ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เงินอุดหนุนบุตร 2567 ลงทะเบียนที่ไหน เงินจะเข้าเมื่อไหร่
เงินอุดหนุนบุตร 2567 ลงทะเบียนที่ไหน เงินจะเข้าเมื่อไหร่

Enfa สรุปให้

 • เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เป็นโครงการสวัสดิการจากรัฐบาล ที่มอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี
 • โดยผู้ปกครองจะต้องมีรายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดคือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • ผู้ปกครองทั้งที่เป็นผู้ประกันตนและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนบุตรได้ หากมีรายได้ต่อปีตามที่กำหนด

เงินอุดหนุนบุตร 2567 ลงทะเบียนที่ไหน เงินจะเข้าเมื่อไหร่

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • เงินอุดหนุนบุตร คืออะไร
     • เอกสารยื่นเงินอุดหนุนบุตร อัปเดต 2567
     • ขั้นตอนลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่
     • ไขข้อข้องใจเรื่องเงินอุดหนุนบุตรกับ Enfa Smart Club

นอกจากเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมแล้ว รู้ไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถรับเงินอุดหนุนบุตรจากรัฐบาลได้อีกด้วยนะ แต่เงินอุดหนุนบุตรได้เท่าไหร่ มีคุณสมบัติอย่างไร และลงทะเบียนได้อย่างไรบ้างนั้น Enfa ได้รวบรวมคำตอบมาให้แล้วค่ะ

เงินอุดหนุนบุตร คืออะไร


เงินอุดหนุนบุตร หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการสวัสดิการจากรัฐบาล ที่มอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปีในครอบครัวยากจนที่คุณพ่อคุณแม่มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดคือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี 

ใครมีคุณสมบัติลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

เด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรได้

 • มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

กรณีผู้ปกครอง จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

*คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ ยังไม่ต้องรีบลงทะเบียนสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรนะคะ รอให้คลอดลูกเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจึงหาเวลามาลงทะเบียนนะคะ

*คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสามารถรับเงินอุดหนุนบุตรจากรัฐบาลได้

เงินอุดหนุนบุตรได้ถึงกี่ขวบ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ 6 ปี

หากคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคน สามารถขอเงินอุดหนุนบุตรได้สูงสุดกี่คน

เงินอุดหนุนบุตรในครอบครัวที่มีรายได้น้อย สามารถขอได้ไม่จำกัดจำนวนบุตรค่ะ

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร

การลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์นั้นสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ

 • ดาวน์โฟลดแอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" และ แอปพลิเคชัน “ThaiD”
 • เข้าใช้งานแอป เงินเด็ก และทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD
 • เมื่อทำการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนกับแอปเงินเด็ก
 • อัปโหลดไฟล์เอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนด
 • เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน สามารถเช็กการตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการชำระเงินได้ที่แอปเงินเด็ก

*การยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนก่อนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต

เอกสารยื่นเงินอุดหนุนบุตร อัปเดต 2567


ยื่นเงินอุดหนุนบุตร ต้องใช้เอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
 7. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา(สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

เช็กเงินอุดหนุนบุตร ได้จากช่องทางใดบ้าง

ตรวจเงินอุดหนุนบุตร ว่าได้รับเงินหรือยัง ขณะนี้สถานะการชำระเงินเป็นอย่างไร สามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันเงินเด็ก หรือที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน

กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรประจำปี 2567 มีดังนี้

 1. เดือนมกราคม : วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
 2. เดือนกุมภาพันธ์ : วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 3. เดือนมีนาคม : วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 4. เดือนเมษายน  : วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 5. เดือนพฤษภาคม : วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 6. เดือนมิถุนายน : วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 7. เดือนกรกฎาคม : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 8. เดือนสิงหาคม : วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 9. เดือนกันยายน : วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567
 10. เดือนตุลาคม : วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2567 (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
 11. เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
 12. เดือนธันวาคม : วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่เข้าวันไหน

หลังจากลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ครบถ้วนแล้ว เงินอุดหนุนบุตรจะโอนเข้าบัญชีของผู้ปกครองทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนค่ะ (บางเดือนอาจเป็นวันที่ 9)

เงินอุดหนุนบุตรจาก 600 เป็น 2000 ได้จริงไหม

ปัจจุบันรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนบุตรในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยเดือนละ 600 บาท และยังไม่มีมติที่จะเพิ่มจำนวนเงินอุดหนุนบุตรจาก 600 บาท เป็น 2,000 บาทแต่อย่างใดค่ะ

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง


ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรสำหรับรายใหม่ สามารถทำได้ดังนี้

 • ผู้ปกครองตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าตรงตามคุณสมบัติรับเงินอุดหนุนบุตรหรือไม่
 • หากคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นเอกสารการลงทะเบียนขอรับสิทธิผ่านทางแอปพลิเคชันเงินเด็ก หรือ หน่วยงานใกล้บ้าน (สำนักงานเขต องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล)
 • หลังจากทำการลงทะเบียนแล้ว ผู้ปกครองจะต้องรอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารภายใน 15 วันหลังจากการลงทะเบียน
 • ตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินอุดหนุนบุตรทางแอปพลิเคชัน เงินเด็ก แอปพลิเคชัน ทางรัฐ หรือที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
 • ตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนบุตรผ่านทางแอปพลิเคชัน เงินเด็ก แอปพลิเคชัน ทางรัฐ หรือที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

MFGM จากนมแม่ เพื่อ IQ และ EQ ที่เหนือกว่าตั้งแต่ 5 ปีแรก

ในช่วง 1,000 วันแรกของลูก เป็นช่วงเวลาสำคัญมากต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา โดย 80% ของสมอง จะเติบโตสูงสุดในช่วง 2 ขวบปีแรก และ 90% จะเติบโตสูงสุดในช่วง 5 ปีแรก ด้วยเหตุนี้ โภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของลูกน้อย จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

โภชนาการที่ดีจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสมองและการเรียนรู้ของลูกน้อย โดยคุณแม่สามารถเสริมสร้างโภชนาการที่ดีได้ด้วยการให้ลูกน้อยได้รับนมแม่ตั้งแต่ 6 เดือนแรก และให้นมแม่อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับอาหารตามวัยจนอายุ 2 ปี

เพราะในนมแม่มีสารอาหารสำคัญอย่าง MFGM หรือเยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนมแม่ ที่ประกอบด้วยโปรตีนและไขมันกว่า 150 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น สฟิงโกไมอีลิน ฟอสโฟลิปิด แกลงกลิโอไซต์ ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว เพื่อ IQ/EQ ที่เหนือกว่าตั้งแต่ 5 ปีแรก

ไขข้อข้องใจเรื่องเงินอุดหนุนบุตรกับ Enfa Smart Club


เงินอุดหนุนบุตรจะได้ย้อนหลังกี่เดือน?

สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนรายใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ปกครองจะเริ่มได้รับเงินอุดหนุนบุตรในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิเลย และจะไม่มีการจ่ายเงินย้อนหลังถอยไปจนถึงเดือนที่เด็กเกิด

ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร แล้วเงินไม่เข้า ต้องทำอย่างไร?

กรณีที่ตรวจสอบสถานะการรับเงินแล้วพบว่าเงินไม่เข้า อาจเกินขึ้นได้จากหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็น

 • ผู้ปกครองยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลักกับบัญชีธนาคาร 
 • บัญชีหลักที่ใช้รับเงินจะต้องมีการเคลื่อนไหว หากบัญชีนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 6 เดือน ผู้ปกครองจะต้องเปลี่ยนบัญชีใหม่
 • อายุเด็กอาจเกินกำหนด 6 ปี
 • เด็กเสียชีวิต
 • ผู้ปกครองได้ทำการยื่นคำขอสละสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรแล้ว
 • ผู้ปกครองขาดคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562

หากพบว่าผู้ปกครองมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และส่งเอกสารครบทุกอย่างแต่เงินอุดหนุนบุตรยังไม่เข้า ให้รีบทำการติดต่อไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199  
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรมบัญชีกลาง 02-127-7000  Call Center 02-270-6400

เช็กเงินอุดหนุนบุตรด้วยเลขบัตรประชาชน ล่าสุด 2567 มีขั้นตอนอย่างไร?

ล่าสุด! ผู้ปกครองสามารถเช็กเงินอุดหนุนบุตร โดยกรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่ลงทะเบียน และเลขบัตรประชาชนของเด็กแรกเกิด พร้อมกับรหัสยืนยันรูปภาพ ผ่านทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่กี่เดือนได้?

หลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียนและมีรายชื่อได้รับสิทธิเงินอุดหนุนบุตรแล้ว ผู้ปกครองจะได้รับเงินโดยมีผลตั้งแต่เดือนที่ทำการลงทะเบียนเลยค่ะบทความแนะนำสำหรับคุณแม่และลูกน้อย

บทความที่แนะนำ

คลอดเองกับผ่าคลอด
หลังคลอด คุณแม่หลังคลอดจะต้อง อยู่ในโรงพยาบาล นานแค่ไหน?
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner