ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วัยอนุบาล
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วัยอนุบาล

ลูกวัยอนุบาลพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบความท้าทายและชอบแก้ปัญหาด้วยตัวเองการสอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยวิธีการที่สร้างสรรค์จึงมีความสำคัญเพราะจะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น ทั้งด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม และความคิด ในทางตรงข้าม หากไม่เคยฝึกทักษะการแก้ปัญหาตั้งแต่เล็กๆ โตขึ้นลูกก็อาจจะแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ แก้ปัญหาอย่างผิดๆ หรือหนีปัญหาค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ควรเสริมทักษะในการแก้ปัญหาให้ลูกผ่านการคิดซึ่งมีอยู่ 2 เรื่อง คือ คิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และ คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

  • คิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นความคิดในทางที่แตกต่าง ซึ่งจะช่วยให้ลูกอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว อยากทดลอง และมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

  • คิดวิเคราะห์ (Critical thinking) เป็นความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ การเปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เป็นกระบวนการคิดที่อยู่บนเหตุผลและผลของการกระทำ

สอนลูกอย่างไร ให้รู้จักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมและสอนให้ลูกแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีต่างๆ ด้งนี้

  • เปิดโอกาสให้ลูกได้ทำเอง เพราะลูกวัยนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว เช่น แต่งตัวเอง กินข้าวเอง ฯลฯ

  • ชื่นชมและให้กำลังลูก เพื่อให้ลูกตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ควรให้กำลังใจลูกเสมอว่า “ลูกทำได้” แม้จะยังทำได้ไม่เรียบร้อยนักก็ไม่ควรตำหนิหรือทำแทนลูกทั้งหมด

  • ฝึกทักษะทางสังคม ด้วยการให้ลูกได้เล่นกับเพื่อน เพื่อให้ลูกรู้จักกฎ กติกาเมื่อต้องอยู่ในสังคม และได้ฝึกการแก้ปัญหาหากเกิดความขัดแย้ง

  • ตั้งคำถามง่ายๆ ให้ลูกฝึกคิด เช่น ถ้าลูกอยากทานไข่เจียว ต้องเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบอะไรบ้าง เป็นต้น

  • เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะลูกเรียนรู้จากสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติ หากเกิดปัญหาคุณพ่อคุณแม่จึงต้องตั้งสติให้ดี ไม่ใช้อารมณ์ หรือพูดในแง่ลบ และหาวิธีจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม

เมื่อได้รับการปลูกฝังและฝึกฝนทักษะมาอย่างดี อัจฉริยะตัวน้อยก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ค่ะ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วัยอนุบาล
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner