Tools

  • กล่องพลาสติกทรงสูงไม่เกินเอวของลูก

  • ไหมพรมเส้นใหญ่

  • ของเล่นหลายๆ ชิ้น

Fun Guide

ร้อยไหมพรมเส้นใหญ่กับช่องจำนวนมากของกล่องพลาสติกให้โยงใยพาดกันไปมาคล้ายใยแมงมุม ใส่ของเล่นหลายๆ ชิ้นลงไป ให้ลูกใช้มือพยายามล้วงหยิบของเล่นออกมาจากกล่องพลาสติก

Get More Skills

นักสำรวจน้อยเริ่มการผจญภัยกับภารกิจนำของเล่นออกมาจากใยแมงมุมเป็นการฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือหยิบจับสิ่งของ ที่ลูกสามารถสนุกอยู่กับกิจกรรมเป็นเวลานาน

  • BRIGHTER กระตุ้นทักษะการคิดวิเคราะห์ในการนำของเล่นออกจากใยแมงมุม

  • SMARTER ฝึกการแก้ปัญหาว่าจะนำของเล่นออกมาได้อย่างไร

  • SHARPER ฝึกใช้สายตาสังเกตและการทำงานประสานกับมือ

Tips

ร้อยไหมพรมให้มีช่องขนาดแตกต่างกันและใส่ของเล่นขนาดแตกต่างกันเพื่อช่วยเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับลูกช่วงแรกของการเล่นคุณพ่อคุณแม่อาจคอยชี้แนะเทคนิคเพื่อช่วยเขาบ้าง