โดย รศ.พญ.ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ในเด็ก อาจารย์พิเศษโรคภูมิแพ้ภาควิชากุมารเวชศาส­ตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล