ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ย้ายทะเบียนบ้านลูก ทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ย้ายทะเบียนบ้านลูก ทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

Enfa สรุปให้

  • การย้ายทะเบียนบ้านในปัจจุบันนี้สามารถที่จะทำผ่านระบบออนไลน์ได้ จึงช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการดำเนินการ และประหยัดเวลาในการดำเนินการยื่นเรื่องได้
  • การย้ายทะเบียนบ้านลูกจะต้องเตรียมเอกสารของเจ้าบ้านและของลูกให้ครบถ้วน และสามารถไปติดต่อที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอของทะเบียนบ้านใหม่ได้เลย
  • การย้ายทะเบียนบ้านลูกไปยังทะเบียนบ้านปลายทาง ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • ย้ายทะเบียนบ้านลูกต้องทำอย่างไร
     • ย้ายชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านปลายทาง
     • เอกสารในการย้ายเข้าทะเบียนบ้านปลายทาง
     • ย้ายทะเบียนลูกแบบโอนลอย
     • ย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านต้องให้ใครไปบ้าง
     • ย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านทำออนไลน์ได้ไหม
     • ค่าธรรมเนียมในการย้ายทะเบียนบ้าน
     • ย้ายชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านต้องไปที่ไหน
     • ไขข้อข้องใจเรื่องการย้ายทะเบียนบ้านลูกกับ Enfa Smart Club

การย้ายทะเบียนบ้านลูก เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีข้อกำหนดและรายละเอียดให้ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้การย้ายทะเบียนบ้านลูกเป็นไปได้อย่างลุล่วง สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้าน มาดูกันดีกว่าว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร และใช้เอกสารอะไรกันบ้าง

ย้ายทะเบียนบ้านลูกต้องทำอย่างไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง


การย้ายทะเบียนบ้านลูก จะต้องใช้เอกสารในการย้ายทะเบียน ดังนี้

          • ทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
          • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
          • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
          • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
          • ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วให้นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า จากนั้นนายทะเบียนจะทำการตรวจสอบหลักฐาน รายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน รวมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน แล้วมอบสำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานคืนให้ผู้แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน

ย้ายชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านปลายทาง สามารถทำได้ไหม


การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง คือ คุณพ่อคุณแม่จะย้ายไปยังภูมิลำเนาใหม่ และต้องการที่จะย้ายลูกเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของภูมิลำเนาใหม่นั้นด้วย คุณพ่อคุณแม่สามารถไปดำเนินเรื่องกับเจ้าหน้าที่เขตหรือนายอำเภอของท้องที่ที่กำลังจะย้ายเข้าไปอยู่ได้เลย

ย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านปลายทาง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


การย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านปลายทาง มีเอกสาร ดังนี้

          • เล่มทะเบียนบ้าน (ของเจ้าบ้าน)

          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของเจ้าบ้าน)

          • บัตรประจำตัวประชาชน (ของเจ้าบ้าน)

          • ใบสูติบัตรของบุตรฉบับจริง และฉบับสำเนาอย่างละ 1 ชุด

          • กรณีที่มีการหย่าร้าง นำใบทะเบียนการหย่าที่ระบุเป็น บิดาหรือมารดาคือผู้มีอำนาจปกครองบุตรฉบับจริง และใบสำเนา 1 ชุด

          • หนังสือมอบอำนาจเจ้าของบ้าน (สำหรับผู้แจ้งย้ายที่ไม่ใช่เจ้าบ้านหรือกรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถมายืนยันได้ตัวเอง)

          • หนังสือมอบอำนาจของผู้ย้ายที่อยู่ (ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส ญาติ คนรู้จัก เป็นต้น)

ย้ายทะเบียนลูกแบบโอนลอย คืออะไร


การย้ายทะเบียนบ้านแบบโอนลอย ก็คือการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านปลายทางนั่นเองค่ะ มีขั้นตอนและเอกสารเหมือนกัน ดำเนินการแบบเดียวกันได้เลย

ย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านต้องให้ใครไปบ้าง ลูกต้องไปด้วยไหม


พ่อหรือแม่สามารถไปดำเนินการย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านได้เลยค่ะ โดยที่ลูกไม่จำเป็นต้องไปด้วย

ย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้าน สามารถทำผ่านออนไลน์ได้ไหม


ปัจจุบันการย้ายทะเบียนบ้านสามารถทำออนไลน์ได้แล้วค่ะ โดยสามารถเข้าไปทำได้ที่เว็บไซต์ https://q-online.bora.dopa.go.th/ หรือทำผ่านแอปพลิเคชัน D-DOPA (DOPA-Digital ID)

ค่าธรรมเนียมในการย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้าน


การย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านไม่เสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการค่ะ

ย้ายชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้าน ต้องไปที่ไหน


การย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้าน ให้ไปทำที่เขตหรืออำเภอที่ของภูมิลำเนาทะเบียนบ้านนั้น ๆ หรือสามารถทำออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://q-online.bora.dopa.go.th/ หรือทำผ่านแอปพลิเคชัน D-DOPA (DOPA-Digital ID)

ไขข้องข้องใจเรื่องการย้ายทะเบียนบ้านลูกกับ Enfa Smart Club


สิทธิ์ในการย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านเป็นของใคร?

พ่อและแม่ที่จดทะเบียนสมรส หรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตร ถือว่ามีอำนาจปกครองบุตรร่วมกัน คนใดคนหนึ่งสามารถไปดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านลูกได้ค่ะ

ถ้าจะย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้าน ต้องไปย้ายที่ต้นทางหรือปลายทาง?

สามารถไปแจ้งย้ายทะเบียนบ้านที่ปลายทางได้เลยค่ะ

ย้ายลูกออกจากทะเบียนบ้านกลางต้องทำอย่างไร?

กรณีที่ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้แจ้งย้ายออกแทน โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อนำไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ

          • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวของผู้แจ้ง
          • สูติบัตรของลูก
          • คำสั่งศาล หนังสือรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย (กรณีแจ้งย้ายให้ผู้เยาว์)
          • พยานหรือบุคคลที่เชื่อถือได้บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

บทความที่แนะนำ

ป้อนกล้วยบด
จับลูกเรอ
starting-solid-foods
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner