ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของสมนาคุณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของสมนาคุณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของสมนาคุณที่สมัครสมาชิกกับ Enfa Smart Club เดือนกุมภาพันธ์ 2567 รับของสมนาคุณ ของเล่นเสริมทักษะกล้ามเนื้อมือ (1 เซ็ต/6 ชิ้น) สำหรับ 200 ท่านแรก จำนวน 200 เซ็ต จำกัดจำนวน 50 ท่านต่อสัปดาห์

 หมายเหตุ:

     • กรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก Call Center ภายใน 15 วัน เพื่อแจ้งที่อยู่ในการรับของรางวัล สามารถติดต่อกลับมาทาง Inbox ของเฟซบุ๊กเพจ Enfa Smart Club

     • บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกลับได้และไม่ได้รับการติดต่อกลับ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรางวัล

     • การประกาศผลรางวัลของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

รายชื่อผู้ได้รับของสมนาคุณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567


ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

1

อาภัสสร

เพชรมีศรี

2

ตรีรักษ์

บุตรงาม

3

วาสนา

นาคำ

4

นงนุช

ผดุงสันต์

5

นัทชา

สาริพันธ์

6

สุขฮัยลา

ชูเมือง

7

พิมพ์ลภัส

วงศ์ดีเพิ่ม

8

อาซีมะห์

สามะ

9

ธนพร

ศิริเนตร

10

ณัฏฐณิชา

โพธิ์แสง

11

กรกมล

แผลงศร

12

นารี

ชูสนิท

13

ศุภมาส

ศุภสดับ

14

นวลกมล

นิยมไทย

15

อิสราภรณ์

มังกรทอง

16

อมรรัตน์

บุญนาค

17

สุจันทรา

หนูงาม

18

ศักดิ์ณรงค์

ไชยวงค์

19

อนงนุช

หีดศิริ

20

สิริรัตน์

แดมะยุ

21

นภัสกรณ์

แก้วนิยม

22

สุกัญญา

พรหมหงส์

23

กัญญา

ปารวตีสุนทร

24

วุฒิชัย

เสื่อนไธสง

25

หัสวดี

ศรีชัย

26

นิตยา

ตระแบนบาน

27

อารีย์

กาย

28

นวพร

คุ้มฝน

29

อาทิดะ

เหมมัน

30

จตุรงค์

แก้วคำใส

31

ขวัญกมล

แตนผักแว่น

32

โสน่า

เมมา

33

ม่านฟ้า

นิลโอนหวาย

34

สุภัคสรษ์

พิโสรมย์

35

ศศิธร

เสาวรส

36

วิระศักดิ์

ไกรจัตุรัส

37

กาญจนา

มีทรัพย์

38

วรางคณา

ประทมทอง

39

อาทิตย์

สุขเกิด

40

กาญวดี

วงค์ต่อม

41

ธัญญาธร

เสาวรส

42

นวพร

หวังเกียรติศักดิ์

43

วัลลภา

กรดกล้า

44

ดวงพร

ดิษฐสุวรรณ

45

จีราพร

หันจันทร์

46

คุณขวัญชนก

นภา

47

วัชรินทร

วังพนิช

48

ธนกร

ฟักเขียว

49

พัชร

ภานุรักษ์

50

วิษา

พวงแก้ว

51

เนตรชนก

พรหมวงศ์ศักดิ์

52

วรานันทน

รู้ทวีผล

53

ระวิวรรณ

อุดม

54

อินทุอร

อิ่มอ้น

55

ทิพวรรณ

ม่วงเจริญ

56

จิดาภา

สุ่มการันต์

57

นิรัฐฌา

ทองกุล

58

สุพัตรา

กอบเจริญ

59

ณัฐมล

วิบูลย์ศักดิ์

60

อรพินท์

ภารไสว

61

ศญาสา

ศรีบัวรอด

62

แพงพรรณ

มัดถา

63

กนกวรรณ

เจริญทันยกร

64

วุฒิพร

เอี่ยมชาวนา

65

ขวัญ

เหมือนนอก

66

ภนิดา

สุกใส

67

ญาสินี

เรี่ยมรักษ์

68

พัชรี

ศรี

69

อ้อยทิพย์

นามดารา

70

น้ำทิพย์

คงสา

71

ปิยธิดา

สำนวลกลท

72

ปรียานุช

แก้วเหลา

73

ปาลิตา

พรมวิเชียร

74

วรัญญา

เเสงโห้

75

ปาลิตา

วิไลพุทธ

76

มัทธิกา

แก้วลาย

77

ศรุดา

พิลาทอง

78

วันอัรฟาญฏีกะห์

แวเตะ

79

สุรัตน์

ตราชูนิต

80

ณัฐฐิกร

รักษาจันทร์

81

สุนิสา

สุดจิต

82

วรรณรักษ์

