ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Letter Activity จดหมายของหนู
Letter Activity จดหมายของหนู

Tools

  • กระดาษสำหรับเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตร

  • ซองจดหมาย

  • แสตมป์

  • ปากกาหรือดินสอ

Fun Guide

ชักชวนเด็กๆ เขียนจดหมายอธิบายถึงข้อดีของการสื่อสารกับผู้อื่นผ่านการเขียน แล้วให้เด็กๆ เลือกเป้าหมายว่าจะเขียนถึงใครในบ้าน จากนั้นแจกกระดาษซองจดหมาย ปากกา เขียนไม่จำกัดความยาว เมื่อเขียนเสร็จ พับใส่ซอง ติดแสตมป์ แล้วพาพวกเจ้าไปส่งจดหมายที่ทำการไปรษณีย์ด้วยตัวเอง จากนั้นรอลุ้นว่าคนในบ้านจะได้รับจดหมายเมื่อไหร่ เมื่อได้รับแล้วทำการตอบเพื่อให้เด็กๆ ได้รับจดหมายของตัวเองด้วยเช่นกัน

Get More Skills

กิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างทักษะการอ่านการเขียนด้วยมือ สัมพันธ์กับการทำงานของสมอง การสื่อสารและการแสดงความรู้สึก จากการฝึกเขียนจดหมาย และสร้างความตื่นเต้น ลุ้นระลึก จากการเป็นผู้รับจดหมายจริงๆ บนกระดาษ ให้ความรู้สึกดีเมื่อได้รับซองและเปิดซองที่มีชื่อตัวเอง โดยมีสมาชิกในบ้านให้ความร่วมมือ ช่วยฝึกทักษะทางอารมณ์ให้รู้จักอดทนและรอคอยได้ดี

  • HIGHER สติปัญญาที่ดีกว่า จากการฝึกเขียนหนังสือ ซึ่งสมองได้ทำงานสัมพันธ์กับมืออย่างเป็นระบบ

  • FASTER มีทักษะการสื่อสารที่ดีกว่า โดยเฉพาะการเขียนและการพูดไปพร้อมๆ กัน จะกระตุ้นทักษะการสื่อสารที่ดี

  • SMARTER ทักษะการแก้ปัญหาที่ดีกว่า จากการอดทนรอคอย เรียงเรียงความคิด และแสดงออกอย่างเหมาะสมผ่านการเขียน

Tips

พัฒนาการเขียนจดหมายมาเป็นการวาดนิทานเพื่อเพิ่มจินตนาการให้ลูกน้อย

Letter Activity จดหมายของหนู
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner