การฝึกแยกหมวดหมู่ นอกจากจะสร้างเสริมนิสัยการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีระเบียบ ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เจ้าตัวน้อยอีกด้วย ดูกันควรฝึกอย่างไร