ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับตุ๊กตากันสะดุ้ง ประจำเดือนเมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับตุ๊กตากันสะดุ้ง ประจำเดือนเมษายน 2567

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับตุ๊กตากันสะดุ้ง สำหรับสมาชิก Enfa Smart Club เดือนเมษายน 2567 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด* ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม 1 เม.ษ. 2567 - 30 เม.ษ. 2567

 หมายเหตุ:

     • สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณจะต้องติดต่อกลับมาทางอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กเพจ Enfa Smart Club เพื่อแจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง และทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์งดมอบของสมนาคุณให้กับสมาชิก ในกรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสมาชิกภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล

     • การประกาศผลรางวัลของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

รายชื่อผู้ได้รับของสมนาคุณประจำเดือนเมษายน 2567


ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

1

พัชราภรณ์

ภูมิโคกรักษ์

2

Sunisa

Sasithornwan

3

อำไพ

ธนสวัสดิ์

4

เอย

เจริญสุก

5

นันทวัน

เขียวน้ำชุม

6

ปิยะนุช

ศรีอ่อน

7

บุษราคัม

บุตรจันทร์

8

สุวิทย์

ปัญญาพริ้ง

9

อรุณี

เหลืองลอง

10

นภัสวรรณ

ฤทธิ์บุรร

11

ช่อม่วง

รัตนอัญชัน

12

กัลยารัตน์

พูลสวัสดิ์

13

Phetcharin

Kittisuphanon

14

พัฒน์จิรา

ปรีชามาตย์

15

จิรภัท

สีม่วง

16

จิรโรจน์

ธนเกียรติวัชร์

17

วรลักษณ์

คุ้มดาว

18

วราพร

เซ่งขุนทอง

19

นิต

มีสุข

20

อารีฟะห์

ยูโซ๊ะ

21

มินตรา

พรเพทายกุล

22

ซากียะฮ

ดำนิรู

23

จีรศักด์

เจริญสุข

24

สุวรรณี

นิลพธาหมณ์

25

กนกวรรณ

เพ็งราช

26

ทัชชญา

วรรณโสกเชือก

27

รุ่งฟ้า

สงวนถ้อย

28

โอพาษ

ศิริอาษา

29

อภิญญา

คำศรีพล

30

ศศิมา

พร้าโมต

31

จีรพา

ปรีดามีสุข

32

สุดารัตน์

เพชรรักษ์

33

ศิริวิมล

ชื่นจรูญ

34

ถนอมนวล

ประปรุง

35

สุภาวดี

พิชนาหารี

36

จันจิรา

ศรีสดใส

37

คทามาศ

สงคราม

38

อภิชา

เฟื่องฟุ้ง

39

วริสรา

จำปาทอง

40

อิสรภาพ

อุไรกุล

41

สุมินตรา

จูมตะคุ

42

นางสาว ชยุดา

สาโหมด

43

สปันณา

พงษ์รอด

44

โสภา

เทศทอง

45

ศศิวรรณ

แก้วอ้น

46

จาริก

สระแก้ว

47

กรรณิการ์

ภูมิกระโทก

48

ปรางทิพย์

จริงโพธิ์

49

มุฮ์นารห์

พิจารณา

50

พนิดา

ชมภูพวง

51

อรนุช

ครุฑเมือง

52

ศุภภัทร

สุพังค์

53

ศุภชัย

สายพิณ

54

เสาร์แก้ว

อารีย์

55

อาหมี่

วั้วยะ

56

รัตนา

แซ่ย่าง

57

สุนิศา

สุตตสันต์

58

ชาลินี

เจริญแพทย์

59

ปราการ

บุญปลอด

60

เบญจนุช

พุทธวงค์

61

ณัฐสุดา

จำปาวงค์

62

ชนนิกานต์

ลี้วจนะ

63

พิมพ์นิภา

อินปันส่วน

64

นนทกานต์

ยามี

65

น้ำผึ้ง

เพิ่งทิม

66

จิรภา

แสงสุวรรณ

67

กนกอร

ฉลาดเชียว

68

วิลลภา

พุทธตุ้มวงค์

69

สุกัลยา

ทะนาเวช

70

Sumphou

Senthavisoun

71

มะเหมี่ยว

ยุภาพร

72

ณรงค์ชัย

ไกรลาศ

73

ชฏาพร

หลังคำ

74

อารี

อุ่นบุญ

75

สุนิสา

หนูจันทร์

76

จริยา

ดารากัย

77

ธีรดา

อ่อนสิงห์

78

ทวีพร

หล่อเลิศรัตน์

79

ซูไรดา

มามะ

80

เปมิต

ลานจิตร

81

วิทยา

เศษวัตวัส

82

ดารินทร์

หมาดเท่ง

83

กุลธิดา

ดวงศรี

84

ศิลารัตน์

ศรีศรศาสตร์

85

ณัฐพร

สุวรรณ

86

ปิยภรณ์

ช่อปาณา

87

อภัสนันท์

ปุสเทพ

88

ขวัญฤทัย

ศิโยธา

89

วาสนา

เงินแก้ว

90

ฮานีซะห์

สาฮะ

91

ปริม

ธัญญ์จารุกุล

92

อีฟ

จันทร์ชมภู

93

รัชนีกร

ปินะถา

94

ปริศนา

แซ่จู

95

ประภัสสร

ดวงอภินันท์

96

เสาวลักษณ์

สถิตย์เสถียร

97

ปลายรัก

บัวทุม

98

มิลตรา

อินทร์อ่อน

99

วิชรุษ

เฉลิม

100

ศิริพร

คำบาง

101

สุภาวดี

แสงสุกดี

102

ยลนภัส

ฤกษ์โภคี

103

นิชาภา

วรโชติถาวรกุล

104

กิตติพัฒน์

จันทร์คง

105

ธีราภรณ์

วงศ์สุวรรณ์

106

ขนิษฐา

ฤาชา

107

ภัสรา

ชูชีพ

108

พรรษชล

มีดำ

109

ไอซ์

อนุสรณ์

110

ทศพล

ปรีชา

111

นิรมล

นาแซง

112

วรรณวิภา

ฟูกัน

113

รุสนี

อาบู

114

ธนัชญา

ทิพย์ประเสริฐสุข

115

เกียงไกร

ลาภมาก

116

จารุวรรณ

สอนรมย์

117

วราพร

บุญทศ

118

ศิริพร

ทับทิมศรี

119

นฤมล

หนูทอง

120

จุฑามาศ

อารีเอื้อ

121

ศุภกาญจน์

ร้องสาคร

122

ยุพยงค์

ดิเวอร์ดี้

123

น้ำอ้อย

โพธิ์รัตน์

124

ปิยะนุช

รกกระโทก

125

อัมพร

สุทธิกาศ

126

ณัฐกานต์

ก้องสนั่น

127

ฉัตรวดี

เพียรชอบ

128

ภาพิมล

ชูเมฆ

129

สุนัน

ดีโต

130

นาเดีย

นาอิบ

131

มณีรัตน์

โพธิ์คำ

132

นัดดา

อ้นประเสริฐ

133

วิลาวัลย์

โสทรปิยะบุตร

134

นฤใล

ทองคำ

135

ปัญญษ

ภางาม

136

ปาณิศา

ธนายศพิศุทธิ์

137

หนึ่งฤทัย

กรุดโกศ

138

พุฒิพงศ์

ศรีคชา

139

มณฑิตา

เกตุแก้ว

140

อภิญญา

ยอดพนัส

141

จิตรโสภา

กลับฉิ่ง

142

พนิตา

ชโลบล

143

อัญชลี

จงกล

144

ธนวรรณ

พรมวิชา

145

ศศิธร

ม้วนเจริญ

146

จินตนา

แสงธรรม

147

ตะวัน

วิเชียรสกุลโชติ

148

ซุฟยาน

ดือเระ

149

จินตนา

โสมาศรี

150

พรวิภา

พงษ์เสือ

151

กิติยา

สุคันธปรี

152

อลิสา

วามะ

153

อภินันท์

หมื่นสิงห์

154

ทรงศิริ

พรมนิ่ม

155

วตมรตน์

ไปรนาสาส

156

อรรถชัย

มูหละ

157

อรณิชา

หัสดี

158

หนูจาด

หาญสายพา

159

ประยง

พามนตรี

160

นัฐวุฒิ

เนียมขำ

161

กีรศักดิ์

แวงดงบัง

162

สุภาภรณ์

ขวัญศิริ

163

วายุกา

วิรยะกุล

164

คุณ  แป้ง

แช่เตียว

165

สุพัตรา

คำใส

166

สมจิต

ศรีไตรรัตน์

167

สมคิด

วินาโมย์

168

ณัฐยา

พงษ์พานิชกุล

169

กาญจนา

ชาวชัยนาท

170

สุปราณี

ยะวาวงษ์

171

สุรศักดิ์

ดวงมิน

172

สมบัติ

เปียเช

173

พิมพ์ใจ

สิทธิพันธ์

174

ธีรกานต์

อ้นโต

175

สุวัฒน์

กัลยา

176

อริษา

เศษคิมบาง

177

สมพิศ

ผลจันทร์

178

อัจจิมา

ฤทธิกรรณ์

179

พิว

พองแก้ว

180

ณัฏฐนันท์

พิพรพงษ์

181

กาญจนา

อุปธรรม

182

เอซิ่น

ลุงหลู้

183

ธัชพล

สินโชติศรีศักดิ์

184

ภัญญาพัชญ์

แก้วอุไร

185

วิชัย

จุจิจานนท์

186

ปราณี

อายสุข

187

อัมพร

วงศ์สิตาแพง

188

บุษกร

วงศ์สนิท

189

ดวงเดือน

บุญภิภพ

190

อิบตีซาม

สหสินดำรง

191

กัญญารัตน์

รอดเซ็น

192

ดวงเดือน

บุญโฮม

193

บูคอรี

กามาเตะ

194

จิตรลดา

อนุวงค์เจริญ

195

ดาวนิล

ป้อมรักษา

196

ปริฉัตร

แซ่อุ้ย

197

เอมิ

ซาง

198

เด่นศักดิ์

รสดี

199

วิไลลักษณ์

ถาวรผล

200

สุดารัตน์

สังข์ทอง

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับตุ๊กตากันสะดุ้ง ประจำเดือนเมษายน 2567
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner