ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับตุ๊กตากันสะดุ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับตุ๊กตากันสะดุ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับตุ๊กตากันสะดุ้ง สำหรับสมาชิก Enfa Smart Club เดือนพฤษภาคม 2567 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด* ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม 1 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567

 หมายเหตุ:

     • สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณจะต้องติดต่อกลับมาทางอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กเพจ Enfa Smart Club เพื่อแจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง และทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์งดมอบของสมนาคุณให้กับสมาชิก ในกรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสมาชิกภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล

     • การประกาศผลรางวัลของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

รายชื่อผู้ได้รับของสมนาคุณประจำเดือนพฤษภาคม 2567


ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

1

กรกนก

มาสชิวหะ

2

สุดารัตน์

รัตนประทุม

3

วรรณิภา

บุตะเขียว

4

มัทติกร

สิงหาระโท

5

กฤตยา

กิตติประภานันท์

6

ฐานนันท์

หลงทา

7

อาทิตย์

โอตราเพชร

8

กำธร

เมืองคำ

9

กรรณิกา

บุญกลิ่นศรี

10

จันทมณี

แซ่ย่าง

11

สมคิด

โกษาเกศ

12

รุ่งรัตน์

นนทศิลป์

13

พิมม์ผกา

รักการ

14

สุนทร

ลาฤทธิ์

15

ปภัสสร

คำพิลานนท์

16

ชัชชณิณ

ยานะ

17

สกาวเดือน

รสจันทร์

18

เอรดี

พรหมมาศน์

19

ขวัญใจ

ทรัพย์ประเสริฐ์

20

พรทิพย์

ศรีคง

21

ฉัตรสุดา

ทองเนื้ออ่อน

22

ฐิติมา

สายหลักธรรม

23

มินตรีชา

มอญ

24

อภิรักษ์

อนุสุเรนทร์

25

วิศรุต

รอดโพธิ์ทอง

26

ชนัญศิกานต์

ขาวละเอียด

27

สุพรรษา

แก้วมูลเทียน

28

ธีรณี

มธุสร

29

ลัดดาวัลย์

บัวเย็น

30

วิภาวรรณ

ขันโจ

31

โสพิศ

เนตรานนท์

32

สุภัค

จันทรังษี

33

ลิต้า

แซ่ถ้ำ

34

อัจฉรา

พันธ์จันทร์

35

จันทร์จิรา

หอมกลาง

36

วรรณา

อ่อนสา

37

วาสนา

แจ่มใส

38

ชมพู

พูนเพิ่ม

39

เกศวรินทร์

หอทรัพย์

40

อรนิตย์

เลี้ยงภูมิ

41

สุภาภรณ์

วงศ์ใจ

42

พัชราภรณ์

ธรรมเพรย์

43

พรนภา

กระตุกนาค

44

ทนงศักดิ์

บุญเกื้อ

45

วรัญญา

แก้วรักษา

46

ธงชัย

อินสุม

47

นัททิตา

ทองเอม

48

ภัทราวดี

ทะวงศ์ศรี

49

ชานนท์

พะศิริ

50

สุพเดช

กฤษโสภิ

51

สุมาลี

เตชะพนาลัย

52

กัลญาณี

ขวัญสันเทียะ

53

วัชราภรณ์

เหลี่ยมเพ็ชร

54

ซีลา

ยูโซะ

55

ศศิธร

แกล้วกล้า

56

ณฐพรรณ

หงษ์ชาติ

57

ศิริญาภรณ์

คำสุยา

58

ทิพย์ลาวัลย์

ผิวงาม

59

ปาลีนา

หมินหมัน

60

สมศรี

โกแพงจันทร์

61

กรรณิการ์

หยกสุริยันต์

62

นุรอัณนา

สะนิ

63

ปวีนา

ดรปัดสา

64

ซูไรณี

มามะ

65

อรวรา

อ่ำสำราญ

66

กันยา

ชูเมือง

67

สาวิตรี

ฤทธิ์ภักดี

68

ดวงจันทร์

เงินงอก

69

นิรมล

โทธารานนท์

70

หนึ่งฤทัย

ดำงาม

71

สันติ

วงค์ดี

72

วัชรีวรรณ

ชิดกระโทก

73

รอฮานี

หามะ

74

น้ำเพ็ชร

นุ้ยเมือง

75

Sirirat

Deeaem

76

จารุวรรณ

สีเขียว

77

ฐิมาพร

อารัตน์

78

มุตา

ลินทอง

79

สุลีลักษณ์

ภัสนะนันท์

80

อรัญญา

สถรนาชนี

81

กาญจนา

ส่งธนู

82

อรวรร

กั้นเกษ

83

นาฎลดา

ธุรเสร็จ

84

