ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
registration-of-legitimation-of-child
จดทะเบียนรับรองบุตรจำเป็นไหม ลูกอายุเท่าไหร่ถึงจดทะเบียนได้

Enfa สรุปให้

 • การแจ้งเกิดบุตร ยังไม่ถือว่าบิดาเป็นบิดาของบุตรตามกฎหมาย หากมีเพียงสูติบัตรใบเดียว จะถือว่าบุตรนั้นเป็นบุตรของมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียว
 • การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะทำให้บุตรเป็นบุตรของบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย และบิาก็เป็นบิดาตามกฎหมาย
 • บุตรที่ได้รับการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว สามารถรับสิทธิต่าง ๆ จากบิดาได้ ทั้งสิทธิ์ในการใช้นามสกุล การรับมรดก ฯลฯ และบิดาก็มีสิทธิในการปกครองบุตรร่วมกับมารดา

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • การรับรองบุตร คืออะไร
     • ทำไมถึงต้องจดทะเบียนรับรองบุตร
     • การจดรับรองบุตร ใช้เอกสารอะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
     • ข้อควรรู้เมื่อจดทะเบียนรับรองบุตร
     • ไขข้อข้องใจเรื่องหนังสือรับรองบุตร กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส กับ Enfa Smart Club

ในกรณีที่บุตรเกิดจากแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ตามกฎหมายแล้วจะถือว่าบุตรนั้นตกเป็นของแม่แต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น การจดทะเบียนรับรองบุตร หรือการทำหนังสือรับรองบุตร กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะช่วยให้เด็กได้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาด้วยเช่นกัน

รู้จัก หนังสือรับรองบุตร กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส


หนังสือรับรองบุตร กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือ การรับรองบุตร คือ วิธีการรับรองบุตรนอกสมรส ให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา หรือเป็นการรับรองให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

ใบรับรองบุตรกับสูติบัตร ต่างกันอย่างไร

สูติบัตร คือ เอกสารการแจ้งเกิดของบุตร แต่ไม่ใช่เอกสารที่ให้การรับรองว่าบุตรนั้นเป็นบุตรของบิดาตามกฎหมาย การมีสูติบัตรแค่เพียงใบเดียว ยังถือว่าบุตรนั้นเป็นบุตรของแม่แต่เพียงฝ่ายเดียว และพ่อยังไม่ใช่บิดาตามกฎหมาย

ใบรับรองบุตร คือ เอกสารการรับรองว่าบุตรนั้นเป็นบุตรของบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และบิดาเป็นบิดาของบุตรตามกฎหมาย โดยบิดามีสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมกับมารดา และบุตรสามารถรับสิทธิต่าง ๆ จากฝั่งบิดาได้ตามกฎหมาย

ทำไมจึงต้องจดทะเบียนรับรองบุตร

การรับรองบุตร เป็นเอกสารสำคัญที่จะช่วยให้ทั้งบุตรและบิดาต่างมีสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เมื่อจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว บุตรนั้นจะเป็นบุตรของบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย และบิดาจะเป็นบิดาของบุตรตามกฎหมาย

บุตรมีสิทธิ์ที่จะรับสิทธิต่าง ๆ จากบิดา เช่น สิทธิในมรดกของบิดา สิทธิในการรับเงินช่วยเหลือต่าง ๆ สิทธิในการใช้นามสกุลของบิดา เป็นต้น

ขณะเดียวกันบิดาก็จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร มีสิทธิในการร่วมปกครองบุตรเช่นเดียวกับมารดา ในกรณีที่อาจมีการฟ้องร้องในอนาคต ก็จะถือว่าบุตรนี้เป็นบุตรของบิดาด้วย ไม่ใช่บุตรของแม่แต่เพียงฝ่ายเดียว

หนังสือรับรองบุตรขอได้ที่ไหน

ในกรณีที่คุณพ่อต้องการที่จะทำหนังสือรับรองบุตร คุณพ่อสามารถทำการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนเขต สถานทูต/กงสุลไทย ได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องอิงภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน

ข้อดี ข้อเสีย ของการจดทะเบียนรับรองบุตร


การจดทะเบียนรับรองบุตรโดยส่วนมากแล้วจะถือว่าเป็นข้อดีทั้งต่อพ่อและเด็ก แต่ก็มีข้อเสียในเชิงรายละเอียดที่ลึกลงไปด้วยเช่นกัน ดังนี้

ข้อดีของการจดทะเบียนรับรองบุตร

 • บุตรมีสิทธิในการขอรับสิทธิต่าง ๆ ของบิดาได้ เช่น มรดกของบิดา ค่าเลี้ยงดูจากบิดา การใช้นามสกุลของบิดา เป็นต้น
 • บิดามีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการปกครองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • บุตรของบิดาที่เป็นข้าราชการ สามารถรับสิทธิเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ของบิดาได้
 • บิดามีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีจากค่าเลี้ยงดูบุตรได้

ข้อเสียของการจดทะเบียนรับรองบุตร

 • ในกรณีที่บิดามีหนี้สิน และได้เสียชีวิตลง บุตรมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้แทนบิดา แต่จะต้องไม่เกินกว่ามรดกที่ได้รับ
 • ในกรณีที่จดทะเบียนรับรองบุตร แต่บิดาไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดู สามารถถูกฟ้องร้องค่าเลี้ยงดูจากมารดาและบุตรได้