คุ้มสุวรรณ

83

สุขดี

ผาเมือง

84

ฐิติวรรณ

กิ่งแก้ว

85

คูหา

แสงสี

86

สังเวียน

บุญสม

87

น้ำใส

คงแสง

88

กัยลา

สุขบูรณ์

89

สัฐญา

งามวงค์

90

สุวิมล

บุญเกษม

91

ศรีประไพร

กันทะวิชัย

92

ศิริขวัญ

ลีกำแหง

93

อำพร

แสนไพเราะ

94

วุฒิชัย

ผาเมือง

95

สมสุข

นานาน

96

ณัชชา

ภูปันคำ

97

วรรณิศา

พิมพ์อูป

98

ชญาภา

ภูยาทิพย์

99

จันทกานต์

แสนตรี

100

สมิทธิ์

ตระกูลมาลี

101

ณัฏฐา

สนสุดยอด

102

สาริศรา

วงษ์ชมภู

103

อัจฉราพร

ดวงแก้ว

104

ประสิทธิ์

แก้วจาระไน

105

จุฑารัตน์

การะเพชร

106

นิตยา

คำหล่อ

107

กุลวดี

สุทราวาสน์

108

น้อย

มุกมณี

109

วิราศินี

แสนเกือ

110

ศิริรัตน์

อินทโส

111

สุภาพร

จันทรา

112

สุนิสา

พลิกบัง

113

ทกร

ศรีสระ

114

นริศรา

ดีพานิช

115

จันทนา

เนบ้างช้าง

116

มาลิษา

ทรพิษ

117

เพ็ญทิวา

จุลเสนีย์ชร

118

อนันต์

เขียวสกูล

119

ชลธิชา

ธงใส

120

วศิน

พิรักษา

121

วิยะดา

หงษ์หาญ

122

วิชัย

ชัยอุดม

123

พงษกร

ประโคนเดช

124

วันดี

ปู่แก้ว

125

นฤมล

ชาญสงคราม

126

วราภรณ์

ศรีนำ

127

กมลทิพย์

เย็นสบาย

128

สุกัญญา

นารีกุล

129

นิติรัตน์

สุขวัฒน์

130

สาวิกา

มาตขาว

131

คำเอ้ย

ไทยใหญ่

132

ฐิติพร

วันละ

133

ณัฏฐธิดา

โพธิ์เงิน

134

อุทัย

เพียงงุ้ย

135

เอื้องฟ้า

ต้นเพชร

136

ลักขณา

รอดแก้ว

137

มนท์วรัทชา

สุระพันธ์

138

ธัญลักษ์

เสือสิทธิ์

139

สายฝน

สานเป็น

140

สุชาวดี

ปีกกระโทก

141

วินิดา

ภูพินพา

142

กัญมือซะ

สาลาบู

143

ปริยากร

บำรุงชู

144

ชนิดา

ไชยสันดาน

145

เพ็ญพัตร

ธงภักดี

146

ปวีณา

ชุมพิมัย

147

ชไมพร

จินดาเนตร

148

ขวัญข้าว

อินสำราญ

149

อรพรรณ

พุทธิพงษ์

150

รัชนี

น้อยใจ

151

จิรวรรณ

จำปาศรี

152

เมธาพร

บุญเตียม

153

วรากร

ติ๊บเต็ม

154

เมธาพร

บุญเตียม

155

เสกสรรค

ไชยวุฒิ

156

กัมปนาท

ช่วยบำรุง

157

นันธิชา

ช้อยชด

158

มารียะห์

ยาโง

159

อัญชลิตา

ชูภักดี

160

วีระพล

นเวช

161

สิทธิโชค

สิงห์สังข์

162

วิระ

ขุนชนะ

163

นภารัตน์

มีรินทร์

164

ณฐันันท์

ฝันถา

165

วิรัญชญา

บุญกอง

166

สิรินยา

นันวงค์

167

ธิดารัตน์

พันชิต

168

ปิยะธิดา

ศรีสวัสดิ์

169

นุชจรินทร์

ทรัพย์ชูนาม

170

ลดา

ศรีวลี

171

ขวัญวิชญ์

อินทรพิมล

172

วิริยา

พลสามารถ

173

หทัยภัทร

ภัทรจรรยากุล

174

วา

หวังทิพย์

175

ปาริชาต

ศรีเมือง

176

นภาพร

สติมั่น

177

ก้องเกียรติ

ธรรมรส

178

ณัฐนิชา

พาชอบ

179

กัญญา

ไชยโคตร

180

จิระนันทร์

พันธ์สุวรรณ

181

น้ำอ้อย

หวนหอม

182

ชม้อย

สุขสิริ

183

จรัญ

สุขสิริ

184

สุธิตา

จีนเพชร

185

ชไมพร

วงศ์คูณ

186

สุพิชชา

บัวพา

187

ภัสรา

ดวงบุบผา

188

กัลยารัตน์

แก้วกองแสง

189

ดวงกมล

ซิ้มเกษม

190

เจตกนก

นวชัยยะ

191

ภัสรา

ดวงบุบผา

192

จินตนา

นามพร

193

ณัฐธยา

สุติกานนท์

194

อรสา

วงศ์ไพศาล

195

กัลญา

ศรีแพง

196

ฐิติกานต์

วรฉัตร

197

นัฐรัตน์

เนตรทอง

198

สุริษา

ราฏธรรมา

199

วรรฤดี

นาวา

200

สุภาภัทร

สมบูรณ์ศรีสกุล

 
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner