โสนโชว์พราว 1 ตอน โสนทำได้ - การฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง เป็นก้าวแรกของการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ และยังมีการลองผิดลองถูก ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ดี