วัชรพล

คำปันติ๊บ

85

กรรณิการ์

อาจหาญ

86

ธนวัฒน์

วงศ์ชัยรัตน์

87

นัชชา

มึสุข

88

จิรัชยา

คำเสียง

89

นภัสกร

ทาสี

90

เจ๊ะมารีแย

เจะเตะ

91

ปาริชาติ

ขันแข็ง

92

พวงรัตน์

ตั้งธิติกุล

93

ชัยเทพ

เพชรรักษ์

94

ภัทรดนัย

สลัดกุล

95

สุณีรัตน์

ทองด้วง

96

ปรียานุช

วัฒนการสมบัติ

97

อรวรรณ

ธรรมวงศา

98

เสาวนิตย์

เลขานุกิจ

99

สรินทรา

ทาดกลางดอน

100

เกษกนก

ไชยบุรี

101

ภารุจ

รักษาสกุล

102

รัชดา

แย้มนวล

103

ลดาวัลย์

แย้มนาขา

104

สุดารัตน์

ไร่ใหญ่

105

กมลรัตน์

บู่ทอง

106

วราภรณ์

เชตุทอง

107

การจ์พิชชา

ฑีฆวัฒน์สถิตคุณ

108

วารียา

สามารถ

109

สุพัตรา

ณ อุบล

110

วรรณิศา

เครือคำ

111

ปรียาพร

ณรงค์ษร

112

ขวัญพิรมณ์

คุปวานิชพงษ์

113

พิชญา

ไชยจังหรีด

114

ณัฎฐณิชา

ทรายคำน้อย

115

ภานิกร

แนวจำปา

116

ตะวันฉาย

อินมาใหม่

117

สุกัญญา

สายสุพรรณ

118

ณัฎฐณิชา

พันชะวะนัด

119

พิชญา

ไชยจังหรีด

120

อารัญญา

พละโกจ

121

รุจิรา

ดีรัตน์

122

มนทรัตม์

ปัญญาดี

123

วนิดา

แก่นสาร

124

จุฑารัตน์

พันธ์ลำภักตร์

125

สวิตา

สินธุวัฒน์

126

สุพรรณี

วรรณา

127

ธาราทิพย์

วันสี

128

บังอร

ผิวเขียว

129

อิสราภรณ์

พรมรินทร์

130

ประภาศิริ

เรืองฤทธิ์

131

ธนัช

เลิศธนธร

132

พัชพร

ผดุงกิจกาญจน์

133

สุมล

สายปั่นเหน๋ง

134

บวรเทพ

แซ่ลิ้ม

135

วิไลพร

เสดสัน

136

เกษศิรินทร์

โชคกิจชัย

137

เนตรรังสี

พ่วงนาคพันธ์

138

กาญจนา

แก้วมณีวงษ์

139

ทัศนพงศ์

ไทยพัฒน์

140

วราภัสร์

บุญพิทักหิรัญ

141

อรอุมา

อัมฤกษ์ตานนท์

142

พิมลมาศ

ชูมี

143

ทศพล

ทองจีน

144

ปวีณา

สุริวงศ์

145

ขวัญนภา

ทองจีน

146

ณัฐพงษ์

เพชรแสง

147

นาตยา

เหมทานนท์

148

รัตติกานต์

โสระขา

149

กิติพงษ์

กุลวงศ์

150

อภิญญา

คงกะเรียน

151

ศุภรัตน์

วงษ์ศิล

152

อรุณรัตน์

สรรพโชติ

153

อัครชัย

พิมพ์เสนา

154

ธิติยา

จงหาร

155

รัตติกาล

ปิ่นจันทร์

156

พิมญาดา

สิทธิแสง

157

สิริจรรยาวรรณ์

แก้วสะแสน

158

สุภาพร

รอดมาลัย

159

รินดา

มะชิโกวา

160

ยุพารัตน์

ศรีไชย

161

ภาณุวัตน์

เพลิดจันทึก

162

ศศิวิมล

สร้อยคำ

163

เก๋มณี

แสงพระจันทร์

164

สุกี

รัตนวงษ์

165

นุจรีย์

พุทธบุรี

166

ปรมาภรณ์

ดุจดา

167

มณีรัตน์

บัวชุม

168

นันทนาพร

รุ่งเรือง

169

ปภารี

วรสุนทร

170

ขวัญใจ

เวชกามา

171

สุดาพร

กองคำ

172

กลรัตน์

สุขใส

173

มยุรี

ลาดไชย

174

วรรณวิษา

สุดสำราญ

175

กันยา

บัวเขียว

176

วราภรณ์

กองสอน

177

ปารมี

บัวศรี

178

เพชภถรณ์

เอี้ยมปรนัษย์

179

ทัศนียา

สิงหาอาจ

180

อรฤทัย

พรายแก้ว

181

จาตุรงค์

รักษ์เมือง

182

วิไลลักษณ์

หนูช่วย

183

ธัญญาภรณ์

สินสวัสดิ์

184

ธัญรดา

จงศิริ

185

กิตติพร

แก้วคำ

186

ฮุสนา

เบ็ญสุหลง

187

พงศธร

สารพัฒน์

188

วรานนัน

ภาษี

189

พิมพ์ลภัส

หัสสระน้อย

190

ศิริพร

สมรื่น

191

ชลากร

โตเวชเดชา

192

ปิติภัทร์

เรืองวุฒิเสมา

193

สุธี

คงศิริวงค์

194

รัชฎาพร

อินขาว

195

พิมพ์จันทร์

แดงแย้ม

196

สุรินรัตน์

แซ่จึง

197

แสงจันทร์

คงสมทอง

198

พัชรีย์

กันไพเราะ

199

สุภาสินี

นุโยค

200

เสาวเพ็ญ

แก้วศรีทอง

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับตุ๊กตากันสะดุ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner