Enfa สรุปให้

 • น้ำหนักทารกแรกเกิด โดยเฉลี่ยแล้วจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 2,500 – 4,000 กรัม หากมากหรือน้อยไปกว่านี้ ถือว่าทารกมีน้ำหนักไม่ตรงตามเกณฑ์

 • ทารกที่น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าเกณฑ์ อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ปัญหาในระบบทางเดินหายใจ เสี่ยงต่อการติดเชื้อง่าย เสี่ยงต่อภาวะตัวเย็น ระบบทางเดินอาหารยังไม่สมบูรณ์ เป็นต้น

 • ส่วนเด็กทารกแรกเกิดที่น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ อาจเสี่ยงต่อโรคอ้วน โรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลตกหลังคลอด รวมถึงอาจต้องมีการผ่าคลอดเพราะทารกมีขนาดตัวใหญ่เกินกว่าจะคลอดธรรมชาติ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

น้ำหนักเด็กแรกเกิดคืออะไร
น้ำหนักทารกแรกเกิด บอกอะไรได้บ้าง
ตารางน้ำหนัก-ส่วนสูงทารกตามเกณฑ์ ตั้งแต่แรกเกิด – 12 เดือน
การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักทารกแรกเกิด ควรเป็นอย่างไร
ไขข้อข้องใจเรื่องน้ำหนักเด็กแรกเกิดจาก Enfa Smart Club

น้ำหนักเด็กแรกเกิดของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นผลพวงมาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างในขณะตั้งครรภ์ ตั้งแต่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณแม่ อาหารการกิน การพักผ่อน ปัญหาสุขภาพและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ ไปจนถึงปัจจัยทางพันธุกรรม  

น้ำหนักเด็กแรกเกิด คืออะไร


น้ำหนักทารกแรกเกิด หมายถึง ค่าน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กที่เพิ่งคลอดออกมา ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทารกที่เพิ่งเกิด จะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 2,500 – 4,000 กรัม  

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

น้ำหนักทารกแรกเกิดบ่งบอกอะไร


น้ำหนักทารกแรกเกิดสามารถบอกถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของทารกได้ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่คลอดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อย ถือว่ามีความเสี่ยงมากค่ะ เนื่องจากคลอดออกมาก่อนที่ระบบต่าง ๆ ของร่างกายจะพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ 

หากทารกมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ อาจพบกับความเสี่ยงของ: 

 • ปัญหาในระบบทางเดินหายใจ 

 • ระบบทางเดินอาหารยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ 

 • เสี่ยงต่อการติดเชื้อง่าย 

 • เสี่ยงต่อภาวะตัวเย็น 

 • เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหัวใจ เช่น หัวใจล้มเหลว ความดันเลือดต่ำ 

แต่ถ้าทารกมีขนาดตัวใหญ่และหนักเกิน 4,000 กรัม อาจพบกับความเสี่ยงของ: 

 • คลอดลำบาก เนื่องจากทารกมีขนาดใหญ่ 

 • เสี่ยงต่อปัญหาภาวะน้ำตาลต่ำหลังคลอด  

 • โรคอ้วน 

 • โรคเบาหวาน 

คำนวณน้ำหนักทารกแรกเกิด อย่างไร 

การคำนวณน้ำหนักของทารกแรกเกิดนั้น เมื่อคลอดออกมาแล้ว หลังจากทำความสะอาดคราบไขมันต่าง ๆ ก็จะนำทารกไปชั่งบนเครื่องชั่งน้ำหนักทารกค่ะ เพื่อจะได้ทราบว่าทารกนี้มีน้ำหนักแรกเกิดเท่าไหร่ 

ตารางน้ำหนักส่วนสูงทารกตามเกณฑ์ ตั้งแต่แรกเกิด – 12 เดือน


เกณฑ์น้ำหนักทารกแรกเกิด และส่วนสูงนั้น เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนี้

       อายุ 

             เด็กผู้ชาย  

           เด็กผู้หญิง 

แรกเกิด 

หนัก 3.4 กิโลกรัม 

สูง 49.9 เซนติเมตร 

สูง 49.2 เซนติเมตร 

หนัก>

1 เดือน 

หนัก 4.5 กิโลกรัม 

สูง 49.9 เซนติเมตร 

หนัก 4.2 กิโลกรัม 

สูง 49.9 เซนติเมตร 

2 เดือน 

หนัก 5.6 กิโลกรัม 

สูง 54.7 เซนติเมตร 

สูง 53.7 เซนติเมตร 

หนัก>

3 เดือน 

หนัก 6.4 กิโลกรัม 

สูง 61.4เซนติเมตร 

หนัก 5.9 กิโลกรัม 

สูง 59.8เซนติเมตร 

4 เดือน 

หนัก 7 กิโลกรัม 

สูง 63.9 เซนติเมตร 

สูง 62.1 เซนติเมตร 

หนัก>

5 เดือน 

หนัก 7.5 กิโลกรัม 

สูง 65.9 เซนติเมตร 

หนัก 6.9 กิโลกรัม 

สูง 64 เซนติเมตร 

6 เดือน 

หนัก 7.9 กิโลกรัม 

สูง 67.6 เซนติเมตร 

หนัก 7.3 กิโลกรัม 

สูง 65.7 เซนติเมตร 

7 เดือน 

หนัก 8.3 กิโลกรัม 

สูง 69.2 เซนติเมตร 

หนัก 7.6 กิโลกรัม 

สูง 67.3 เซนติเมตร 

8 เดือน 

หนัก 8.6 กิโลกรัม 

สูง 70.6 เซนติเมตร 

หนัก 8 กิโลกรัม 

 

สูง 68.8 เซนติเมตร 

">

9 เดือน 

หนัก 8.9 กิโลกรัม 

สูง 72 เซนติเมตร 

หนัก 8.2 กิโลกรัม 

สูง 70.1 เซนติเมตร 

10 เดือน 

หนัก 9.2 กิโลกรัม 

สูง 73.3 เซนติเมตร 

หนัก 8.5 กิโลกรัม 

สูง 71.5 เซนติเมตร 

11 เดือน 

หนัก 9.4 กิโลกรัม 

สูง 74.5 เซนติเมตร 

หนัก 8.7 กิโลกรัม 

สูง 72.8 เซนติเมตร 

12 เดือน 

หนัก 9.6 กิโลกรัม 

สูง 75.8 เซนติเมตร 

หนัก 8.9 กิโลกรัม 

สูง 74 เซนติเมตร 

 

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักทารกแรกเกิด ควรเป็นอย่างไร


ทารกแรกเกิดแต่ละคนนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันไปค่ะ บางคนอาจจะตัวเล็กหน่อย บางคนอาจจะตัวใหญ่กว่านิดหนึ่ง แต่หลังจากแรกคลอดแล้ว ทารกแต่ละคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตามเกณฑ์ปกติ ดังนี้ 

 • ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน จะโตขึ้นประมาณ 1/2 นิ้ว ถึง 1 นิ้ว (ประมาณ 1.5 ถึง 2.5 เซนติเมตร) ต่อเดือน และจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ถึง 7 ออนซ์ (ประมาณ 140 ถึง 200 กรัม) ต่อสัปดาห์ 

 • ทารกอายุ 6 ถึง 12 เดือน จะโตขึ้นประมาณ 3/8 นิ้ว (ประมาณ 1 เซนติเมตร) ต่อเดือน และมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ถึง 5 ออนซ์ (ประมาณ 85 ถึง 140 กรัม) ต่อสัปดาห์  

ไขข้อข้องใจเรื่องน้ำหนักเด็กแรกเกิดจาก Enfa Smart Club


 น้ำหนักทารกแรกเกิดปกติ คือเท่าไหร่? 

น้ำหนักของทารกแรกเกิดแต่ละคนนั้นจะไม่เท่ากันค่ะ แต่น้ำหนักตามเกณฑ์ปกติของทารกแรกเกิดนั้นจะอยู่ที่ 2,500 – 4,000 กรัม 

 น้ำหนักทารก 2200 ปกติหรือไม่? 

หากทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวเพียง 2,200 กรัม ถือว่ามีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ค่ะ ซึ่งเด็กที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อย อาจมีปัญหาสุขภาพตามมาได้ หรือระยะแรกอาจจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ หรือต้องอยู่ให้ตู้อบนานกว่าเด็กที่มีน้ำหนักตัวตามปกติ 

 ทารก 8 เดือน น้ำหนักควรอยู่ที่เท่าไหร่? 

ทารกอายุ 8 เดือน หากเป็นเด็กผู้ชาย จะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 8.6 กิโลกรัม แต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะมีน้ำหนักตัวราว ๆ 8 กิโลกรัม  

 น้ำหนักทารก 1 เดือนควรขึ้นเท่าไหร่? 

ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 140 ถึง 200 กรัมต่อสัปดาห์ค่ะ 

 น้ำหนักทารกขึ้นวันละกี่กิโลกรัม? 

การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักทารกในแต่ละเดือน จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนี้ 

 • ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 140 ถึง 200 กรัมต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 20-28 กรัมต่อวัน 

 • ทารกอายุ 6 ถึง 12 เดือน จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 85 ถึง 140 กรัมต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 12-20 กรัมต่อวัน 

 น้ำหนักลดในทารกแรกเกิด อันตรายไหม? 

อย่างไรก็ตาม น้ำหนักของทารกแรกเกิดควรจะกลับมาเป็นปกติภายใน 2 สัปดาห์แรกหลังคลอด แต่ถ้าหากน้ำหนักตัวของทารกยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ควรพาทารกไปพบแพทย์ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและการรักษา 

 เด็ก 1 เดือนควรมีน้ำหนักเท่าไร? 

ทารกอายุ 1 เดือน หากเป็นเด็กผู้ชายควรจะมีน้ำหนักตัวประมาณ 4.5 กิโลกรัม แต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิง ควรจะมีน้ำหนักตัวประมาณ 4.2 กิโลกรัม


  บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

  ทารกเกิดนั้นจะคลอดออกมาพร้อมกับของเหลวส่วนเกิน>