Tools

  • ฟองน้ำหลายชิ้นหลายสี

  • กาว

  • ไม้บรรทัด

  • คัตเตอร์

Fun Guide

บล็อกฟองนํ้าเป็นวัสดุที่แปลกออกไปเพราะนุ่มน่าบีบเล่น และมีความสนุกหลายมิติ ใช้ฟองนํ้าเนื้อหนาหลายสี แต่ละสีตัดทรงลูกเต๋า ให้เขาลองต่อบล็อกหลายแท่งเช่น สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า หรือต่อแบบสลับสีบ้าง ฟองนํ้ามีนํ้าหนักเบาเมื่อถูกลมพัดก็ปลิวได้ ชวนลูกเป่าหรือใช้พัดพัดให้ปลิวหลังจากต่อเสร็จ

Get More Skills

มือกับตาของเด็กวัยนี้ประสานกันได้ดีมากขึ้น การต่อบล็อกฟองนํ้าช่วยฝึกทักษะการใช้มือขณะจับและบีบฟองนํ้าเล่น และยังเป็นการปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากจำนวนบล็อกที่ลูกต่อ

  • BETTER ฝึกสมาธิจากการตั้งใจต่อบล็อกและเลือกสี

  • HIGHER เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนตัวเลขจากการต่อบล็อกหลายชั้น

  • BRIGHTER ฝึกวิเคราะห์จากการเลือกสีและการพยายามต่อบล็อก

Tips

การชวนลูกนับจำนวนและชักชวนให้ลูกต่อ 2 หรือ 3 ชั้นเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ยังเล็ก