ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ทำพาสปอร์ตเด็กยุ่งยากไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง
ทำพาสปอร์ตเด็กยุ่งยากไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง

Enfa สรุปให้

 • การทำพาสปอร์ตสำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พ่อและแม่จะต้องไปแสดงตนพร้อมกัน ณ สถานที่ทำพาสปอร์ตเพื่อเซ็นเอกสารรับรอง
 • ในกรณีที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ไม่สามารถไปแสดงตนได้ จะต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ)
 • นอกจากหนังสือยินยอมแล้ว พ่อและแม่ยังจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลที่ 3 เป็นตัวแทนพาลูกไปทำพาสปอร์ตด้วย ในกรณีที่ทั้งพ่อและแม่ไม่สามารถไปแสดงตนได้

ทำพาสปอร์ตเด็กยุ่งยากไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • หนังสือเดินทางคืออะไร
     • ทำพาสปอร์ตให้ลูกต้องทำอย่างไรและเตรียมอะไรบ้าง
     • ทำพาสปอร์ตได้ที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
     • ไขข้อข้องใจเรื่องการทำพาสปอร์ตให้ลูกกับ Enfa Smart Club

นอกจากบัตรประชาชนแล้ว พาสปอร์ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งเอกสารทางราชการที่สำคัญ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ อาจเป็นการเดินทางไปพักผ่อน ไปเยี่ยมญาติ หรือไปศึกษาต่อ

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังวางแผนจะพาลูกเดินทางไปต่างประเทศและยังไม่มีพาสปอร์ต ควรจะต้องรู้ถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ในการทำพาสปอร์ตสำหรับเด็กที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะดังต่อไปนี้ค่ะ

หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตคืออะไร


หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) คือเอกสารแสดงตนที่แสดงข้อมูลสัญชาติ ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ และสถานที่เกิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง เอกสารนี้จะออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม การมีหนังสือเดินทาง ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเดินทางเข้าประเทศใดก็ได้ เพราะสิทธิ์ในการเดินทางเข้าประเทศจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ ที่อาจให้สิทธิ์เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า หรืออาจกำหนดให้ต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย

ทำพาสปอร์ตเด็กให้ลูก ต้องทำอย่างไร มีข้อกำหนดอะไรบ้าง


การทำพาสปอร์ตเด็กนั้นไม่ยากค่ะ เพียงเตรียมเอกสารให้ครบตามที่กำหนด ก็สามารถพาลูกไปทำได้เลย แต่สิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ยากก็คือ การทำพาสปอร์ตให้ผู้เยาว์นั้น ทั้งพ่อและแม่จะต้องไปแสดงตนร่วมกัน ณ สถานที่ทำพาสปอร์ตด้วย

คุณพ่อคุณแม่จึงควรจัดหาวันลาให้ตรงกัน เพื่อจะได้ไปแสดงตนและเซ็นเอกสารรับรองในการทำพาสปอร์ต ในกรณีที่พ่อหรือแม่ไม่ว่าง เจ็บป่วย อยู่ต่างประเทศ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องทำจะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ)

และในกรณีที่ทั้งพ่อและแม่ไม่ว่างไปพร้อมกัน จำเป็นจะต้องทำหนังสือยินยอมจากทั้งบิดาและมารดา (อาจทำในฉบับเดียวกัน) และทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา พาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทาง (ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)

ขั้นตอนในการทำพาสปอร์ตเด็ก

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตสำหรับเด็ก สามารถทำได้ ดังนี้

          • เลือกสถานที่ที่จะไปทำพาสปอร์ตตามพื้นที่ที่สามารถเดินทางได้สะดวก

          • เมื่อไปถึงที่แล้ว ให้ทำการกดบัตรคิว และนั่งรอเรียกคิว

          • เจ้าหน้าที่จะพาเด็กไปวัดส่วนสูง บันทึกลายนิ้วมือ และถ่ายรูป

          • เซ็นชื่อ หรือ ปั๊มลายนิ้วมือ (สำหรับเด็กเล็ก)

          • พ่อและแม่เซ็นเอกสารรับรอง

          • จ่ายค่าธรรมเนียมพาสปอร์ตตามแต่ประเภทที่เลือก รวมถึงค่าไปรษณีย์ สำหรับการจัดส่งพาสปอร์ตไปที่บ้าน

เอกสารทำพาสปอร์ตเด็ก ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำพาสปอร์ตเด็ก มีดังนี้

          • สูติบัตรฉบับจริง

          • บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)

          • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)

          • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)

          • เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และหนังสือแสดงอำนาจปกครองบุตร หรือคำสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองบุตร หรือหนังสือรับรองบุตร เป็นต้น

หมายเหตุ 

          • ทั้งบิดาและมารดา ต้องมาแสดงตนเพื่อลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง

          • หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาแสดงตน จะต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ)

          • หากทั้งบิดามารดา ไม่สามารถไปแสดงตน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทั้งบิดาและมารดา (อาจทำในฉบับเดียวกัน) และทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา พาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทาง (ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)

กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทำพาสปอร์ตให้ลูก ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การพาลูกไปทำพาสปอร์ต กรณีที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จะอยู่ด้วยกัน หรือไม่อยู่ด้วยกันก็ตาม จะต้องใช้เอกสาร ดังนี้

          • สูติบัตรฉบับจริง

          • บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)

          • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)

          • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)

          • เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และหนังสือแสดงอำนาจปกครองบุตร หรือคำสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองบุตร หรือหนังสือรับรองบุตร เป็นต้น

หมายเหตุ

          • ทั้งบิดาและมารดา ต้องมาแสดงตนเพื่อลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง

          • หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาแสดงตน จะต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ)

          • หากทั้งบิดามารดา ไม่สามารถไปแสดงตน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทั้งบิดาและมารดา (อาจทำในฉบับเดียวกัน) และทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา พาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทาง (ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)

การทำหนังสือยินยอมสำหรับการยื่นขอทำพาสปอร์ตให้ลูก

การทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ) จะต้องทำขึ้นเมื่อเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้

          • พ่อหรือแม่อยู่ด้วยกัน จดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ได้ แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาแสดงตนพร้อมกันได้

          • กรณีที่พ่อแม่หย่าร้างกัน และผู้ที่มีอำนาจปกครองบุตรเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถมาแสดงตนได้

          • พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกัน แต่แยกกันอยู่ และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถติดต่อได้ และไม่สามารถมาแสดงตนพร้อมกันได้

          • กรณีที่พ่อเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แยกกันอยู่ ไม่สามารถติดต่อแม่ได้ และพ่อไม่ว่างไปแสดงตน

          • กรณีที่แม่เป็นผู้เลี้ยงดูบุตร ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แยกกันอยู่ ไม่สามารถติดต่อพ่อได้ และแม่ไม่ว่างไปแสดงตน

          • กรณีที่ติดต่อพ่อและแม่ไม่ได้ และเด็กมีบุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง (ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา) และผู้ปกครองซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 นั้น ไม่ว่างไปแสดงตน

          • กรณีที่รับบุตรบุญธรรม แต่พ่อและแม่บุญธรรมไม่สามารถไปแสดงตนพร้อมกันได้

ไปทำพาสปอร์ตได้ที่ไหนบ้าง


สถานที่ให้บริการทำพาสปอร์ตทั่วทั้งประเทศไทย มีดังนี้

 1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
 2. สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7
 3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา - ศรีนครินทร์ ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C
 4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ - ตลิ่งชัน ณ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
 5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29
 6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย ณ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
 7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER)ชั้น 5 โซน A
 8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3
 9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G
 10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs2)
 11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ชั้น G (ฝั่งโรบินสัน)
 12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G
 13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา 2 ชั้น 2
 14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชั้น 3
 15. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1
 16. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ณ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1
 17. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3
 18. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี ณ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
 19. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ณ ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา ชั้น 3
 20. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B
 21. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ณ 2/1 - 2/8 ถนนแหลมสนอ่อน (ใกล้ท่าแพขนานยนต์) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 22. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
 23. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา
 24. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ ณ โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle)
 25. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3
 26. หน่วยบริการหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย ณ สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
 27. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2

ทำพาสปอร์ตราคาเท่าไหร่

ค่าธรรมเนียมพาสปอร์ต จะแยกออกเป็นดังนี้

แบบรอรับเล่มทางไปรษณีย์ 2-3 วันทำการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัด 3-5 วันทำการ

          • พาสปอร์ต เล่ม 5 ปี ราคา 1,000 บาท
          • พาสปอร์ต เล่ม 10 ปี ราคา 1,500 บาท

แบบด่วนพิเศษ รับเล่มพาสปอร์ตในวันเดียวกัน 

          • พาสปอร์ต เล่ม 5 ปี ราคา 3,000 บาท
          • พาสปอร์ต เล่ม 10 ปี ราคา 3,500 บาท

ไขข้อข้องใจเรื่องทำพาสปอร์ตให้ลูกกับ Enfa Smart Club


ทำพาสปอร์ต พ่อไม่ว่าง ต้องทำอย่างไร?

กรณีที่ผู้ปกครองเหลือแม่คนเดียว และพ่อไม่สามารถไปด้วยได้ ให้พ่อทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ) เพื่อให้แม่นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ

ทำพาสปอร์ต ไม่มีพ่อแม่ ต้องทำเรื่องอะไรบ้าง?

กรณีแรก ไม่มีพ่อแม่ ที่หมายถึง พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่ว่างไปแสดงตน ตามข้อกำหนดของกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเอาไว้ว่า

“หากทั้งบิดามารดาไม่สามารถไปแสดงตน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทั้งบิดาและมารดา (อาจทำในฉบับเดียวกัน) และมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา พาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทาง (ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)”

กรณีที่สอง ไม่มีพ่อแม่ ที่หมายถึง พ่อและแม่เสียชีวิต ให้นำคำสั่งศาลที่ระบุถึงผู้มีอำนาจในการปกครองปัจจุบัน บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจในการปกครองในปัจจุบัน เอกสารใบมรณบัตรของบิดา /มารดาฉบับจริง ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำพาสปอร์ตด้วย

แต่ถ้าหากผู้ปกครองปัจจุบันไม่สามารถไปแสดงตนได้ ก็จะต้องทำหนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจ ให้บุคคลที่ 3 เพื่อให้บุคคลที่ 3 เป็นผู้พาเด็กไปทำพาสปอร์ต

ทำพาสปอร์ต พ่ออยู่ต่างประเทศ ทำยังไงดี?

หากพ่ออยู่ต่างประเทศ แม่สามารถพาลูกไปทำพาสปอร์ตได้ค่ะ แต่พ่อจะต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ) เพื่อให้แม่นำมาแสดงในวันที่พาลูกไปทำพาสปอร์ตด้วยบทความแนะนำสำหรับคุณแม่

บทความที่แนะนำ

food-allergy-rash
เสริมสร้าง EF ให้ลูกน้อยด้วย น้ำนมเหลือง (Colostrum)
คนท้องกินอะไรลูกฉลาด บำรุงครรภ์ยังไงให้ลูกน้อยสมองดี
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner