Finding Owy Year 2 ตามหาอาววี่…เพื่อนซี้แสนสนุก ปี2
Finding Owy Year 2 ตามหาอาววี่…เพื่อนซี้แสนสนุก ปี2
Finding Owy Year 2 ตามหาอาววี่…เพื่อนซี้แสนสนุก ปี2
Finding Owy Year 2 ตามหาอาววี่…เพื่อนซี้แสนสนุก ปี2
Finding Owy Year 2 ตามหาอาววี่…เพื่อนซี้แสนสนุก ปี2
Finding Owy Year 2 ตามหาอาววี่…เพื่อนซี้แสนสนุก ปี2
Finding Owy Year 2 ตามหาอาววี่…เพื่อนซี้แสนสนุก ปี2
Finding Owy Year 2 ตามหาอาววี่…เพื่อนซี้แสนสนุก ปี2

 

การจับรางวัลและประกาศผล

โชคชั้นที่ 1

 • สะสมครบ รับเลย iPad Mini 64GB Wifi + Cellular มูลค่า 18,400 บาท
  จํานวน 35 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง

  ประกาศรางวัล วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ผ่านทาง Enfa Smart Club,
  Facebook Enfa Smart Club และ Website Enfababy.com ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563

โชคชั้นที่ 2

 • ทุกรหัสที่ส่งเข้ามาลุ้นรางวัล iPhone 11 Pro 64GB มูลค่า 35,900 บาท จํานวน 10 รางวัล
  รางวัลละ 1 เครื่อง มูลค่า รวม 359,000 บาท

  จับรางวัล 5 ครั้ง ๆ ละ 2 รางวัล ณ บริษัท ลัคก็วันกรุ๊ป จํากัด เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี 48
  ถนน สนามบินนา ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000


ผู้โชคดี รางวัลที่ 1 และ รางวัลที่ 2 รวม 45 ท่าน จะได้รับข้อความแจ้งจากทางบริษัทฯและจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง ทั้งนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง
1. Line: Enfa Smart Club
2. Facebook: Enfa Smart Cub
3. Website: www.Enfababy.com
4. โทร. (02) 035 1365 ต่างจังหวัด โทรฟรี 1-800-019-100

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชน และการ์ด Serial Number ที่ได้รับรางวัล ผ่าน Line @luckyone ทั้งนี้ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จํากัด จะเป็นผู้ดําเนินการแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีต่อไป ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหลักฐานก่อนการมอบรางวัล และขอตัดสิทธิ์การให้รางวัลสําหรับผู้ที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนได้
 • บริษัท ฯ จะทําการติดต่อผู้โชคดีทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขในการรับรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ บริษัทฯ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดง การ์ดที่มี Serial Number และรหัสชิงโชคตรงกับข้อมูลที่ได้รับรางวัล เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่เก็บ การ์ดที่มี Serial Number ไว้เป็นหลักฐาน ในการรับรางวัลเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ 1 รางวัล ต่อ 1 ครอบครัวเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชําระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ผู้โชคดีสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนได้
 • พนักงาน บริษัท มีด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ และคณะกรรมการดําเนินงานพร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะทําการติดต่อผู้โชคดีสํารองลําดับถัดไป

 

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ข้อมูลและภาพประกอบที่ใช้ในกิจกรรมนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จํากัดและขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ทั้งภาพและชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ โดยผู้ที่เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน/ค่าจ้าง หรือ ฟ้องร้องใดๆ ย้อนหลังได้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด