งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทำกับเด็กทารก 229 คน แสดงให้เห็นว่า เด็กทารกวัยเพียง 9 เดือนมีทักษะของการคิดวิเคราะห์จนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเขาได้ โดยงานวิจัยนี้ใช้วิธีการทดสอบที่เรียกว่า Two-Step Means End Problem Solving Test (MEPS) ซึ่งเป็นการวัดที่แสดงให้เห็นว่าเด็กมีทักษะในการวางแผน จดจ่อจดจำ และมีสมาธิ  ทักษะทั้ง 3 ด้านนี้มีความสำคัญต่อ ทารกอย่างมากในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

     โดยทีมวิจัยได้นำเด็กนั่งตักแม่ จากนั้นนำของเล่นมาวางบนผ้า และนำผ้าอีกผืนมาคลุมของเล่นไว้อีกครั้ง  ผลการวิจัยพบว่า เด็กวัย 9 เดือนกลุ่มที่ได้รับนมที่เสริม ดีเอชเอ 17 และเออาร์เอ 34/100 กิโลแคลอรี มีความสามารถในการดึงผ้าเข้าหาตัว และเปิดผ้าที่คลุมของเล่น และพบของเล่นที่ถูกซ่อนไว้ในขณะที่เด็กกลุ่มที่ได้รับนมที่ไม่เสริมดีเอชเอ และเออาร์เอ ไม่สามารถทำได้สำเร็จ แสดงถึงการมีทักษะในการวางแผน จดจ่อจดจำ และมีสมาธิ

     นั่นแสดงว่า หากลูกน้อยได้รับโภชนาการที่ดี และได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะมีความสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ของเขา

(Reference : Drover JR, et al. Child Development.2009;80:1376-84)