ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
DOs & DON’Ts ภายใต้นโยบายการทำตลาดอาหารทดแทนนมแม่ของ Reckitt
DOs & DON’Ts ภายใต้นโยบายการทำตลาดอาหารทดแทนนมแม่ของ Reckitt

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

   • บทนำ
   • การค้าปลีก - การกำหนดราคา
   • การค้าปลีก - การแสดงสินค้า
   • การค้าปลีก - eCommerce
   • การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์
   • การให้ข้อมูลต่อสาธารณชน 
   • การติดต่อกับคุณแม่
   • การติดต่อบุคลากรสาธารณสุข
   • การบริจาคผลิตภัณฑ์

บทนำ

ที่ Reckitt เราสนับสนุนคำแนะนำของ WHO Code สำหรับการเลี้ยงดูบุตรด้วยน้ำนมแม่แต่เพียงอย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกของชีวิต และส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยน้ำนมแม่อย่างต่อเนื่องจนถึง 2 ปี หรือนานกว่านั้น นโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ของเราบังคับใช้กับพนักงานของ Reckitt ทุกคน (ซึ่งรวมถึงบุคคลที่สามใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก Reckitt) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำการตลาด การจัดจำหน่าย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำ และตัวอย่างที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ

      a) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้รับการรายงานจากหน่วยงานภายนอก
      b) การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องหรือจุดอ่อนใด ๆ อันเป็นผลมาจากการตรวจสอบภายใน / ภายนอก
      c) คำถามที่เกิดจากตลาดอาหารทดแทนนมแม่
      d) หัวข้อหรือกิจกรรมที่ต้องการคำอธิบายที่มากยิ่งขึ้น

ขอบเขตทางภูมิศาสตร์


ในทุกประเทศที่ Reckitt ดำเนินธุรกิจอยู่นั้น เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับขั้นพื้นฐานของรัฐบาลในพื้นที่นั้น ๆ ต่อการดำเนินการตามคำแนะนำของ WHO Code

ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เราต้องให้ความเคารพต่อข้อกำหนดใดก็ตามที่มีความเข้มงวดมากกว่าเสมอ ในการทำตลาดผลิตภัณฑ์ควบคุม ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่บังคับใช้ในประเทศนั้น เพื่อการดำเนินการตามคำแนะนำของ WHO Code ตลอดจนนโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ของเรา

คำอธิบายรหัสสี

การค้าปลีก - การกำหนดราคา

การตลาดในบริบทของนโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) กำหนดคำจำกัดความกว้าง ๆ และรวมถึงการส่งเสริมการขาย การขาย และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ เราให้ความเชื่อมั่นที่จะไม่โฆษณา ส่งเสริม ลดราคา ใช้สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดจำหน่าย (POSM) การจัดแสดงบนชั้นวางพิเศษ หรือกิจกรรมอื่นใดเพื่อจูงใจให้ขายผลิตภัณฑ์ควบคุมโดยตรงต่อสาธารณชนทั่วไป (ซึ่งรวมถึงการให้ตัวอย่าง หรือของขวัญ) Article 5. นโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ระบุข้อจำกัดทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ควบคุม

ข้อมูลที่ระบุต่อไปนี้ สามารถใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มการค้าปลีก รวมถึงร้านค้าแบบดั้งเดิม ร้านขายยา/สินค้าเฉพาะทาง และทางออนไลน์ รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด ซึ่งถึงแม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นจากผู้ค้าปลีก ก็ยังคงสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของแบรนด์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กของ Reckitt

เรามีพันธสัญญากับผู้ค้าปลีกบุคคลที่สามเป็นจำนวนมาก และสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่า ผู้ค้าปลีกเหล่านี้ เคารพนโยบายการทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ของเราตลอดเวลา สำหรับผู้ค้าปลีกรายอื่น และ/หรือ ผู้ซึ่ง Reckitt ไม่มีพันธสัญญาโดยตรง ความสามารถของเราในการเข้าไปโน้มน้าวผู้ค้าปลีกรายอื่นเหล่านั้นมีจำกัด แต่เราจะทำงานเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นเหล่านั้น ถึงนโยบายของเรา โดยจะมุ่งเน้นอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่การโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 คูปอง กิจกรรมชิงโชค ของขวัญ ฯลฯ สามารถมอบให้กับผู้บริโภคได้ โดยมีเงื่อนไขว่ารายการดังกล่าว ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ควบคุม (เช่น เป็นรางวัลสำหรับการสแกนฉลากเพื่อต่อต้านการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก การเข้าร่วมทำตอบแบบสอบถาม เป็นต้น) (ดูตัวอย่างที่ 1.1)

 สามารถมอบข้อเสนอด้านราคา เช่น ส่วนลด/เงินคืน/ผลิตภัณฑ์ควบคุมฟรี ต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ แต่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกจะต้องไม่ส่งต่อข้อเสนอด้านราคาเหล่านี้ไปยังผู้ซื้อ

 เมื่อตรวจพบการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ/ข้อจำกัดด้านนโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ในพื้นที่ โปรดแจ้งเตือนผู้ค้าปลีกให้รับทราบถึงความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของพวกเขาในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ/ข้อจำกัดนั้น

 การเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ควบคุมเป็นราคาที่ต่ำกว่าอย่างถาวรไม่ถือเป็นการส่งเสริมราคา (ยกตัวอย่างเช่น SKU ที่มีขนาดเล็กลง เช่น ซองขนาด 150 กรัม หรือซองขนาด 90 กรัม หรือสำหรับแพ็คเกจคุ้มค่าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นต้น)

 ผลิตภัณฑ์ซึ่งบรรจุจำนวนหลายกระป๋องภายในกล่องที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ (ที่ไม่ใช่การขายพ่วงหรือขายควบ) และขายเป็น SKU ใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าเดิมอย่างถาวร (ไม่ใช่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ) ไม่ถือว่าเป็นการส่งเสริมราคา (ดูตัวอย่างที่ 1.2)

ตัวอย่างที่ 1.1 และ 1.2 

ตัวอย่างที่ 1.1 และ 1.2

 ห้ามเสนอการขายพ่วง หรือขายควบ/แจกคูปอง/ของสมนาคุณ/ของขวัญ ต่อผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ควบคุม หรือนำไปใช้ในการซื้อผลิตภัณฑ์ควบคุมในอนาคต (ดูตัวอย่างที่ 1.3)

 ห้ามใช้ป้ายโฆษณาส่งเสริมการขายใต้สินค้า (Promotional Shelf Talker) เพื่อโฆษณา/กระตุ้นการขายผลิตภัณฑ์ควบคุม (เช่น แสดงป้ายราคาเดิมพร้อมด้วยป้ายราคาที่ลดแล้ว) (ดูตัวอย่างที่ 1.4)

 ห้ามแจกผลิตภัณฑ์ควบคุม ตัวอย่าง หรือให้ส่วนลดผลิตภัณฑ์ควบคุมแก่ผู้ซื้อ

 ห้ามเสนอให้มีการจ่ายคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ควบคุมแก่ร้านค้า/ผู้ค้าปลีก

 ห้ามร้านค้า/ผู้ค้าปลีก เสนอส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ควบคุม เพื่อขายผลิตภัณฑ์ควบคุมใกล้หมดอายุ (ดูตัวอย่างที่ 1.5)

ตัวอย่างที่ 1.3, 1.4 และ 1.5

ตัวอย่างที่ 1.3, 1.4 และ 1.5

การค้าปลีก - การจัดแสดงสินค้า

การจัดแสดงสินค้าในช่องทางค้าปลีก มักใช้เพื่อจัดเก็บ หรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ วิธีการจัดแสดง ได้แก่ การจัดแสดงสินค้าบนชั้นวางหลัก การจัดแสดงสินค้าบนชั้นวางรอง การจัดแสดงสินค้าบนชั้นวางพิเศษอื่น ๆ และสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดจำหน่าย (เป็นที่รู้จักกันในชื่อ POSM) ที่ใช้ในร้านค้าซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดซื้อ (POP) ป้ายบนหัวของชั้นว่าง (Shelf Header Board) ป้ายโฆษณาใต้สินค้า (Shelf-Edge Label and Talker) ป้ายโฆษณาแบบครีบ (Shelf Fins) และป้ายวางชั้นอื่น ๆ

เราจะมุ่งมั่นที่จะไม่ใช้สื่อโฆษณา ณ จุดขาย หรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นการขายผลิตภัณฑ์ควบคุมโดยตรงไปยังผู้บริโภคในช่องทางค้าปลีก อ้างอิงจาก Article 5. ของนโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ระบุข้อจำกัดทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ควบคุม

ข้อมูลที่ระบุต่อไปนี้ สามารถใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มการค้าปลีก รวมถึงร้านค้าแบบดั้งเดิม ร้านขายยา/สินค้าเฉพาะทาง และทางออนไลน์ ต้องมีการจัดทำรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด ซึ่งถึงแม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะเริ่มต้นจากผู้ค้าปลีก ก็ยังคงสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กของ Reckitt

เรามีพันธสัญญากับผู้ค้าปลีกบุคคลที่สามเป็นจำนวนมาก และสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้ค้าปลีกเหล่านี้ เคารพนโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ของเราตลอดเวลา สำหรับผู้ค้าปลีกรายอื่น และ/หรือ ผู้ที่เราไม่มีความสัมพันธ์ตามสัญญา ความสามารถของเราในการเข้าไปโน้มน้าวผู้ค้าปลีกอื่นเหล่านั้นมีจำกัด แต่เราจะทำงานเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นเหล่านั้นถึงนโยบายของเรา โดยจะมุ่งเน้นอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่การโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

คำจำกัดความที่สำคัญ – สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดจำหน่าย (POSM)


คำจำกัดความที่สำคัญ – ชั้นวางผลิตภัณฑ์รอง


ชั้นวางผลิตภัณฑ์รอง คือ ชั้นวางเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นอกเหนือไปจากชั้นวางผลิตภัณฑ์หลัก สำหรับชั้นวางผลิตภัณฑ์รอง เราอนุญาตให้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ควบคุมเท่านั้น ซึ่งอาจมี หรือไม่มีข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการขายปรากฏอยู่ได้

ชั้นวางผลิตภัณฑ์รอง

 ตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่ง “ส่วนแบ่งพื้นที่ของชั้นวางอย่างยุติธรรม” (Fair Share of Shelf Space) สำหรับแบรนด์ ซึ่งเท่ากับส่วนแบ่งทางการตลาดของแบรนด์ (ดูตัวอย่างที่ 2.1)

 ให้ใช้ชั้นวางผลิตภัณฑ์หลักที่บริเวณด้านหน้าของร้านค้าได้ หากมีเหตุผลสนับสนุนด้านความปลอดภัย ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการส่งเสริมการแสดงผลิตภัณฑ์ (ดูตัวอย่างที่ 2.2)

 POSM เพื่อส่งเสริมการขายใด ๆ ควรมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ผลิตภัณฑ์ควบคุม (ชื่อและช่วงวัยของผลิตภัณฑ์) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้”

 ใช้ป้ายแสดงตราสินค้า (Shelf Signage) /ป้ายโฆษณาใต้สินค้า (Shelf Talker) /ป้ายบนหัวของชั้นวาง (Shelf Header-Boards) /ป้ายโฆษณาแบบครีบ (Shelf Fins) ฯลฯ (POSM) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ควบคุม (ดูตัวอย่างที่ 2.3)

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความใด ๆ ที่แสดงไว้ใน POSM สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ควบคุม มีการระบุแบรนด์สินค้าซึ่งรวมถึงช่วงวัยไว้อย่างชัดเจน (เช่น เอบีซี S3, เอบีซี S4 เป็นต้น) (ดูตัวอย่างที่ 2.4)

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า POSM สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ควบคุมมีการจัดวางไว้ในตำแหน่งถัดจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ควบคุมเท่านั้น (ดูตัวอย่างที่ 2.5)

 ใช้ป้ายแสดงหมวดหมู่ (เช่น “สูตรสำหรับทารก”) และอุปกรณ์ติดตั้งต่าง ๆ (เช่น ป้ายบนหัวชั้นวางที่แสดงหมวดหมู่ อายุ หรือช่วงวัย) เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อสามารถค้นหา และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ (ดูตัวอย่างที่ 2.6)

 ใช้ป้ายบนหัวของชั้นวางเพื่อแสดงหมวดหมู่แบรนด์สินค้าสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กทั้งหมดของ Reckitt ได้ แต่จะต้องแสดงไว้เพียงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ควบคุม และข้อความสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่อย่างชัดเจน (ดูตัวอย่างที่ 2.7)

 ในบางตลาด อุปกรณ์ติดตั้งอย่างถาวรที่มีแบรนด์สินค้าพร้อมการออกแบบที่สร้างสรรค์นั้น สามารถใช้เป็นการจัดแสดงของชั้นวางผลิตภัณฑ์หลักได้ ตราบใดที่อุปกรณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปสำหรับการจัดแสดงชั้นวางผลิตภัณฑ์หลักในตลาดนั้น ๆ และจะต้องไม่เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ควบคุม (ดูตัวอย่างที่ 2.8)