การจดทะเบียนรับรองบุตร บุตรต้องอายุเท่าไหร่

การจดทะเบียนรับรองบุตร จะต้องให้เด็กไปที่สำนักงานเขตหรืออำเภอด้วย เพราะจะต้องมีการลงนามในเอกสารร่วมกัน นั่นหมายความว่า เด็กควรจะต้องอยู่ในวัยที่สามารถอ่านออกและเขียนได้

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการจดหนังสือรับรองบุตร กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็มักจะรอให้เด็กมีอายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป ถึงจะสามารถพาเด็กไปจดทะเบียนรับรองบุตรได้

แต่ในกรณีที่ลูกยังมีอายุน้อยมาก ยังเป็นทารก หรือเด็กเล็กอยู่  สำนักงานเขตหรืออำเภอมักจะยังไม่อนุญาตให้ทำการจดทะเบียนรับรองบุตร

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกยังเล็กมาก คุณพ่อยังสามารถที่จะทำการจดทะเบียนรับรองบุตรได้ แต่ฝ่ายคุณพ่อจะต้องให้ทนายไปดำเนินเรื่องต่อศาลเพื่อยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร และจะต้องได้รับความยินยอมจากมารดาและตัวเด็กด้วย

การจดรับรองบุตร ใช้เอกสารอะไรบ้าง


เอกสารรับรองบุตร ที่จะต้องใช้สำหรับยื่นเรื่องขอจดทะเบียนรับรองบุตร มีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร
 • ตัวเด็กและมารดาเด็กต้องมาให้ความยินยอมด้วยตนเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของเด็กและมารดา
 • ต้องมีพยานมาด้วยอย่างน้อย 2 คน
 • หนังสือยินยอม (ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาให้การยินยอมด้วยตนเองได้)
 • คำพิพากษา/คำสั่งศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถให้การยินยอมได้)

ขั้นตอนการจดทะเบียนรับรองบุตร มีอะไรบ้าง

วิธีการจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสมรส หรือการจดทะทะเบียนรับรองบุตรนั้น มีดังนี้

 • บิดายื่นคำร้อง พร้อมเด็กและมารดาของเด็กให้ความยินยอม
 • สามารถยื่นคำร้องได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกแห่ง หรือสำนักงานเขตในพื้นที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามที่กำหนด
 • บิดา มารดา บุตร ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อในทะเบียนรับรองบุตรร่วมกัน
 • นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและลงชื่อในทะเบียนรับรองบุตร

ข้อควรรู้เมื่อจดทะเบียนรับรองบุตร


การจดทะเบียนรับรองบุตร หรือ หนังสือรับรองบุตร กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีข้อควรรู้ ดังนี้

 • โดยทั่วไปแล้วนายทะเบียนมักจะไม่อนุญาตให้ทำการจดทะเบียนรับรองบุตรในกรณีที่บุตรยังเป็นเด็กเล็กและยังไม่สามารถอ่านออกหรือเขียนได้ เพราะถือว่ายังไม่อยู่ในสถานะที่จะให้การตัดสินใจยินยอมได้
 • ในกรณีที่เด็กมีอายุน้อยกว่า 7 ขวบ หรือมารดาไม่ยินยอมให้จดทะเบียนรับรองบุตร และบิดาต้องการที่จะจดทะเบียนรับรองบุตร บิดาจะต้องให้ทนายไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหนังสือคำสั่งจดทะเบียนรับรองบุตร
 • การจดทะเบียนรับรองบุตรจะต้องนำมารดา บุตร และพยานอย่างน้อย 2 คน ไปพร้อมกันในวันจดทะเบียรับรองบุตรด้วย
 • เมื่อทำการจดทะเบียนรับรองบุตรสำเร็จแล้วจะถือว่าบุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา และบิดาเป็นบิดาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บิดามีสิทธิ์ในตัวของบุตร และบุตรมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ สวัสดิการ และสิทธิต่าง ๆ จากบิดาด้วย

ไขข้อข้องใจเรื่องหนังสือรับรองบุตร กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส กับ Enfa Smart Club


การเซ็นรับรองบุตร จำเป็นไหน หากพ่อไม่รับรองบุตร มีผลกระทบต่อลูกไหม?

ในกรณีที่พ่อไม่จดทะเบียนรับรองบุตร ตามกฎหมายจะถือว่าบุตรนั้นเป็นบุตรของแม่แต่เพียงฝ่ายเดียว สิทธิในการดูแลและปกครองเด็กจะต้องเป็นของแม่แต่เพียงผู้เดียว

ขณะเดียวกันบุตรและมารดาก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าเลี้ยงดูจากบิดาได้ บุตรไม่สิทธิในการใช้นามสกุลของบิดา ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากบิดา ไม่มีสิทธิในการรับมรดก หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากทางบิดา

จดทะเบียนรับรองบุตร อายุห้ามเกินเท่าไหร่?

ไม่มีการกำหนดเพดานว่าหายุห้ามเกินเท่าไหร่ แต่โดยมากนายทะเบียนมักจะอนุญาตให้ทำการจดทะเบียนรับรองบุตรเมื่อบุตรมีอายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป เพราะอยู่ในสถานะที่จะลงนามและสามารถตัดสินใจให้ความยินยอมได้เองแล้วบทความแนะนำสำหรับคุณแม่

บทความที่แนะนำ

vaccines for children 2022
เปลี่ยนนามสกุลลูกใช้เอกสารอะไรบ้าง? อัปเดตปี 2567
stomach-ache-in-babies
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner