ข้อกำหนดการใช้งาน

วันที่มีผลบังคับ: 1 มกราคม 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

>>อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานนี้อย่างรอบคอบ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ในเวลาใด ๆ ด้วยการปรับปรุง เนื้อหาให้เป็นปัจจุบันด้วยการที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านตกลงผูกพันตนตามกฎระเบียบซึ่งบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดไว้สำหรับ เว็บไซต์ของเราและท่านควรเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะเพื่อพิจารณาข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบันซึ่งผูกพันต่อท่าน ถ้าท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

ข้อจำกัดการใช้เนื้อหา

เว็บไซต์ของมี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จัดทำขึ้นโดยบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้อาจดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อการใช้งานเองซึ่งมิใช่ในเชิงพาณิชย์ได้ห้ามมิให้ทำสำเนาแจกจ่ายต่อ หรือเผยแพร่ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้

การยื่นเนื้อหา

ด้วยการยื่นเนื้อหาต่อเว็บไซต์ของมี้ด จอหน์สัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) แสดงว่าท่านให้สิทธิที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว เพิกถอนไม่ได้ ไม่มีกำหนดเวลาและไม่มีค่าสิทธิ รวมทั้ง การอนุญาตเพื่อการใช้ การทำซ้ำ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การแก้ไขการเผยแพร่ การแปลและการแจกจ่ายซึ่งเนื้อหาดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ทั่วโลก และ/หรือ การรวมเนื้อหาดังกล่าวเข้าในงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ สื่อหรือเทคโนโลยีใดก็ตามซึ่งเป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือมีการพัฒนาขึ้นในภายหน้า ตลอดระยะเวลาของลิขสิทธิ์ใด ๆ ซึ่งอาจมีอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว แก่บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด โดยอัตโนมัติ หรือท่านได้รับรองว่าเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวได้ให้สิทธิรวมทั้งการอนุญาต ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้แก่บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด อย่างชัดแจ้ง ท่านขอรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ท่านยื่น และเนื้อหานั้นไม่เป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น นอกจากนี้ ท่านอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึง ดู จัดเก็บหรือทำซ้ำเนื้อหานั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวได้ ภายใต้บังคับแห่งการให้สิทธิดังกล่าวข้างต้น เจ้าของเนื้อหา ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ยังคงไว้ซึ่งสิทธิใด ๆ ทั้งปวงซึ่งอาจมีอยู่ในเนื้อหานั้น บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องใช้เนื้อหาซึ่งท่านยื่นและ ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ใช้เนื้อหาที่พบว่าเป็นที่น่ารังเกียจ ด้วยการยื่นเนื้อหาหรือแบบฟอร์มใด ๆ ซึ่งประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่และ/หรือที่อยู่อีเมลของท่าน ท่านรับทราบว่าชื่อ ที่อยู่และ/หรือที่อยู่อีเมลของท่านอาจถูกรวมไว้ในบัญชีรายชื่อผู้รับข่าวสารหนึ่งหรือหลายบัญชีของบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัดได้

การลงทะเบียนสำหรับ Enfa Smart Club

ท่านสามารถลงทะเบียนสำหรับ Enfa Smart Clubได้ที่เว็บไซต์นี้ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเสนอ Enfa Smart Club นี้ต่อท่าน ผลประโยชน์ของ Enfa Smart Club อาจมีความแตกต่างกันไป และข้อเสนอนี้จำกัดเพียงหนึ่งรายต่อครัวเรือนเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว เพื่อที่จะลงทะเบียน โปรดกรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ หรือโทร 02-725-1000 ในระหว่างเวลาทำการของเรา (8.30 น. - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และ วันหยุดราชการ) ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนสำหรับ Enfa Smart Club ในเวลาใดก็ได้ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้ขายหรือแบ่งปัน ข้อมูลของท่านให้กับหน่วยงานภายนอก โปรดดูรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ขีดจำกัดความรับผิด

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์ของมี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จะสามารถเข้าถึงได้หรือพร้อมให้บริการ ภายในเวลาที่เหมาะสม หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือจะปราศจากความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือความผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ เว็บไซต์นี้เผยแพร่ บนหลักการ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใด ไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ หรือการรับ ประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยเป็นดุลยพินิจของตนแต่ผู้เดียวและโดยไม่ต้องบอกกล่าว การใช้ข้อมูลที่ให้บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจส่วนบุคคลของผู้ใช้ และ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ต้องรับผิดต่อการใช้ดังกล่าว บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด อาจทำการปรับปรุงและ/หรือ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และ/หรือโครงการที่ระบุถึงในข้อมูลนี้ในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด (รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน ผู้จัดหาข้อมูลหรือผู้ให้อนุญาตของบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด) ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่ เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่กำหนดเพื่อการลงโทษ หรือความเสียหายอื่น ๆ (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการดำเนินการ)

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนไซต์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงมายังหรือไปจากเว็บไซต์นี้ และไม่ได้รับรองเนื้อหา ที่ปรากฎอยู่บนไซต์อื่น ๆ

เนื้อหาที่ถูกนำเสนอในเว็บไซต์ enfababy.com และแอปพลิเคชั่น A+ Genius Baby มีไว้เพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ และผู้ที่สนใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลต่อสุขภาพ และการดำเนินชีวิตประจำวันได้ จึงไม่ควรนำข้อมูลจากเนื้อหาในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นไปใช้โดยตรง หรือใช้แทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาโดยแพทย์ 

เราแนะนำให้ท่านรับคำแนะนำจากแพทย์ หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อมีข้อสงสัยทางด้านสุขภาพ หรือภาวะอาการเจ็บป่วยใด ๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลที่มีความจำเพาะเจาะจง หากท่านมีปัญหาสุขภาพหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ โปรดเข้ารับคำปรึกษาจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทันที

ข้อมูลสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ เนื้อหาและข้อมูลของมี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน ทั้งหมดซึ่งปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีความมุ่งหมายเพื่อลูกค้าในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ในประเทศอื่น โปรดศึกษาได้จากเว็บไซต์เฉพาะของประเทศนั้น ผลิตภัณฑ์ของมี้ด จอห์นสัน นิวทริชันที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ได้มีการจัดจำหน่ายหรือขาย ภายนอกประเทศไทย บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes) ในประเทศกำลังพัฒนา ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งรวมถึงมาตรฐานว่าด้วยคุณภาพฉลาก การจัดจำหน่ายและ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ถ้อยแถลงดังต่อไปนี้ เป็นไปตามข้อ 4.2 ของหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก

"นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก และควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เสมอเมื่อเป็นไปได้ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีส่วนสำคัญต่อสุขภาพ โภชนาการและมาตการทางสังคมอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกและเด็ก ถ้ามารดาเลือกที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมผงดัดแปลงสำหรับทารก การเปลี่ยนกลับมาเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่อาจเป็นไปได้ยาก การเลี้ยงลูกด้วยนมผงดัดแปลงสำหรับทารกบางส่วนอาจมีผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้อาหารทดแทนนมแม่อย่างไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดภาวะขาดอาหารในทารก การเจ็บป่วยร้ายแรง และอาจถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด ในทุก ๆ ประเทศ" การใช้อาหารทดแทนนมแม่อย่างไม่ถูกต้องก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพได้ ดังนั้น โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเตรียมและจัดเก็บอย่างรอบคอบ อีกทั้งในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น มารดายังมีความต้องการทาง โภชนาการเพิ่มเติมเพื่อสร้างน้ำนม ดังนั้นมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอเพื่อให้มีน้ำนมซึ่งได้คุณภาพทางโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอสำหรับบุตร นมผงดัดแปลงเมื่อใช้อย่างถูกต้อง จะเป็นอาหารทดแทนหรืออาหารเสริมนมแม่ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอแต่มีราคาสูงกว่า ในการตัดสินใจว่าจะเลี้ยงบุตรของท่าน ด้วยวิธีการใด ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและคำนึงถึงค่าใช้จ่ายของนมผงดัดแปลง ชื่อของผลิตภัณฑ์มี้ด จอห์นสัน นิวทริชันที่แสดงอยู่บนไซต์นี้ เป็น เครื่องหมายการค้าของมี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ ในกรณีที่ระบุไว้เช่นว่านี้) ซึ่งได้รับการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ หลายประเทศ

คำถาม

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับไซต์อินเทอร์เน็ต หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 388 เอ็กซ์เช้นจ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-725-1000 ในระหว่างเวลาทำการ 8.30 น. - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดราชการ

 

EFB Form

EFB Form