ตัวอย่างที่ 2.1

ตัวอย่างที่ 2.1

ตัวอย่างที่ 2.2 และ 2.3

ตัวอย่างที่ 2.2 และ 2.3

ตัวอย่างที่ 2.4

ตัวอย่างที่ 2.4

ตัวอย่างที่ 2.5

ตัวอย่างที่ 2.5

ตัวอย่างที่ 2.6

ตัวอย่างที่ 2.6

ตัวอย่างที่ 2.7

ตัวอย่างที่ 2.7

ตัวอย่างที่ 2.8

ตัวอย่างที่ 2.8

ตัวอย่างที่ 2.8: ภายในแพ็คเกจอุปกรณ์ติดตั้งที่มีแบรนด์สินค้านี้ เราก็ไม่สามารถทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์ควบคุมได้ – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่อกระตุ้น “ขนาดเล็ก” เช่น แถบชั้นว่าง (Shelf Strips) หรือป้ายโฆษณาใต้สินค้า (Shelf Takers) ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ควบคุม

 เราจะต้องไม่จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการจัดวางผลิตภัณฑ์บริเวณหน้าต่างด้านหน้าของร้านค้า หรือจัดแสดงผลิตภัณฑ์ควบคุม ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากภายนอกร้านค้า (ดูตัวอย่างที่ 2.9)

 อย่าสร้างสื่อ POSM ใดที่มีข้อความ/แบรนด์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ควบคุมโดยเด็ดขาด (ดูตัวอย่างที่ 2.10, 2.11 และ 2.12)

 อย่าสร้าง POSM ใดสำหรับชั้นวางผลิตภัณฑ์รอง ที่อาจจะถูกมองได้ว่าเป็นการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ควบคุม

 อย่าจัดแสดงผลิตภัณฑ์ควบคุมบนชั้นวางผลิตภัณฑ์รองใด ๆ (ชั้นวางผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากชั้นวางผลิตภัณฑ์หลัก เช่น Gondola End หรือ Pillar) (ดูตัวอย่างที่ 2.13)

ตัวอย่างที่ 2.9

ตัวอย่างที่ 2.9

ตัวอย่างที่ 2.10

ตัวอย่างที่ 2.10

ตัวอย่างที่ 2.11

ตัวอย่างที่ 2.11

ตัวอย่างที่ 2.12

ตัวอย่างที่ 2.12

ตัวอย่างที่ 2.13

ตัวอย่างที่ 2.13

ตัวอย่างที่ 2.14

ตัวอย่างที่ 2.14

การค้าปลีก - eCommerce

eCommerce เป็นช่องทางที่สำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับ Reckitt คุณแม่มักใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูล ค้นหาแรงบันดาลใจเกี่ยวกับหมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา แบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่น และซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นหลักการแนะนำ เว็บไซต์ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Reckitt ก่อนซื้อ

กล่าวคือ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนด (ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดอย่างน้อยต้องสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ์ และภาษีมูลค่าเพิ่มควรมีความชัดเจนก่อนที่จะยืนยันคำสั่งซื้อ

เรามีพันธสัญญากับผู้ค้าปลีกบุคคลที่สามเป็นจำนวนมาก และสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้ค้าปลีกเหล่านี้เคารพนโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ของเราตลอดเวลา สำหรับผู้ค้าปลีกรายอื่น และ/หรือ ผู้ที่เราไม่มีพันธสัญญา ความสามารถของเราในการเข้าไปโน้มน้าวผู้ค้าปลีกรายอื่นเหล่านั้นมีจำกัด แต่เราจะทำงานเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นเหล่านั้นถึงนโยบายของเรา โดยจะมุ่งเน้นอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่การโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

อ้างอิงถึง Article 5. ของนโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy)

 ให้แสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ควบคุม บนหน้า Product Landing Page/Product Description Page เท่านั้น (หรือที่เรียกว่า ชั้นวางดิจิทัล ดูตัวอย่างที่ 3.1)

 ข้อมูลส่งเสริมการขาย/แผนการขาย (Scheme) สำหรับสินค้าที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ควบคุมซึ่งแสดงบนหน้าหลัก/หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ ควรมีการทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ควบคุม [ชื่อและช่วงวัย] ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้

 หากผู้ซื้อออนไลน์เป็นผู้ทำการค้นหาผลิตภัณฑ์ของ Reckitt (เช่น ABC Stage 1) ในหน้า Product Landing Page (รวมถึงลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ควบคุม) อาจถูกแสดงที่ด้านบนของผลการค้นหาได้

ตัวอย่างที่ 3.1

ตัวอย่างที่ 3.1

 ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ควบคุมในหน้าหลัก หรือที่อื่นนอกเหนือไปจากหน้า Product Landing Page ของผลิตภัณฑ์ควบคุม (ซึ่งรวมไปถึง การใช้หน้าต่างป๊อปอัป แบนเนอร์ ฯลฯ) ของร้านค้าออนไลน์ (ดูตัวอย่างที่ 3.1)

 ห้ามใช้ข้อความส่งเสริมการขายบนหน้า Product Landing Page หรือหน้า Product Description Page ของผลิตภัณฑ์ควบคุม (ดูตัวอย่างที่ 3.2 & 3.3)

 ห้ามแสดงรูปภาพของทารก หรือมารดาที่เลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ ในหน้า Product Landing Page หรือหน้า Product Description Page ของผลิตภัณฑ์ควบคุม (ดูตัวอย่างที่ 3.4)

 ห้ามสร้างความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ควบคุม สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย/โฆษณาออนไลน์ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม (เช่น “Seckill Sale” ในระหว่างการถ่ายทอดสด หรือสตรีมมิงแบบสด)

ตัวอย่างที่ 3.2

ตัวอย่างที่ 3.2

ตัวอย่างที่ 3.3

ตัวอย่างที่ 3.3

ตัวอย่างที่ 3.4

ตัวอย่างที่ 3.4

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์

ฉลาก หมายความว่า ฉลากตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มาตรา 15 ฉลากอาหารสำหรับทารกและฉลากอาหารสำหรับเด็กเล็กต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจน และสามารถมองเห็น หรือแยกแยะได้โดยง่าย

ฉลากอาหารสำหรับทารกและฉลากอาหารสำหรับเด็กเล็กตามวรรคหนึ่งต้องแตกต่างจากฉลากอาหารอื่นอย่างชัดเจน

แนวทาง

เกณฑ์การพิจารณา

ภาพรวมของฉลากด้านหน้า

 • สีพื้น
 • โครงสร้างลวดลายรูปแบบ (Pattern Design)
 • รูปแบบและสีของลวดลวย
 • แถบสีที่แทรกในรูปแบบ

 

 1. สีพื้นของฉลากต้องต่างโทนกัน โดยเลือกจาก 6 โทนสี คือ แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน และม่วง
 2. โครงสร้างลวดลายรูปแบบ ต้องมีการจัดทำให้แตกต่างกัน 2 ใน 4 ส่วน 
 3. รูปลักษณะและสีของลวดลายประกอบแตกต่างกันอย่างชัดเจน ไม่เพียงสลับตำแหน่งเท่านั้น

 

 

ลักษณะของการแสดงข้อความ

 

ข้อความ: ตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์ ภาพ เครื่องหมาย หรือสื่อบนฉลาก รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้าเฉพาะสูตร และชื่อสารอาหารที่เพิ่มเติมเป็นสูตรเฉพาะของผลิตภัณฑ์

 

 

การแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้าเฉพาะสูตร และชื่อสารอาหารที่เพิ่มเติมเป็นสูตรเฉพาะ ต้องมีการจัดวางตำแหน่ง ใช้รูปทรงและโทนสีต่างกัน

 

การให้ข้อมูลต่อสาธารณชน

มาตรา 16 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก ต้องมีข้อความเช่นเดียวกับข้อความตามที่ปรากฏในฉลากอาหารสำหรับทารกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยไม่ปรากฏข้อความที่เป็นการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ และต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

          1) ข้อมูลค่าใช้จ่ายและปริมาณในการใช้อาหารสำหรับทารกในภาพรวม
          2) ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารสำหรับทารก

     - โดยช่องทางการให้ข้อมูลนั้น ให้กระทำได้ ณ จุดจำหน่ายเท่านั้น

     - ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกเป็นผู้ติดต่อขอข้อมูล ต้องเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะ ดังต่อไปนี้

          1) เป็นการให้ข้อมูลโดยตรงแก่ผู้ร้องขอและเท่าที่ผู้ร้องขอต้องการเท่านั้น
          2) ไม่กระทำการใดอันเป็นการชักจูงให้ผู้ร้องขอติดต่ออีกเพื่อขอรับข้อมูล
          3) ไม่กระทำการใดอันเป็นการส่งเสริมการตลาด หรือสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสำหรับทารกในระหว่างการให้ข้อมูล

มาตราที่ 24 การจัดทำหรือเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็ก ต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ใช้อาหารสำหรับทารก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสำหรับทารก

มาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับผู้ผลิตที่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาทารก

การติดต่อกับคุณแม่

พนักงาน Reckitt ไม่ติดต่อโดยตรง หรือโดยอ้อมกับหญิงตั้งครรภ์ หรือแม่ของทารก เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์ควบคุม ข้อบัญญัตินี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันพนักงานบริษัท Reckitt จากการตอบคำถามโดยตรงจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ควบคุม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถามผ่านสายด่วนทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และ/หรือ สื่อสังคมออนไลน์

การติดต่อกับคุณแม่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงช่องทางดังต่อไปนี้

          • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) คลับของคุณแม่และผู้ปกครอง โปรแกรมในการสร้างความภักดี (Loyalty Programmes)

          • สื่อสังคมออนไลน์

          • การฝึกอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ (Prenatal Class)/กิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความรู้แก่ผู้บริโภค

สื่อสังคมออนไลน์


สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อกลางอย่างหนึ่งของการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งชุมชนต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็น และข้อความอื่น ๆ Reckitt อาจใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นหนึ่งในรูปแบบของการทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ โดยพื้นฐานแล้ว ระเบียบในนโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ทั้งหมดมีผลบังคับให้กับคำกล่าวอ้าง ข้อมูลอ้างอิง และรูปภาพที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์

ยิ่งไปกว่านั้น เนื้อหาในคู่มือนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นการเฉพาะ และมีผลบังคับใช้กับ

          • แพลตฟอร์มที่ Reckitt เป็นเจ้าของ
          • ร้านค้าทางการของ Reckitt ที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์มของบุคลลที่สาม
          • แพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

 เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ต้องสอดคล้องตามกฎหมายพื้นที่ และ/หรือ นโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ในตลาดเป้าหมาย เช่น หากทีมงานใช้ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่กำหนดเป้าหมายทางการตลาดไปยังประเทศจีนสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ก็จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามนโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ของประเทศจีน

 เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ควรมีการเปิดเผยที่สั้น กระชับ ชัดเจน ตรงไปตรงมา และเข้าใจได้ง่าย เช่น การใส่แฮชแท็กของ “#ad” หรือ การอ้างอิงใด ๆ

 สามารถนำเสนอสิ่งจูงใจต่าง ๆ เช่น คะแนนหรือพ้อยส์สะสม หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้บริโภคสำหรับการแบ่งปันประสบการณ์ลูกค้า อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ทั้งที่เป็นผลดี หรือไม่ดี) ของผลิตภัณฑ์บนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่โพสต์ โดยมีเงื่อนไขว่า กิจกรรมเหล่านี้ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบแทนด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ควบคุม

 หากมีการว่าจ้าง KOL/HCP ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก หรือมีอิทธิพลนอกประเทศบ้านเกิดของพวกเขา เพื่อให้การรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เนื้อหาที่จะเผยนั้น ควรได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด หรือกฎหมายที่บังคับใช้กับประเทศที่จะทำการตลาด และเกิดกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้น ๆ ขึ้น เช่น หากประเทศจีนเลือกที่จะว่าจ้าง KOL ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อถ่ายทำ TVC ที่จะออกอากาศในประเทศจีน ก็ควรปฏิบัติตามนโบบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ของประเทศจีน

 สำหรับแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ซึ่ง Reckitt ไม่มีพันธสัญญาโดยตรง กฏเกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบัติด้านโซเซียลมีเดียที่ดี” สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้กับแพลตฟอร์มดังกล่าวได้

 อย่าใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบกับผลิตภัณฑ์ควบคุม

 อย่าโพสต์ หรือมีส่วนร่วมกับบุคคลที่สาม/KOL เพื่อโพสต์รีวิวผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอย่างไม่ถูกต้อง หรือแสดงความคิดเห็นที่เกินจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

การฝึกอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ (Prenatal Class)/กิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภค


การมีปฏิสัมพันธ์กับสาธาณชนทั่วไป สตรีมีครรภ์ หรือคุณแม่ของทารก ควรจำกัดเพียงเฉพาะการแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในวัยเด็ก ซึ่งรวมถึงการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของเรา การมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ จะต้องไม่ส่งเสริม หรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์ควบคุม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม พนักงานของ Reckitt ไม่สามารถทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ควบคุมในหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ (HCEs)

บทบัญญัติของนโยบายทางการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (BMS Policy) ที่เกี่ยวข้อง: 5.5 และ 8.2

 เมื่อผู้บริโภคร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ควบคุมในระหว่างกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ควบคุมได้ เช่น ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

 เมื่อผู้บริโภคร้องขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ควบคุมในระหว่างกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ผู้บริโภคควรได้รับการแนะนำไปยังช่องทางการค้าปลีก หรือผู้ค้าปลีก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถดำเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรง

 กิจกรรมสำหรับผู้บริโภคสามารถจัดขึ้นที่สถานที่ภายใน หรือใกล้เคียงกับสถานที่ของผู้ค้าปลีกได้ ซึ่งรวมถึงงานแสดงสินค้า หรือศูนย์จัดเก็บสินค้า หากไม่มีการแสดงผลิตภัณฑ์ควบคุมในบริเวณพื้นที่จัดงานดังกล่าว

 อย่าแสดง ขาย แจกตัวอย่าง หรือส่งเสริมไม่ว่าทางใดก็ตาม ของผลิตภัณฑ์ควบคุมในกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

 อย่านำเสนอผลิตภัณฑ์ควบคุมในสื่อวัสดุเพื่อการสื่อสารใด ๆ ซึ่งรวมถึง POSM และสไลด์ต่าง ๆ ที่จัดส่งให้ในระหว่างกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

 อย่าโพสต์ หรือมีส่วนร่วมกับบุคคลที่สาม/KOL เพื่อโพสต์รีวิวผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอย่างไม่ถูกต้อง หรือแสดงความคิดเห็นที่เกินจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

การติดต่อบุคลากรสาธารณสุข

บุคลากรสาธารณสุข หมายความว่า บุคลากรทุกสาขาอาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสารธาณสุข และให้หมายความรวมถึงอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขด้วย

มาตรา 17 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ทั้งนี้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

แหล่งข้อมูลที่สามารถใช้อ้างอิงได้

 1. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือตำราที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับนานาชาติ
 2. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีขั้นตอน Peer Review Journal
 3. รายงานหรือแนวปฏิบัติของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (Expert Committee) ที่เกี่ยวข้อง

โดยต้องมีหลักฐานประกอบการนำเสนอเป็นเอกสาร หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร หรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

มาตรา 20 ห้ามไม่ให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข มาตรานี้ไม่ได้ใช้บังคับกับการให้ตามประเพณีหรือธรรมจรรยา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

“การให้ตามประเพณีหรือธรรมจรรยา” หมายความว่า การให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามประเพณีหรือวัฒนธรรม

 1. ต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
 2. ต้องเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
 3. ต้องเป็นการให้ในลักษณะให้เปล่า
 4. ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ หรือเสนอว่าจะให้จะต้องไม่มี ชื่อ ตรา หรือสัญลักษณ์ที่สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์

การบริจาคผลิตภัณฑ์

มาตรา 23 ห้ามบริจาคอาหารสำหรับเด็กทารกให้แก่หน่วยงานบริการสาธารณสุข หรือบุคลากรด้านสาธารณสุข การบริจาคอาหารสำหรับทารกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือผู้ที่มีความผิดปกติของร่างกาย และบริจาคในกรณีจำเป็น สามารถกระทำตามที่รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

อาจบริจาคให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีทารกซึ่งเป็นผู้ป่วยเฉพาะ

 1. โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (Inborn Error of Metabolism)
 2. แพ้โปรตีนนมวัวรุนแรง
 3. ลำไส้ล้มเหลว
 4. ทุพโภชนาการระดับสาม (รุนแรง)
 5. ภาวะการดูดซึมไขมันบกพร่อง (Fat Malabsorption) หรือ
 6. ทารกเกิดก่อนกำหนดที่ต้องได้รับอาหารเสริมนมแม่สำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด (Human Milk Fortifier)

 

DOs & DON’Ts ภายใต้นโยบายการทำตลาดอาหารทดแทนนมแม่ของ Reckitt
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner