลิศ
847 สุวรรณี มากุลชร
848 สุนีย์ ยุ่นเส็ง
849 สุภาพร ยิ้มละมัย
850 สาวน้อย รัตนวดี
851 สาวิตรี รูปคุ้ม
852 สุนิสา ราชวัตร
853 สุนิตา ฤกษ์สำรวจ
854 สุภาพร ฤทธิ์ประเสริฐ
855 สริดา ลีจันทึก
856 สิริลักษ์ วงสุเพ็ง
857 สุธีรา เวียงนาค
858 สุภาวดี วงศ์ภภาบ้านดู่
859 สุลัดดา วิภาสสุวรรณ
860 สุวดี เวียนวัตร
861 สุจิตตราภรณ์ ศรีบุญเพ็ง
862 สุทธิพล ศรีครชุม
863 สุพัตรา ศิริรัติวัฒนา
864 สุภาพร ศรีใคร
865 สงบ สมดี
866 สมบูรณ์ สุวรรณพรม
867 สมลักษณ์ สุภบุตร
868 สมหวัง แสนพลเมือง
869 สิริพร แสนวิเศษ
870 สุจิรา แสนโคตร
871 สุดารัตน์ สมานจิต
872 สุดารัตน์ สำราญเริงจิตต์
873 สุธาทิพย์ แสงแก้ว
874 สุนารี สุขนันที
875 สุนิสา แสนเสนยา
876 สุพรรณพิมพ์ สุขสาคร
877 สุพรรษา สูงรัมย์
878 สุพัฒตรา สมราชา
879 สุพัตรา เสนมณี
880 สุพัตรา สัตยะพงษ์พันธุ์
881 สุพัตรา สุดงาม
882 สุภารัตน์ แสนอุ่น
883 สุภารัตน์ สุคนธาภิรมย์
884 สุรีมาศ สีหัวโทร
885 สุวิภา สะมอ
886 สูไรดา สามะ
887 สรันยา หะยีอุมา
888 สุชาดา หวันเมือง
889 สุดารัตน์ แหวนเพ็ชร
890 สายธาร อดทน
891 สุดารัชต์ อุไรพันธ์
892 สุนิสา อ่อนอยู่
893 สุพัตรา แอกรัมย์
894 สุพัตราภรณ์ อวิสุ
895 สุภาศรี อาจราชกิจ
896 หนึ่งฤทัย ไข่แก้ว
897 หัทยา ประดับจันทร์
898 หฤทัย ลำไธสง
899 หทัยรัตน์ โสดาภักดิ์
900 หมูก้อย สิราภรณ์
901 หนึ่งฤทัย หนูทิม
902 หวาน หวาน
903 อนุพงษ์ เกตุพันธ์
904 อรพิน การะกูล
905 อรอุมา ขันธบุตร
906 อธิตา คุ่ยจันทร์
907 อนงรัตน์ คันทะวงค์
908 อรพรรณ คงไทย
909 อรวี ควบคุม
910 อลิศรา คำภักดี
911 อ้อมกอด ความคิดฮอด
912 อชิรญาณ์ เจริญพร
913 อนุธิดา จันทา
914 อรดา จารุพงศ์พัฒนะ
915 อริสรา จำนงวารี
916 อารีรัตน์ ใจแข็ง
917 อรญาณี ชัยชนะ
918 อรทัย เชาว์ชอบ
919 อรอนงค์ ไชยงาม
920 อัญรัตน์ ไชยวิเศษ
921 อานาวิน ชัยศรี
922 อินทิรา ช่วยวงศ์
923 อรุณวรรณ แซ่เฮง
924 อัมพา แดงสกุล
925 อาอีชะห์ ดามาลี
926 อนุธิดา ตัดสายชล
927 อาทิตยา เต็มฟอม
928 อณัณตญาภรณ์ ทองทองหลาง
929 อรอนงค์ ทองศร
930 อลิษา ทองแม้น
931 ออทิพย์ ทองออน
932 อารยา ทิพย์ก๋า
933 อำไพ ไทรแก้ว
934 อิงคพร ทองอำไพ
935 อิชยาพัฒน์ ทะลง
936 อุบลวรรณ ทานกระโทก
937 อนงค์ นามวงษ์
938 อรนิตย์ นุชภิเรณ
939 อัจฉรา นันทสิง
940 อาทิตยา นาคำรอด
941 อารียา นิลภา
942 อินทร์ทุอร นพรัตน์วรากร
943 อนงค์ บุตรดีขันธ์
944 อามีน บิลหมัด
945 อธิกา ประสาททอง
946 อพินยา ปันใย
947 อรุณสวัสดิ์ ปัสสาวะโท
948 อมรรัตน์ พิพัฒน์สันติกุล
949 อรสา พาดกลาง
950 อัญชลี ภูธรศรี
951 อังสณา มานะทน
952 อัญชิสา มาตะชาติ
953 อาฒยา มีสมบูรณ์
954 อารยา มณีเอี่ยม
955 อิษยา เม่นอยู่
956 อุไรดา มะสันติ
957 อมรรัตน์ ยางเครือ
958 อรนภา ยอดเพชร
959 อังคณา แรงขำ
960 อุไรวรรณ เรืองสา
961 อรุณี ลุนพันธ์
962 อรพินท์ วงค์ใหญ่
963 อรวรรณ วัฒนเสรี
964 อลงกรณ์ วงศ์ซิ้ม
965 อาภาพร วงษ์สุวรรณ
966 อามีละ วามิง
967 อารยา วงษ์หารัตน์
968 อุดมรัตน์ เวชวิฐาน
969 ไอรดา ศรีเตชะ
970 อัณชยาพร ศิริมนูญ
971 อาริยา ศรีภักดี
972 อทิตา สัจจผล
973 อนุสา สดพงษ์
974 อภิญญา สุดทะนี
975 อภิรดี สาระวิโรจน์
976 อรอนงค์ สยาม
977 อรัญญา สุตะคาน
978 อลาวัน สัด้วง
979 อัควิทย์ สอนเกิด
980 อังคณา สามเกลียว
981 อัญมณี โสมนาค
982 อับดุลฮาดี้ แสงอารีย์
983 อัมรา สมกาวิ
984 อาทิติญา สามารถ
985 อิศราภรณ์ สวามิตร
986 อุษา เสือนิล
987 เอกชัย หลวงแก้ว
988 อนุชตราพร หงส์เพ็ชร์
989 อรไท หมัดอาหลี
990 อรทัย หิรัญน้อย
991 อรพิน หาคม
992 อำพรพันธ์ หมัดสา
993 อนุสรา อ่อนคำมา
994 อมรรัตน์ อ่อนตา
995 อรพิน อามอกู่
996 อัจฉรา อ่อนทอง
997 อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
998 ฮายาตี กามา
999 ฮามีดะห์ ตือบิงหม๊ะ
1000 ฮูดาห์ สาเมาะ

หมายเหตุ:

  1. ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ให้รางวัลสำหรับลูกค้าที่ให้ข้อมูลครบถ้วน และจัดส่งของตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
  2. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด